| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/293/12 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Zawiercie  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15), art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Zawierciu,  

-   Rada Miejska w   Zawierciu  

-   uchwala  

§   1.   Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Zawiercie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XLIV/472/06 Rady Miejskiej w   Zawierciu z   dnia 25 stycznia 2006 r. w   sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Zawiercie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXX/293/12
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKUNA TERENIE GMINY ZAWIERCIE  

Rozdział I.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Zawiercie.  

§   2.   1.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot o   którym mowa w   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 2   lipca 2004 r. o   swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. 2010 r. nr 220 poz. 1447 ze zm.),  

2)   nieruchomości niezamieszkałej – rozumie się przez to każdą nieruchomość, która nie jest przeznaczona do zamieszkiwania przez osoby fizyczne,  

3)   nieruchomości zamieszkałej – rozumie się przez to każdą nieruchomość nadającą się do zamieszkania przez ludzi na której osoby fizyczne przebywają stale lub czasowo, spożywają posiłki, przechowują majątek,  

4)   Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – rozumie się przez to zlokalizowany na terenie Gminy specjalnie w   tym celu przygotowany i   wyposażony obiekt, do którego mieszkańcy Gminy mogą przekazywać selektywnie zebrane odpady.  

Rozdział II.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   3.   1.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku na terenie nieruchomości poprzez:  

1)   wycinanie traw, usuwanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. zanieczyszczeń z   powierzchni nieruchomości i   utrzymanie jej w   należytym stanie sanitarno - higienicznym,  

2)   usuwanie nawisów (sopli) z   okapów, rynien i   innych części nieruchomości niezwłocznie po ich pojawieniu się oraz posypywanie piaskiem chodników w   celu zlikwidowania śliskości,  

3)   niezwłoczne usuwanie z   terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i   resztek materiałów budowlanych powstałych w   wyniku remontu i   modernizacji lokali i   budynków,  

4)   wyposażenie każdej nieruchomości w   dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym. Pojemniki mogą być udostępnione właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę w   drodze przetargu na warunkach z   nim ustalonych,  

5)   wyznaczenie miejsc na lokalizację pojemników na odpady komunalne, zapewniając do nich łatwy dostęp osobom wynoszącym do nich odpady i   pojazdom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,  

6)   prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości poprzez segregowanie odpadów powstających w   gospodarstwach domowych na następujące rodzaje odpadów:  

a)   papier i   tektura;  

b)   metale;  

c)   tworzywa sztuczne;  

d)   szkło;  

e)   opakowania wielomateriałowe;  

f)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;  

g)   przeterminowane leki i   chemikalia;  

h)   zużyte opony;  

i)   odpady budowlane i   rozbiórkowe;  

j)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe;  

k)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny;  

l)   zużyte baterie i   akumulatory;  

m)   odpady zielone;  

n)   inne odpady niebezpieczne, w   tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki;  

o)   pozostałe odpady niepodlegające selektywnej zbiórce – niesegregowane odpady komunalne,  

7)   przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych zgodnie z   częstotliwością ustaloną w   niniejszym regulaminie.  

§   4.   1.   Błoto, śnieg i   lód z   części nieruchomości przeznaczonej do użytku publicznego należy uprzątać w   taki sposób, aby nie powodować zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów.  

2.   Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z   chodników na jezdnię.  

§   5.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie na terenie nieruchomości właściciela pojazdu pod warunkiem, że powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska.  

2.   Dopuszcza się przeprowadzanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi jedynie na terenie nieruchomości właściciela pojazdu pod warunkiem, że prace związane z   naprawą nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a   sposób postępowania z   powstającymi odpadami będzie zgodny z   przepisami odrębnymi.  

Rozdział III.
Rodzaj i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   6.   1.   Przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź innych źródłach oraz liczby osób korzystających z   pojemników, ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawiercie:  

1)   kosze uliczne o   minimalnej pojemności 35 l;  

2)   pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o   pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, kontenery KP-7, KP-8, KP-10;  

3)   worki do selektywnej zbiórki o   minimalnej pojemności 120 l;  

4)   pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki o   pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, kontenery KP-7, KP-8, KP-10;  

2.   Odpady komunalne, które nie są zbierane w   sposób selektywny, należy gromadzić w   pojemnikach lub kontenerach o   minimalnej pojemności, uwzględniając następujące zasady:  

1)   gospodarstwo domowe liczące do 2   osób - jeden pojemnik o   pojemności minimum 120 l;  

2)   gospodarstwo domowe liczące do 3-4 osób – jeden pojemnik o   pojemności minimum 240 l;  

3)   gospodarstwo domowe liczące od 5-7 osób – jeden pojemnik o   pojemności 120 l i   jeden pojemnik o   pojemności 240 l;  

4)   gospodarstwo domowe liczące 8   osób i   powyżej – 2   pojemniki o   pojemności 240 l;  

5)   prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w   co najmniej jeden pojemnik o   pojemności minimum 120 l na odpady komunalne zmieszane, dotyczy to również każdorazowego wydzielonego punktu handlowego, usługowego, biurowego będącego we własności lub posiadaniu tego samego prowadzącego działalność gospodarczą. W   uzasadnionych przypadkach zezwala się na wspólne korzystanie przez prowadzących działalność gospodarczą z   jednego lub kilku pojemników na odpady komunalne, za zgodą właściciela pojemnika oraz w   porozumieniu z   przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne;  

6)   zarządzający lub właściciel nieruchomości na której znajdują się ogródki działkowe zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w   pojemniki na odpady komunalne zmieszane o   pojemności nie mniejszej niż 20 l w   przeliczeniu na każdy ogródek działkowy w   okresie sezonu tj. od 1   marca do 31 października każdego roku i   5 l poza tym okresem;  

7)   w przypadku przepełniania się pojemników spełniających zasady określone w   punktach 1-6 właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jej wyposażenia w   dodatkowy pojemnik;  

8)   w uzasadnionych przypadkach, do zbierania wyjątkowo zwiększonej ilości odpadów, oprócz typowych pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone worki zakupione u   przedsiębiorcy wyłonionego przez Gminę w   drodze przetargu;  

9)   zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i   cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania określone w   niniejszym Regulaminie.  

3.   Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych muszą być przeznaczone tylko do zbierania odpadów komunalnych i   muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.  

4.   Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku w   miejscu ustawienia urządzeń do zbierania odpadów.  

5.   Odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny, należy gromadzić w   workach/ pojemnikach lub kontenerach specjalnie do tego przeznaczonych o   następującej kolorystyce:  

1)   tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty/kontenery siatkowe;  

2)   papier i   tektura - kolor niebieski;  

3)   szkło bezbarwne i   kolorowe – kolor zielony;  

4)   odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)– kolor brązowy;  

6.   W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa, rozdrobnione gałęzie) zaleca się składać w   przydomowym kompostowniku.  

7.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe należy zbierać do kontenerów typu mulda lub pojemnika.  

8.   Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w   aptekach, które przystąpiły do ich zbiórki w   porozumieniu z   Gminą Zawiercie lub dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

9.   Baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych:  

1)   w placówkach oświatowych (w ramach organizowanego przez Urząd Miejski w   Zawierciu konkursu „Zbieranie zużytych baterii suchych”) oraz w   innych obiektach użyteczności publicznej;  

2)   w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii;  

3)   dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

10.   Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny pochodzący z   terenu nieruchomości należy oddać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego lub do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

11.   Prowadzący działalność gospodarczą w   zakresie handlu i   usług zobowiązani są do ustawienia na zewnątrz przy wejściu do placówki handlowo-usługowej kosza na odpady o   minimalnej pojemności 90 l w   przypadku działalności gastronomicznej, a   w pozostałych przypadkach kosze o   minimalnej pojemności 35 l.  

12.   W miejscach publicznych, w   tym na przystankach komunikacyjnych, na peronach kolejowych oraz na terenach rekreacyjnych odpady komunalne należy gromadzić w   koszach ulicznych o   minimalnej pojemności 35 l. odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i   w parkach powinna być dostosowana do panującego w   danym terenie ruchu pieszych.  

§   7.   1.   Mając na uwadze zasady bezpiecznego i   racjonalnego gromadzenia odpadów, zabrania się:  

1)   umieszczania w   workach, pojemnikach i   kontenerach przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych, odpadów zebranych selektywnie;  

2)   spalania w   workach, pojemnikach i   kontenerach jakichkolwiek odpadów;  

3)   wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki innych odpadów;  

4)   jednostkom handlowym wrzucania do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane, produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia.  

Rozdział IV.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenue nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   8.   1.   Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do:  

1)   przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie do przedsiębiorcy zgodnie z   częstotliwością ustaloną w   harmonogramie, lub  

2)   samodzielnego dostarczania zgromadzonych na nieruchomości odpadów komunalnych selektywnie zebranych do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub punktów skupu (prowadzonych zgodnie z   obowiązującymi przepisami) zorganizowanych przez różne podmioty na terenie gminy, lub  

3)   zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (trawa, liście, gałązki rozdrobnione) w   przydomowych kompostownikach lub gromadzenia w   workach lub pojemnikach znajdujących się na posesji i   przekazania ich przedsiębiorcy.  

2.   Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do:  

1)   zawarcia umowy na przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych z   podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzącego przez Prezydenta Miasta Zawiercie lub z   podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych, lub  

2)   samodzielnego dostarczania zgromadzonych na nieruchomości odpadów komunalnych selektywnie zebranych do punktów skupu (prowadzonych zgodnie z   obowiązującymi przepisami) zorganizowanych przez różne podmioty, lub  

3)   zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (trawa, liście, gałązki rozdrobnione) w   przydomowych kompostownikach lub gromadzenia w   workach lub pojemnikach znajdujących się na posesji i   przekazania ich przedsiębiorcy.  

3.   Niesegregowane odpady komunalne należy usuwać z   terenu nieruchomości:  

1)   w przypadku zabudowy jednorodzinnej - według potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz na 3   tygodnie;  

2)   w przypadku zabudowy wielorodzinnej co najmniej jeden raz w   tygodniu;  

3)   w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – codzienne opróżnianie koszy wymienionych w   § 6   ust. 11; opróżnianie pojemników na niesegregowane odpady komunalne według potrzeb jednak nie rzadziej niż 1   raz na dwa tygodnie;  

4.   W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości uzgadnia termin ich odbioru z   przedsiębiorcą za dodatkową opłatą.  

5.   Odpady komunalne pochodzące z   selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z   następującą częstotliwością:  

1)   w przypadku zabudowy jednorodzinnej:  

a)   Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu, w   okresie letnim od 1   maja do 30 września jeden raz na 2   tygodnie;  

b)   Szkło bezbarwne i   kolorowe – nie rzadziej niż jeden raz na 2   miesiące;  

c)   Papier i   tektura – nie rzadziej niż jeden raz na 2   miesiące;  

d)   Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałązki rozdrobnione) – sezonowo zgodnie z   harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, jednak nie rzadziej niż sześć razy w   roku.  

2)   w przypadku zabudowy wielorodzinnej:  

a)   Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 2   tygodnie;  

b)   Szkło bezbarwne i   kolorowe – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 2   miesiące;  

c)   Papier i   tektura – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 2   miesiące;  

d)   Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałązki rozdrobnione) - sezonowo zgodnie z   harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, jednak nie rzadziej niż sześć razy w   roku.  

3)   w przypadku nieruchomości niezamieszkałych:  

a)   Tworzywa sztuczne, metale i   opakowania wielomateriałowe – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu;  

b)   Szkło bezbarwne i   kolorowe – według potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 2   miesiące;  

c)   Papier i   tektura – według potrzeb, jednak nie rzadziej na 2   miesiące;  

d)   Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałązki rozdrobnione) z   częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak:  

-   w okresie letnim od 1   maja do 30 września – nie rzadziej niż jeden raz na 2   tygodnie;  

-   w okresie zimowym od 1   października do 30 kwietnia – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.  

6.   Odpady komunalne z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy usuwać zgodnie z   następującą częstotliwością:  

1)   w przypadku koszy ulicznych - w   zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz w   tygodniu;  

2)   w przypadku odpadów komunalnych z   cmentarzy:  

-   w okresie letnim od 1   maja do 30 września – nie rzadziej niż jeden raz na 2   tygodnie;  

-   poza okresami świąt – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;  

3)   organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i   opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.  

7.   W zabudowie jednorodzinnej odbieranie odpadów komunalnych wielkogabarytowych odbywać się będzie dwa razy w   roku (wiosną i   jesienią). Odpady te należy wystawiać w   dniu zbiórki w   miejsca ustalone zgodnie z   przyjętym harmonogramem. W   zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się odbieranie odpadów wielkogabarytowych wraz z   odbiorem niesegregowanych odpadów komunalnych. Warunkiem jest ustawienie tych odpadów przy kontenerach.  

8.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe pochodzące z   nieruchomości zamieszkałych w   ilości do 50 kg/mieszkańca/miesiąc (600 kg rocznie) należy samodzielnie dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Możliwe jest również odpłatne zamówienie usługi odbierania odpadów budowlanych przez uprawnionego przedsiębiorcę lub odpłatne oddanie większej ilości poza limitem do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

9.   Odpady niebezpieczne, w   tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki pochodzące z   nieruchomości zamieszkałych należy samodzielnie dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

10.   Zużyte opony powstające w   gospodarstwach domowych należy samodzielnie dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

11.   Z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane będą tylko i   wyłącznie odpady umieszczone w   pojemnikach lub specjalistycznych workach.  

12.   W przypadku, gdy pozbycie się odpadów komunalnych pochodzących z   selektywnej zbiórki, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je samodzielnie dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

§   9.   1.   Właściciel nieruchomości wyposażonej w   zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych przez podmiot posiadający zezwolenie Prezydenta Miasta Zawiercie na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

2.   Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikających z   jego przepełnienia.  

Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  

§   10.   1.   Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy Zawiercie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.  

2.   Zwiększenie odzysku, w   szczególności recyklingu w   odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i   tektury, jak również odzysku energii z   odpadów zgodnego z   wymaganiami ochrony środowiska.  

3.   W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i   na własne potrzeby.  

4.   Wydzielenie odpadów budowlanych i   rozbiórkowych ze strumienia odpadów komunalnych i   przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i   rozbiórkowych.  

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   11.   1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

2.   Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:  

1)   Zabrania się wypuszczania zwierząt domowych bez dozoru poza teren własnej posesji, a   w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;  

2)   Wyposażenie psa w   obrożę, a   w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną, ich mieszańców oraz psów wykazujących agresywne usposobienie – w   kaganiec;  

3)   W miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a   psa rasy uznawanej za agresywną, ich mieszańce lub psy wykazujące agresywne usposobienie dodatkowo w   nałożonym kagańcu;  

4)   Zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej w   sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i   wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ostrzegawczą umieszczoną w   widocznym miejscu, wykonaną z   trwałego materiału, z   napisem – UWAGA PIES lub o   podobnej treści;  

5)   Zabrania się przebywania zwierząt domowych na terenach placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów ustalonych przez zarządców nieruchomości;  

6)   Natychmiastowe usuwanie przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta w   obiektach i   na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w   szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z   psów- przewodników;  

7)   Zabrania się przebywania zwierząt domowych w   obiektach użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, wystawy, itp., zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów- przewodników.  

Rozdział VII.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   12.   1.   Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy użyteczności publicznej.  

2.   Na pozostałych terenach dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, pod warunkiem, że nie będzie to stwarzało żadnych uciążliwości dla posesji sąsiednich.  

§   13.   Utrzymujący pszczoły są zobowiązani do trzymania ich w   ulach, ustawionych w   odległości co najmniej 10 m od granicy zabudowanych nieruchomości oraz w   taki sposób, aby wylatujące i   przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

Rozdział VIII.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania  

§   14.   1.   Właściciele nieruchomości w   celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych są zobowiązani do przeprowadzenia deratyzacji w   przypadkach wystąpienia gryzoni w   obrębie swojej nieruchomości.  

2.   Obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obszary:  

1)   skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego;  

2)   zabudowane obiektami lub magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania/składowania produktów rolno-spożywczych.  

3.   Deratyzację na obszarach wymienionych w   ustępie 2   przeprowadza się corocznie w   listopadzie z   zastrzeżeniem jak w   ustępie 4.  

4.   W przypadku stwierdzenia gryzoni należy przeprowadzić deratyzację niezwłocznie bez względu na obszar wystąpienia gryzoni.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »