| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/182/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie Regulaminu Targowiska w Kozach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust.1,  art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4 oraz  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )

Rada Gminy Kozy
uchwala

§ 1. Regulamin Targowiska w Kozach w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/142/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012  r. w sprawie Regulaminu Targowiska w Kozach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Regulamin Targowiska w Kozach


Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin targowiska w Kozach zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z targowiska gminnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Kozach.

§ 2. 1. Teren targowiska gminnego zwanego dalej „Targowiskiem” stanowi własność Gminy Kozy.

2. Nadzór nad targowiskiem oraz kontrolę nad jego funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy Kozy.

3. Targowisko czynne jest w dzień targowy, tj. w każdy piątek oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 5.30 do 16.00, z wyłączeniem dni świątecznych.

4. W pozostałe dni tygodnia dopuszcza się sprzedaż na targowisku, po wpłaceniu opłaty targowej u wyznaczonego przez Gminę Kozy inkasenta  lub w kasie Urzędu Gminy Kozy w godzinach pracy Urzędu.

Warunki uczestnictwa w sprzedaży na targowisku oraz przepisy porządkowe

§ 3. 1. Do prowadzenia działalności handlowej na targowisku uprawnieni są przedsiębiorcy oraz  inne osoby, do których na postawie art.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm. ) nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.

2. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są obowiązane do zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej przez cały okres prowadzenia sprzedaży i okazywania go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.

3. Brak dowodu wpłaty opłaty targowej podczas kontroli pociąga za sobą obowiązek jej natychmiastowego uiszczenia u inkasenta.

§ 4. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do:

1) dokonywania sprzedaży w miejscu wyznaczonym przez inkasenta,

2) utrzymania czystości i porządku w obrębie miejsca sprzedaży, usunięcia po zakończeniu handlu opakowań i odpadów poprzez ich segregację ( o ile na terenie targowiska znajdują się kontenery do selektywnej zbiórki śmieci ) do kontenerów znajdujących się na terenie targowiska,

3) usunięcia z terenu targowiska pojazdów oraz przenośnych stanowisk handlowych najpóźniej w ciągu godziny od wyznaczonego regulaminem czasu zakończenia prowadzenia handlu,

4) przestrzegania postanowień regulaminu targowiska, przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych.

§ 5. 1. Dostawy towarów na teren targowiska przez samochody osobowe i dostawcze mogą odbywać się w godzinach od 5.30 do 8.00.

2. Na targowisku mogą znajdować się tylko pojazdy, z których  prowadzona jest

sprzedaż towarów. Pozostałe pojazdy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 6. Na targowisku dozwolona jest sprzedaż artykułów spożywczych oraz przemysłowych za wyjątkiem artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. Na targowisku zabrania się:

1) wystawiania, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych,

2) pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych,

3) poruszania się po terenie pojazdami jednośladowymi oraz samochodami nie służącymi do celów zaopatrzeniowych.

Postanowienia końcowe

§ 8. Wójt Gminy Kozy na tablicy ogłoszeń znajdującej się nieopodal targowiska przy ul. Szkolnej w Kozach udostępnia wszelkie informacje dotyczące cennika poszczególnych opłat, regulamin targowiska, wewnętrzne zarządzenia i przepisy.

§ 9. 1. Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są: pracownicy Urzędu Gminy działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Kozy oraz organy posiadające stosowne upoważnienia ustawowe.

2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska można składać w Urzędzie Gminy Kozy w godzinach pracy urzędu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »