| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/182/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie Regulaminu Targowiska w Kozach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust.1,  art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4 oraz  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )

Rada Gminy Kozy
uchwala

§ 1. Regulamin Targowiska w Kozach w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/142/12 Rady Gminy Kozy z dnia 5 października 2012  r. w sprawie Regulaminu Targowiska w Kozach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Regulamin Targowiska w Kozach


Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin targowiska w Kozach zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z targowiska gminnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Kozach.

§ 2. 1. Teren targowiska gminnego zwanego dalej „Targowiskiem” stanowi własność Gminy Kozy.

2. Nadzór nad targowiskiem oraz kontrolę nad jego funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy Kozy.

3. Targowisko czynne jest w dzień targowy, tj. w każdy piątek oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 5.30 do 16.00, z wyłączeniem dni świątecznych.

4. W pozostałe dni tygodnia dopuszcza się sprzedaż na targowisku, po wpłaceniu opłaty targowej u wyznaczonego przez Gminę Kozy inkasenta  lub w kasie Urzędu Gminy Kozy w godzinach pracy Urzędu.

Warunki uczestnictwa w sprzedaży na targowisku oraz przepisy porządkowe

§ 3. 1. Do prowadzenia działalności handlowej na targowisku uprawnieni są przedsiębiorcy oraz  inne osoby, do których na postawie art.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm. ) nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.

2. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są obowiązane do zachowania dowodu uiszczenia opłaty targowej przez cały okres prowadzenia sprzedaży i okazywania go na żądanie osób uprawnionych do kontroli.

3. Brak dowodu wpłaty opłaty targowej podczas kontroli pociąga za sobą obowiązek jej natychmiastowego uiszczenia u inkasenta.

§ 4. Osoby prowadzące sprzedaż na targowisku zobowiązane są do:

1) dokonywania sprzedaży w miejscu wyznaczonym przez inkasenta,

2) utrzymania czystości i porządku w obrębie miejsca sprzedaży, usunięcia po zakończeniu handlu opakowań i odpadów poprzez ich segregację ( o ile na terenie targowiska znajdują się kontenery do selektywnej zbiórki śmieci ) do kontenerów znajdujących się na terenie targowiska,

3) usunięcia z terenu targowiska pojazdów oraz przenośnych stanowisk handlowych najpóźniej w ciągu godziny od wyznaczonego regulaminem czasu zakończenia prowadzenia handlu,

4) przestrzegania postanowień regulaminu targowiska, przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych.

§ 5. 1. Dostawy towarów na teren targowiska przez samochody osobowe i dostawcze mogą odbywać się w godzinach od 5.30 do 8.00.

2. Na targowisku mogą znajdować się tylko pojazdy, z których  prowadzona jest

sprzedaż towarów. Pozostałe pojazdy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 6. Na targowisku dozwolona jest sprzedaż artykułów spożywczych oraz przemysłowych za wyjątkiem artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. Na targowisku zabrania się:

1) wystawiania, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych,

2) pozostawiania pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych,

3) poruszania się po terenie pojazdami jednośladowymi oraz samochodami nie służącymi do celów zaopatrzeniowych.

Postanowienia końcowe

§ 8. Wójt Gminy Kozy na tablicy ogłoszeń znajdującej się nieopodal targowiska przy ul. Szkolnej w Kozach udostępnia wszelkie informacje dotyczące cennika poszczególnych opłat, regulamin targowiska, wewnętrzne zarządzenia i przepisy.

§ 9. 1. Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są: pracownicy Urzędu Gminy działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Kozy oraz organy posiadające stosowne upoważnienia ustawowe.

2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska można składać w Urzędzie Gminy Kozy w godzinach pracy urzędu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »