| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/107/240/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku gminach 1) ( j.t. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Tychach  

Rada Gminy Suszec  
uchwala, co następuje:  

§   1  

Uchwalić regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Suszec, zgodnie z   treścią załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   3  

Traci moc uchwała Nr XLII/34/335/2006 Rady Gminy Suszec z   dnia 29 czerwca 2006 r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Suszec.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/107/240/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Suszec  

Rozdział 1.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości.  

§   1  

Właściciele nieruchomości powinni prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą rodzaje odpadów wymienione w   art. 3   ust. 2   pkt 5   oraz art. 4   ust. 2   pkt 1   lit a   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach1), zwanej dalej ustawą.  

§   2  

Właściciele nieruchomości wykonują obowiązek określony w   art. 4   ust. 2   pkt 1   lit. b ustawy, poprzez zebranie błota, odgarnięcie i   spryzmowanie zgarniętego śniegu i   lodu w   miejsce nie powodujące zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów.  

§   3  

1.   Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych, w   miejscach utwardzonych pod warunkiem, że mycie nie jest uciążliwe dla gruntów sąsiednich oraz nie powoduje zanieczyszczenia środowiska.  

2.   Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z   bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że te naprawy nie powodują zanieczyszczenia środowiska i   nie są uciążliwe dla gruntów sąsiednich.  

Rozdział 2.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   4  

1.   Odpady komunalne zmieszane powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone w   pojemnikach i   kontenerach przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.  

2.   Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1)   pojemniki zamykane o   pojemności od 120 l do 1100 l,  

2)   kontenery zamykane o   pojemności od 5   m³ do 10 m³,  

3)   worki z   tworzywa sztucznego o   pojemności od 80 l do 120 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

4)   pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o   pojemności od 120 l do 2500 l,  

5)   pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych o   minimalnej pojemności 10 l umożliwiające zastosowanie wkładu z   worków z   tworzywa sztucznego.  

3.   Pojemniki i   worki do selektywnej zbiórki odpadów wymienione w   ust. 2   pkt 3   i 4   winny być oznakowane i   utrzymane w   następującej kolorystyce:  

1)   niebieski – z   przeznaczeniem na papier,  

2)   żółty – z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,  

3)   biały – z   przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe,  

4)   zielony – z   przeznaczeniem na szkło,  

5)   brązowy – z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,  

6)   czarny – z   przeznaczeniem na metal.  

4.   Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych, bądź w   innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z   pojemników wymienionych w   ust. 2, ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1)   na nieruchomości, na której liczba osób korzystających z   pojemników wynosi 1-2 osób:  

a)   pojemnik o   minimalnej pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane,  

b)   worek o   minimalnej pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w   sposób selektywny,  

2)   na nieruchomości, na której liczba osób korzystających z   pojemników wynosi 3-4 osoby:  

a)   pojemnik lub pojemniki o   minimalnej pojemności 240 l na odpady komunalne zmieszane,  

b)   worek lub worki o   minimalnej pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w   sposób selektywny,  

3)   na nieruchomości, na której liczba osób korzystających z   pojemników wynosi powyżej 4   osób:  

a)   jak w   § 4   ust. 4   pkt 2) lit. a   niniejszego regulaminu oraz dodatkowo pojemnik lub pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l na każde kolejne 2   osoby korzystające z   pojemników,  

b)   jak w   § 4   ust. 4   pkt 2) lit. b niniejszego regulaminu oraz dodatkowo worek lub worki o   minimalnej pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych odbieranych w   sposób selektywny na każde kolejne 2   osoby korzystające z   pojemników,  

4)   w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, odpowiednio jak w   § 4   ust. 4   pkt 1), 2), 3) niniejszego regulaminu,  

5)   w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w   Suszcu przy ul. Piaskowej:  

a)   pojemniki i   kontenery o   minimalnej pojemności 1100 l na odpady komunalne zmieszane,  

b)   pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o   minimalnej pojemności 1100 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych odbieranych w   sposób selektywny wymienionych w   § 4   ust. 3   niniejszego regulaminu.  

§   5  

1.   Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych należy stosować pojemniki określone  

w § 4   ust. 2   pkt 5   niniejszego regulaminu.  

2.   Odległość pomiędzy pojemnikami określonymi w   § 4   ust. 2   pkt 5   niniejszego regulaminu, rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do występującego na danym terenie ruchu pieszych. Na przystankach komunikacji pojemniki należy lokalizować w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

§   6  

1.   Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy usytuować w   granicach nieruchomości, w   miejscach zgodnych z   przepisami prawa budowlanego, z   uwzględnieniem odpowiednio treści § 4   ust. 4   niniejszego regulaminu.  

2.   Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy okresowo oczyszczać, myć i   dezynfekować, w   miarę potrzeb dokonywać napraw.  

Rozdział 3.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   7  

1.   Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z   terenu nieruchomości zamieszkałych z   następującą częstotliwością:  

1)   jeden raz w   miesiącu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   budynków mieszkalnych wielorodzinnych,  

2)   dwa razy w   tygodniu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w   Suszcu przy ul. Piaskowej.  

2.   Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się jeden raz w   miesiącu, a   z pojemników przy drogach publicznych jeden raz w   tygodniu w   okresie od czerwca do sierpnia i   dwa razy w   miesiącu w   pozostałych miesiącach roku.  

3.   Z terenu pozostałych nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z   częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.  

4.   Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych obejmujących rodzaje odpadów wymienionych w   art. 3   ust. 2   pkt 5   ustawy, z   wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji, należy pozbywać się z   terenu nieruchomości zamieszkałych z   następującą częstotliwością:  

1)   jeden raz w   miesiącu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   budynków mieszkalnych wielorodzinnych,  

2)   dwa razy w   tygodniu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w   Suszcu przy ul. Piaskowej.  

5.   Z terenu pozostałych nieruchomości, odpadów komunalnych zbieranych selektywnie należy pozbywać się z   częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.  

6.   Meble i   inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą z   terenu nieruchomości zamieszkałych jeden raz w   roku. Stale mogą być oddawane w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywane uprawnionemu przedsiębiorcy. Z   terenu pozostałych nieruchomości pozbywać się ich należy nie rzadziej niż jeden raz w   roku przekazując je uprawnionemu przedsiębiorcy.  

7.   Nieczystości ciekłych zgromadzonych w   zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się z   częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i   gwarantującą ochronę gruntów, wód, środowiska przed zanieczyszczeniem.  

8.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywane uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   pozostałych nieruchomości przekazywane będą uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpadów budowlanych i   rozbiórkowych należy pozbywać się nie rzadziej niż jeden raz w   roku.  

9.   Odpady ulegające biodegradacji z   nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywane uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpady ulegające biodegradacji z   nieruchomości pozostałych przekazywane będą uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpadów ulegających biodegradacji należy pozbywać się nie rzadziej niż jeden raz w   roku.  

10.   Rodzajów odpadów komunalnych niewymienionych w   ust.1-4 oraz w   ust. 6-9 z   terenu nieruchomości zamieszkałych należy pozbywać się z   częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w   roku poprzez dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy. Rodzajów odpadów komunalnych niewymienionych w   ust.1-4 oraz w   ust. 6-9 z   terenu pozostałych nieruchomości należy pozbywać się z   częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w   roku przekazując je uprawnionemu przedsiębiorcy.  

§   8  

1.   Zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie, obierane będą przez uprawnionego do tego przedsiębiorcę.  

2.   Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników znajdujących się w   wyznaczonych aptekach na terenie gminy Suszec.  

3.   Nieczystości ciekłych zgromadzonych w   zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się poprzez indywidualny ich odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę.  

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  

§   9  

1.   W celu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i   na własne potrzeby.  

2.   Prowadzenie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z   wytworzonymi odpadami, a   także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z   materiałów odpadowych.  

3.   Promowanie kompostowania i   fermentacji zbieranych selektywnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenach wiejskich, zwłaszcza w   zabudowie jednorodzinnej.  

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

§   10  

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:  

1)   zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza nieruchomość lub lokal, w   którym są utrzymywane,  

2)   psy poza nieruchomością lub lokalem, na której są utrzymywane należy prowadzić na smyczy, a   psy ras uznawanych za agresywne, dodatkowo w   nałożonym kagańcu,  

3)   zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i   zabaw, do piaskownic dla dzieci oraz na plaże,  

4)   osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta poza nieruchomościami lub lokalami, w   których są utrzymywane.  

Rozdział 6.
Wymagania w   zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach.  

§   11  

Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w   tym w   lokalach znajdujących się w   budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i   w pomieszczeniach do nich przynależnych.  

§   12  

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej innych niż wymienione § 11 niniejszego regulaminu pod następującymi warunkami:  

1)   teren nieruchomości musi być zabezpieczony w   sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,  

2)   gromadzenia i   usuwania powstających w   związku z   utrzymaniem zwierząt odpadów i   nieczystości w   sposób zgodny z   prawem, nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.  

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania.  

§   13  

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:  

1)   zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,  

2)   zabudowane obiektami i   magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,  

3)   inne, w   razie wystąpienia nadmiernego rozwoju populacji szczurów.  

§   14  

Deratyzację na obszarach wymienionych w   § 13 pkt 1-2 niniejszego regulaminu należy przeprowadzić raz w   roku w   miesiącu wrześniu lub październiku, a   na obszarach , o   których mowa w   § 13 pkt 3   niniejszego regulaminu niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia nadmiernego rozwoju populacji szczurów.  

§   15  

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się, w   oparciu o   opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, inne terminy deratyzacji.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »