| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Porąbka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3.

1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Komunalne odpady segregowane z podziałem na frakcję SUCHĄ i MOKRĄ w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą, co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Komunalne odpady segregowane z podziałem na SZKŁO w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą, co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości wytwarzania popiołu i chęci jego oddawania, odbiór realizowany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym, poza tym okresem odbiór będzie realizowany, co najmniej raz na kwartał , z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 4.

1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do wszystkich aptek na terenie Gminy Porąbka, które odbierane będą na zgłoszenie złożone przez Urząd Gminy Porąbka podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe i meble odbierane będą co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

4. Przeterminowane chemikalia odbierane będą co najmniej raz na kwartał każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

5. Zużyte baterie i akumulatory odbierane będą co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

7. Zużyte opony będą odbierane co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 5.

1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w pojemnikach wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka

2. Odpady komunalne zgromadzone poza pojemnikami, o których mowa w ust. 1 nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »