| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 200(XXVIII) Rady Gminy Poraj

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn zm.) Rada Gminy Poraj u   c h w   a l a, co następuje:  

§ 1.  

1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej Uchwały.  

2.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej Uchwały.  

3.   Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający stałą bądź czasową nieobecność mieszkańca na terenie posesji wystawiony przez odpowiednie instytucje:  

a)   Domy spokojnej starości  

b)   Domy pomocy  

c)   Domy dziecka  

d)   Zakłady Karne  

e)   Placówki opieki zdrowotnej  

f)   Jednostki wojskowe  

g)   Uczelnie wyższe w   przypadku studentów uczących się w   systemie dziennym, zamieszkujących poza Gminą  

h)   Zakłady pracy w   przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc  

i)   dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w   innej Gminie;  

2)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp..  

§ 2.  

Deklaracje, o, których mowa § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy w   Poraju w   terminie:  

1)   do 31 marca 2013 – dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji,  

3)   14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.  

§ 4.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w   Poraju, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w   Poraju oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200(XXVIII)
Rady Gminy Poraj
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 200(XXVIII)
Rady Gminy Poraj
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Katarzyna   Każmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »