| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 288/XXVII/12 Rady Miasta Żory

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust.3, art. 20 d ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom działającym w sektorach wymienionych w art. 1 ust. 1 od lit. a do lit. h rozporządzenia o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Zwolnić z podatku od nieruchomości na okres nie dłuższy niż trzy lata, nowo wybudowane budynki lub ich części oraz nowo wybudowane budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które będą wykorzystywane do prowadzenia tej działalności i utworzenia w nich nowych miejsc pracy, położone na terenie Żorskiego Parku Przemysłowego utworzonego na mocy porozumienia podpisanego dnia 29 listopada 2004 r. pomiędzy Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. i Gminą Żory.

2. Pierwszy rok zwolnienia oznacza rok podatkowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Za nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części uważa się takie budynki i budowle, których budowa została zakończona albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem, po wejściu w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek i dokumenty, o których mowa w § 5, a w przypadku ich złożenia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości – zwolnienie stosuje się od początku roku w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 5. Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest coroczne złożenie przez przedsiębiorcę wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz:

1) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania,

2) pisemnego oświadczenia o utworzeniu, w pierwszym roku zwolnienia, oraz utrzymaniu, w latach kolejnych, ilości utworzonych miejsc pracy,

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, a określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

5) oświadczenia, iż przedsiębiorca nie podlega wyłączeniom wynikającym z § 1 pkt2 niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia Prezydentowi Miasta Żory w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomocy de minimis. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto, a w przypadku przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto. W przypadku gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 288/XXVII/12
Rady Miasta Żory z dnia 29 listopada 2012 r.

…………………………………….

/ pieczęć firmowa wnioskodawcy/

                                                                                                                              Prezydent Miasta Żory

                                                                                                                              Aleja Wojska Polskiego 25

                                                                                                                              44-240 Żory

Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach określonych uchwałą nr 288/XXVII/12 Rady Miasta w Żorach z dnia 29.11.2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis
w roku......................

Dane identyfikacyjne podatnika :

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy

………………………………………………………………………………….

2. Adres siedziby firmy

…………………………………………………………………………………

3. Adres do korespondencji

………………………………………………………………………………….

4. Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP/ ………………………………………..

5. PESEL / REGON ………………………………………………………………

6. Telefon kontaktowy …………………………………………………………….

7. Adres inwestycji ………………………………………………………………..

8. Nr działki na której zlokalizowana jest inwestycja.............................................

9. Termin zakończenia inwestycji …………………………………………………..

10. Składniki opodatkowania wnioskowane do objęcia zwolnieniem.....................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

                                                                                                                              .......................................

                                                                                                                              /podpis wnioskodawcy/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »