| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/107/240/2012 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku gminach 1) ( j.t. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Tychach  

Rada Gminy Suszec  
uchwala, co następuje:  

§   1  

Uchwalić regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Suszec, zgodnie z   treścią załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   3  

Traci moc uchwała Nr XLII/34/335/2006 Rady Gminy Suszec z   dnia 29 czerwca 2006 r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Suszec.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/107/240/2012
Rady Gminy Suszec
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Suszec  

Rozdział 1.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości.  

§   1  

Właściciele nieruchomości powinni prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą rodzaje odpadów wymienione w   art. 3   ust. 2   pkt 5   oraz art. 4   ust. 2   pkt 1   lit a   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach1), zwanej dalej ustawą.  

§   2  

Właściciele nieruchomości wykonują obowiązek określony w   art. 4   ust. 2   pkt 1   lit. b ustawy, poprzez zebranie błota, odgarnięcie i   spryzmowanie zgarniętego śniegu i   lodu w   miejsce nie powodujące zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów.  

§   3  

1.   Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych, w   miejscach utwardzonych pod warunkiem, że mycie nie jest uciążliwe dla gruntów sąsiednich oraz nie powoduje zanieczyszczenia środowiska.  

2.   Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z   bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że te naprawy nie powodują zanieczyszczenia środowiska i   nie są uciążliwe dla gruntów sąsiednich.  

Rozdział 2.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   4  

1.   Odpady komunalne zmieszane powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone w   pojemnikach i   kontenerach przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.  

2.   Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1)   pojemniki zamykane o   pojemności od 120 l do 1100 l,  

2)   kontenery zamykane o   pojemności od 5   m³ do 10 m³,  

3)   worki z   tworzywa sztucznego o   pojemności od 80 l do 120 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

4)   pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o   pojemności od 120 l do 2500 l,  

5)   pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych o   minimalnej pojemności 10 l umożliwiające zastosowanie wkładu z   worków z   tworzywa sztucznego.  

3.   Pojemniki i   worki do selektywnej zbiórki odpadów wymienione w   ust. 2   pkt 3   i 4   winny być oznakowane i   utrzymane w   następującej kolorystyce:  

1)   niebieski – z   przeznaczeniem na papier,  

2)   żółty – z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,  

3)   biały – z   przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe,  

4)   zielony – z   przeznaczeniem na szkło,  

5)   brązowy – z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,  

6)   czarny – z   przeznaczeniem na metal.  

4.   Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych, bądź w   innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z   pojemników wymienionych w   ust. 2, ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1)   na nieruchomości, na której liczba osób korzystających z   pojemników wynosi 1-2 osób:  

a)   pojemnik o   minimalnej pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane,  

b)   worek o   minimalnej pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w   sposób selektywny,  

2)   na nieruchomości, na której liczba osób korzystających z   pojemników wynosi 3-4 osoby:  

a)   pojemnik lub pojemniki o   minimalnej pojemności 240 l na odpady komunalne zmieszane,  

b)   worek lub worki o   minimalnej pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w   sposób selektywny,  

3)   na nieruchomości, na której liczba osób korzystających z   pojemników wynosi powyżej 4   osób:  

a)   jak w   § 4   ust. 4   pkt 2) lit. a   niniejszego regulaminu oraz dodatkowo pojemnik lub pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l na każde kolejne 2   osoby korzystające z   pojemników,  

b)   jak w   § 4   ust. 4   pkt 2) lit. b niniejszego regulaminu oraz dodatkowo worek lub worki o   minimalnej pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych odbieranych w   sposób selektywny na każde kolejne 2   osoby korzystające z   pojemników,  

4)   w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, odpowiednio jak w   § 4   ust. 4   pkt 1), 2), 3) niniejszego regulaminu,  

5)   w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w   Suszcu przy ul. Piaskowej:  

a)   pojemniki i   kontenery o   minimalnej pojemności 1100 l na odpady komunalne zmieszane,  

b)   pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o   minimalnej pojemności 1100 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych odbieranych w   sposób selektywny wymienionych w   § 4   ust. 3   niniejszego regulaminu.  

§   5  

1.   Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych należy stosować pojemniki określone  

w § 4   ust. 2   pkt 5   niniejszego regulaminu.  

2.   Odległość pomiędzy pojemnikami określonymi w   § 4   ust. 2   pkt 5   niniejszego regulaminu, rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do występującego na danym terenie ruchu pieszych. Na przystankach komunikacji pojemniki należy lokalizować w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

§   6  

1.   Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy usytuować w   granicach nieruchomości, w   miejscach zgodnych z   przepisami prawa budowlanego, z   uwzględnieniem odpowiednio treści § 4   ust. 4   niniejszego regulaminu.  

2.   Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy okresowo oczyszczać, myć i   dezynfekować, w   miarę potrzeb dokonywać napraw.  

Rozdział 3.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§   7  

1.   Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z   terenu nieruchomości zamieszkałych z   następującą częstotliwością:  

1)   jeden raz w   miesiącu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   budynków mieszkalnych wielorodzinnych,  

2)   dwa razy w   tygodniu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w   Suszcu przy ul. Piaskowej.  

2.   Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się jeden raz w   miesiącu, a   z pojemników przy drogach publicznych jeden raz w   tygodniu w   okresie od czerwca do sierpnia i   dwa razy w   miesiącu w   pozostałych miesiącach roku.  

3.   Z terenu pozostałych nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z   częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.  

4.   Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych obejmujących rodzaje odpadów wymienionych w   art. 3   ust. 2   pkt 5   ustawy, z   wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji, należy pozbywać się z   terenu nieruchomości zamieszkałych z   następującą częstotliwością:  

1)   jeden raz w   miesiącu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i   budynków mieszkalnych wielorodzinnych,  

2)   dwa razy w   tygodniu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w   Suszcu przy ul. Piaskowej.  

5.   Z terenu pozostałych nieruchomości, odpadów komunalnych zbieranych selektywnie należy pozbywać się z   częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.  

6.   Meble i   inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą z   terenu nieruchomości zamieszkałych jeden raz w   roku. Stale mogą być oddawane w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywane uprawnionemu przedsiębiorcy. Z   terenu pozostałych nieruchomości pozbywać się ich należy nie rzadziej niż jeden raz w   roku przekazując je uprawnionemu przedsiębiorcy.  

7.   Nieczystości ciekłych zgromadzonych w   zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się z   częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i   gwarantującą ochronę gruntów, wód, środowiska przed zanieczyszczeniem.  

8.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywane uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   pozostałych nieruchomości przekazywane będą uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpadów budowlanych i   rozbiórkowych należy pozbywać się nie rzadziej niż jeden raz w   roku.  

9.   Odpady ulegające biodegradacji z   nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywane uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpady ulegające biodegradacji z   nieruchomości pozostałych przekazywane będą uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpadów ulegających biodegradacji należy pozbywać się nie rzadziej niż jeden raz w   roku.  

10.   Rodzajów odpadów komunalnych niewymienionych w   ust.1-4 oraz w   ust. 6-9 z   terenu nieruchomości zamieszkałych należy pozbywać się z   częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w   roku poprzez dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy. Rodzajów odpadów komunalnych niewymienionych w   ust.1-4 oraz w   ust. 6-9 z   terenu pozostałych nieruchomości należy pozbywać się z   częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w   roku przekazując je uprawnionemu przedsiębiorcy.  

§   8  

1.   Zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie, obierane będą przez uprawnionego do tego przedsiębiorcę.  

2.   Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników znajdujących się w   wyznaczonych aptekach na terenie gminy Suszec.  

3.   Nieczystości ciekłych zgromadzonych w   zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się poprzez indywidualny ich odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę.  

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  

§   9  

1.   W celu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i   na własne potrzeby.  

2.   Prowadzenie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z   wytworzonymi odpadami, a   także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z   materiałów odpadowych.  

3.   Promowanie kompostowania i   fermentacji zbieranych selektywnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenach wiejskich, zwłaszcza w   zabudowie jednorodzinnej.  

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

§   10  

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:  

1)   zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza nieruchomość lub lokal, w   którym są utrzymywane,  

2)   psy poza nieruchomością lub lokalem, na której są utrzymywane należy prowadzić na smyczy, a   psy ras uznawanych za agresywne, dodatkowo w   nałożonym kagańcu,  

3)   zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i   zabaw, do piaskownic dla dzieci oraz na plaże,  

4)   osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta poza nieruchomościami lub lokalami, w   których są utrzymywane.  

Rozdział 6.
Wymagania w   zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach.  

§   11  

Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w   tym w   lokalach znajdujących się w   budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i   w pomieszczeniach do nich przynależnych.  

§   12  

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej innych niż wymienione § 11 niniejszego regulaminu pod następującymi warunkami:  

1)   teren nieruchomości musi być zabezpieczony w   sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,  

2)   gromadzenia i   usuwania powstających w   związku z   utrzymaniem zwierząt odpadów i   nieczystości w   sposób zgodny z   prawem, nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.  

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania.  

§   13  

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:  

1)   zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,  

2)   zabudowane obiektami i   magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,  

3)   inne, w   razie wystąpienia nadmiernego rozwoju populacji szczurów.  

§   14  

Deratyzację na obszarach wymienionych w   § 13 pkt 1-2 niniejszego regulaminu należy przeprowadzić raz w   roku w   miesiącu wrześniu lub październiku, a   na obszarach , o   których mowa w   § 13 pkt 3   niniejszego regulaminu niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia nadmiernego rozwoju populacji szczurów.  

§   15  

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się, w   oparciu o   opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, inne terminy deratyzacji.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »