| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/212/13 Rady Gminy Godów

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementow zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 403 ust.2,4 i 5 oraz art. 400a ust.1 pkt. 8,21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), a także realizując zadanie zawarte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godów na lata 2012-2032” przyjętym uchwałą Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Godów z dnia 17 września 2012 r. Po konsultacjach przeprowadzonych w trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wzór wniosku o udzielenie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko materiałów budowlanych zawierających włókna azbestowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Godów nr VII/49/11 z dnia 5 maja 2011r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Godów
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Godów na przedsięwzięcia polegające na usuwaniu i utylizowaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych

2. Wysokość dotacji obejmuje 100% kosztów usunięcia i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest z danej nieruchomości, jednak nie więcej niż 800,00 zł. brutto za każdą tonę usuniętego odpadu.

3. Wysokość środków przeznaczonych na udzielanie dotacji określona jest w budżecie Gminy.

§ 2. Ilekroć jest w Regulaminie mowa o:

1. Dotacji – rozumie się przez to wypłatę ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów poniesionych w związku z usuwaniem i utylizowaniem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.

2. Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Godów.

3. Wykonawcy – rozumie się specjalistyczną firmę świadczącą usługi związane z demontażem, transportem i utylizacją, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług, wydane na podstawie ustawy o odpadach.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 3. 1. Dotacje mogą uzyskać Wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)nie zalegają z podatkami oraz opłatami na rzecz Gminy

2)posiadają tytuł prawny do nieruchomości,

3)dotacja może być udzielona dla obiektu, który zakwalifikowano do I stopnia pilności w „Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r., nr 71, poz. 649 ze zmianami)

2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed usunięciem i utylizacją materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych oraz stanowi refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania

Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 4. 1. W celu udzielenia dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek .

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane Wnioskodawcy:

1)              imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.,

2)              oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3)              rodzaj i szacunkowa powierzchnia pokrycia eternitowego, oznaczenie rodzaju nowego pokrycia dachowego.

3. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków (w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania) uniemożliwiających jego rozpatrzenie. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. Realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na zadanie.

§ 5. 1. Podstawą wypłaty środków z budżetu gminy jest umowa dotacji.

2. Umowa o przyznanie dotacji określa, co najmniej:

1)określenie stron umowy,

2)datę zawarcia umowy,

3)szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana,

4)termin wykonania zadania i wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 października danego roku budżetowego,

5)wysokość udzielanej dotacji i tryb płatności,

6)sposób i termin przekazania dotacji,

7)szacowany koszt inwestycji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia,

8)tryb kontroli wykonywania inwestycji,

9)zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty otrzymanej tytułem dotacji w przypadkach opisanych w § 5 ust. 3 oraz termin i sposób jej zwrotu,

3.               Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie w wypadku, gdy:

1)wystąpią okoliczności określone w art. 252 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz.1240 ze zmianami).

§ 6. 1. Po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i usunięciu wyrobów azbestowych należy dostarczyć następujące dokumenty:

1)ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

2)oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją zadania,

3)kopię prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wydanej przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany w zależności od zakresu wykonywanych robót,

4)kopię decyzji zezwalającej Wykonawcy prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,

5)kopię karty przekazania odpadu,

6)protokół potwierdzający wykonanie zadania ekologicznego na nieruchomości Wnioskodawcy,

7)oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zadania zgodnie z procedurą usuwania wyrobów zawierających azbest opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

2. Na podstawie dostarczonych dokumentów po realizacji zadania zostanie wyliczona wysokość przysługującej dotacji, określona w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.

3. Wnioski o dotacje należy składać w terminie do 30 czerwca pod warunkiem złożenia deklaracji o włączeniu do zadania pn. „Rozbiórka, transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Godów” w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego. Wnioski złożone po 30 czerwca nie będą rozpatrywane.

Rozdział 4.
Kontrola

§ 7. 1. Urząd Gminy ma możliwość kontroli prawidłowości wykonywania zadania zarówno przed przystąpieniem do realizacji, jak również po jego realizacji.

2. Czynności kontrolnych mogą dokonywać osoby upoważnione.

3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności kontrolę:

1)zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym,

2)wykonania zadania zgodnie z umową,

3)udokumentowania sposobu realizacji zadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Godów
z dnia 28 stycznia 2013 r.

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych.

CZĘŚĆ A – wypełnia wnioskodawca

................................................................                                                         ..........................................

              (miejscowość)                                                                                                                               (data)

I Dane Wnioskodawcy

1. Wnioskodawca

...............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

................................................................................................................................................................

(pełny adres zamieszkania)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................

              (nr telefonu)

2. Adres planowanej inwestycji

................................................................................................................................................................

(pełny adres, nr działki)

................................................................................................................................................................

3. Forma wypłaty dotacji (zaznaczyć odpowiednie):

na rachunek bankowy: ..............................................................................................................

....................................................................................................................................................

wypłata gotówką

II Dane o inwestycji

1. Opis obiektu budowlanego (budynek mieszkalny, gospodarczy lub inny)

................................................................................................................................................................

2. Ilość wyrobów zawierających azbest (m2) …......................................................................................

3. Rodzaj elementów zawierających azbest (eternit płaski, falisty, inne)

................................................................................................................................................................

4. Nowy rodzaj pokrycia dachu

................................................................................................................................................................

5. Termin realizacji inwestycji (data rozpoczęcia i zakończenia)

Rozpoczęcie - ........................................................

Zakończenie - ........................................................

III.

1. Oświadczam, iż zapoznałem/(am) się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych oraz zgadzam się z warunkami w nim zawartymi, a prace zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowną decyzję administracyjną uprawniającą do wykonania zadania.

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej kontroli dotyczącej prawidłowości wykonywania przedmiotu inwestycji.

                                                                                    ................................................................................

                                                                                                                (data i czytelny podpis)

Wymagane załączniki:

1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

CZĘŚĆ B – wypełnia Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1. Opinia Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Data i nr zawartej umowy:

..............................................................................................................................................................

3. Uwagi

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Sporządził:                                                                       Data:                                                                       Akceptacja

.....................................                                           ..................................                                           .....................................

.....................................

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »