| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/309/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska

w sprawie zmiany uchwały nr XX/188/12 Rady Miejskiej w   Zawierciu z   dnia 25 stycznia 2012r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1   punkt 5) ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta  

-   Rada Miejska w   Zawierciu  

-   uchwala  

§   1.   W załączniku nr 3   do uchwały Rady Miejskiej w   Zawierciu nr III/14/10 z   dnia 29 grudnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr XX/188/12 z   dnia 25 stycznia 2012r. – „Regulamin udzielenia dotacji z   budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie”, w   ust. 5   wprowadza się zmianę o   następującej treści : „5. Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane od roku 2008 – potwierdzone wystawionymi dokumentami odbiorowymi i   finansowymi, o   których mowa w   ust.2”.  

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/309/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 stycznia 2013 r.

" Regulamin udzielenia dotacji z   budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie”  

1.   Gmina Zawiercie udziela dotacji osobom fizycznym, zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w   Zawierciu, do której posiadają tytuł prawny, wykonały podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej.  

2.   Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z   podłączeniem budynku do kanalizacji sanitarnej są rachunki lub faktury VAT wystawione na Inwestora  

3.   Dotacja dla Inwestorów udzielana jest na pokrycie poniesionych kosztów w   części lub w   całości związanych z:  

1)   wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej i   jego odbioru przez operatora kanalizacji sanitarnej,  

2)   zakupem materiałów budowlanych i   robocizny dotyczących podłączenia budynku.  

4.   Dotacja, o   której mowa w   punkcie 4   może być przyznana jeden raz dla danej nieruchomości przy czym dotacja nie przysługuje, gdy Inwestor korzystał w   latach ubiegłych z   dofinansowania zadania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej.  

5.   Dotacji będzie się udzielać inwestorom, którzy wykonali przyłącze kanalizacyjne wykonane od roku 2008 – potwierdzone wystawionymi dokumentami odbiorowymi i   finansowymi, o   których mowa w   ust.2.  

6.   Dotacje nie dotyczą budynków nowo wybudowanych za wyjątkiem budynków, dla których w   decyzji o   warunkach zabudowy ustalono odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej.  

7.   Dotacja realizowana będzie zgodnie z   treścią umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Gminą Zawiercie a   Inwestorem, po przedłożeniu kopii umowy na odbiór ścieków i   kopii protokołu odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  

8.   Wnioski o   udzielenie dotacji będą rozpatrywane w   danym roku budżetowym według kolejności ich składania.  

9.   Dotacja będzie przyznawane dla danego budynku w   wysokości:  

1)   nie więcej niż 1   000,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych w   ciągu 12 miesięcy od daty powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w   przypadku wykonania dokumentacji projektowej;  

2)   nie więcej niż 500,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie dłużej niż 24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w   przypadku wykonania dokumentacji projektowej,  

3)   nie więcej niż 600 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych w   ciągu 12 miesięcy od daty powstania technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w   przypadku braku dokumentacji projektowej;  

4)   nie więcej niż 300,00 PLN dla podłączeń do kanalizacji zrealizowanych po upływie 12 miesięcy, lecz nie dłużej niż 24 miesięcy od daty technicznej możliwości podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej, w   przypadku braku dokumentacji projektowej.  

10.   W szczególnie trudnych warunkach (wysoki poziom wód gruntowych, głębokość przyłącza) wymagających zastosowania specjalistycznego sprzętu, termin wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej wymieniony w   pkt 9) może zostać wydłużony maksymalnie o   6 miesięcy.  

11.   Za datę podłączenia do kanalizacji sanitarnej uznaje się datę rozpoczęcia odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej zamieszczoną na protokole odbioru technicznego przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  

12.   Warunkiem otrzymania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w   podatkach i   opłatach lokalnych na rzecz Gminy Zawiercie.  

13.   Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy.  

14.   Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w   przypadku odłączenia budynku od kanalizacji sanitarnej.  

15.   Celem ubiegania się o   dotację należy złożyć wniosek o   udzielenie dotacji wraz z   następującymi dokumentami (ksero, oryginały do wglądu):  

1)   potwierdzenie tytułu do nieruchomości:  

2)   rachunki, faktury VAT dokumentujące poniesione koszty,  

3)   protokół odbioru technicznego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej przez operatora sieci kanalizacyjnej,  

4)   umowa z   operatorem kanalizacji sanitarnej na odbiór ścieków.  

16.   Wnioski o   udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.  


Zawiercie, dnia……………………………. r.

 

Imię i Nazwisko……………………………..…...............................

Adres zameldowania……….……………….....................................

Nr telefonu……………………….……………................................

Nr dowodu osobistego………..…………….., wydany przez:...................................................

Nr PESEL………………………………..………..

Nr NIP.....................................................................

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazana dotacja / kasa Urzędu Miejskiego
w Zawierciu* ..............................................................................................................................

 

                                                                                                  Prezydent Miasta Zawiercia

                                                                                                  ul. Leśna 2

                                                                                                  42-400 Zawiercie

 

„Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku

do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie”

 

Działając w trybie uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr …………….. z dnia ……………….. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska , wnoszę o udzielenie dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku położonego przy ulicy …….………….………….nr……… w Zawierciu do kanalizacji sanitarnej.

Podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej polegało na:

………………………………………………………………………………………………...............……………………………........…….……………..……………………………………

 

Oświadczam, uprzedzona/y* o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień , że:

1.        Budynek został wybudowany w roku…………. i znajduje się na działce nr …………

2.        Posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości.

3.        Zapoznałam/em* się z treścią i akceptuję postanowienia „Regulaminu udzielenia dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawiercie”.

4.        Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

5.        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

………………………………………

                                                                                                                                            podpis wnioskodawcy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »