| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r.  poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

Rada Gminy Czernichów uchwala

§ 1.

Wprowadzić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Czernichów, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr  XLIII/369/2006  Rady Gminy Czernichów z dnia  14.09.2006r. w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Czernichów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego, na stronie internetowej BIP Gminy Czernichów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Czernichów

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/225/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów

§ 2.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością  zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w niniejszej uchwale zwanej dalej „ustawą”,

2) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy o odpadach i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

4) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

5) gospodarowaniu odpadami, posiadaczu odpadów, unieszkodliwianiu odpadów, wytwórcy odpadów, zbieraniu odpadów - należy przez to rozumieć definicje zawarte odpowiednio w art. 3 ust.3 pkt 1, 13, 21, 22 i 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w niniejszej uchwale zwanej dalej „ustawą o odpadach”,

6) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

7) zbiornikach bezodpływowych należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

8) odpadach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - należy przez to rozumieć urządzenia zdefiniowane w art. 3 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz.1495 z późn. zm.),

9) odpadach zielonych -należy przez to rozumieć odpady zdefiniowane odpowiednio w art. 3 ust.3 pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w niniejszej uchwale zwanej dalej „ustawą o odpadach”,

10) odpowiednim stanie sanitarnym pojemników - należy przez to rozumieć likwidowanie
w pojemnikach do zbierania odpadów drobnoustrojów chorobotwórczych powstających podczas gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także ograniczanie odorów i nieprzyjemnych zapachów powstających w procesie rozkładu odpadów ulegających biodegradacji,

11) odpowiednim stanie porządkowym pojemników – należy przez to rozumieć właściwą estetykę pojemników do zbierania odpadów np. brak skorodowań, brak zbędnych napisów,

12) odpowiednim stanie technicznym pojemników - należy przez to rozumieć brak w pojemnikach do zbierania odpadów elementów zużytych i zniszczonych oraz uszkodzeń mechanicznych, a także wyposażenie tych pojemników we wszystkie elementy, w tym sprawne mechanizmy jezdne, zamykające oraz pokrywy,

13) podmiocie - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, któremu Gmina Czernichów powierzyła odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, wydane w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

14) zwierzętach domowych, zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta zdefiniowane w art. 4 pkt 17 i 18 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) w niniejszej uchwale zwanej dalej „ustawą o ochronie zwierząt”,

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem,  stosuje się przepisy odrębne.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie czystości i porządku oraz  należytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:

1) zbieranie i usuwanie odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzanie  nieczystości ciekłych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpowiednich  rodzajów odpadów powstałych w gospodarstwie domowym korzystając ze specjalnie oznakowanych do tego celu  pojemników i worków tj:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt b-n,

b) przeterminowanych leków i chemikaliów,

c) zużytych baterii i akumulatorów,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

g) zużytych opon,

h) odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,

i) papieru i tektury,

j) szkła bezbarwnego,

k) szkła kolorowego,

l) tworzywa sztucznego,

m) metali,

n) żużli z kotłów c.o.

3) wydzielanie z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i gromadzenie ich w oddzielnych workach- pojemnikach i dostarczenia ich do  punktu  selektywnej zbiórki;

4) oddzielne zbieranie odpadów w postaci baterii lub akumulatorów, aby umożliwić ich późniejszy odzysk lub ich unieszkodliwienie, zwracając te odpady do punktów ich zbierania;

5) oddzielne gromadzenie odpadów wielkogabarytowych lub poremontowych;

6) usuwania zgodnie z założeniami Regulaminu lub zagospodarowania odpadów zielonych i bioodpadów w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej i na działkach, w sposób nie powodujący  uciążliwości dla otoczenia;

7) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej;

8) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi w przepisach odrębnych;

9) usuwanie nawisów śnieżnych i sopli z okapów, rynien i innych części nieruchomości  na bieżąco, w szczególności  stwarzających zagrożenie dla zdrowia i mienia;

10) odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu ograniczenie poślizgu na chodniku;

11) dopuszcza się możliwość odgarnięcia śniegu na pas chodnika graniczący z jezdnią w taki sposób, aby nadmiar śniegu nie spowodował zawężenia chodnika do szerokości umożliwiającej ruch pieszych;

12) utrzymywanie w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych;

13) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych.

§ 4.

1. W zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale III, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych.

2. W zakresie prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

1) każda nieruchomość na terenie gminy, w obrębie której znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, winna być podłączona do tej sieci, za wyjątkiem nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków. Warunki podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej ustala zarządca sieci.

2) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz zapewnić ich systematyczne opróżnianie. Wymagania techniczne dotyczące budowy zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków określają odpowiednie przepisy budowlane.

3) właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości ciekłych zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom podmiotu uprawnionego do ich odbioru dostępu do tych zbiorników w czasie ustalonym w umowie lub zleceniu na świadczenie usługi, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

§ 5.


1.               Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie  pod warunkiem:
1) uniemożliwiającym zanieczyszczenie środowiska naturalnego.  Ścieki powinny spływać  poprzez łapacz oleju do odstojników. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, kanalizacji sanitarnej lub do ziemi;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3) mycie dotyczy  wyłącznie nadwozia samochodu.

2.               Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1)               niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2)               naprawa pojazdów samochodowych będzie dotyczyła  drobnych napraw;

3)               naprawa pojazdów samochodowych nie będzie  stwarzać uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) worki foliowe o pojemności :0,06 m³(60litrów),  0,08 m³ (80 litrów), 0,12 m³ (120 litrów) i 0,24 m³ (240 litrów)  ;

2) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe o pojemności: 0,08 m³ (80 litrów), 0,11 m³ (110 litrów), 0,12 m³ ( 120 litrów) i 0,24 m³ (240 litrów);

3) kontenery o pojemności: 1,1m³, 5,0 m³, 7,0 m3;

4) kosze uliczne o pojemności – minimum 0,04 m³ (40 litrów).

2. Odpady komunalne , które nie są zbierane w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, należy gromadzić w pojemnikach minimum 120 litrów lub kontenerach.

Prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego, zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 240 litrów na odpady komunalne zmieszane.

3. Odpady komunalne , zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach w następujących frakcjach:

1a) papier i tektura(w tym opakowania, gazety, czasopisma) tworzywa sztuczne , metale  (opakowania z metali) i opakowania wielomateriałowe  -   worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem „SUROWCE”;

1 b) szkło (bezbarwne i kolorowe ) i odpady opakowaniowe ze szkła -  worek w kolorze białym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem  „SZKŁO OPAKOWANIOWE”;

2)
odpady organiczne  tj. odpady kuchenne powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji upraw ogrodów i terenów zielonych powinny być zagospodarowane we własnym zakresie poprzez kompostowanie i skarmianie zwierząt gospodarskich w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. W razie niemożliwości urządzenia  kompostownika przydomowego odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić -  worek  lub pojemnik w kolorze brązowym z oznakowanym napisem  „BIO”;

3)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  należy gromadzić w wydzielonym miejscu  na terenie swojej nieruchomości, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i oddać w wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi lub poza tymi terminami do gminnego punktu selektywnej zbiórki;

4)
zużyte baterie i akumulatory  można zwrócić bezpłatnie do punktów ich zbierania lub należy je gromadzić w oddzielnych workach lub pojemnikach i oddać w wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi lub poza tymi terminami do gminnego punktu selektywnej zbiórki;

5)
przeterminowane lekarstwa  można oddać do specjalnie oznakowanych pojemników w aptekach, stanowiących mini punkty selektywnej zbiórki;

6)
chemikalia  należy gromadzić oddzielnie w workach i oddać w wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi lub poza tymi terminami do gminnego punktu selektywnej zbiórki;

7)
zużyte opony i odpady wielkogabarytowe  nie wymagają specjalnych  urządzeń do zbierania, należy je zgromadzić w wydzielonym miejscu i oddać w wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi lub poza tymi terminami do gminnego punktu selektywnej zbiórki;

8)
niezagospodarowany popiół  należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach i oddać
w wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi lub poza tymi terminami do gminnego punktu selektywnej zbiórki;

9)
odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych    należy zgromadzić w wydzielonym miejscu, w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i oddać w wyznaczonych harmonogramem terminach uprawnionemu podmiotowi lub poza tymi terminami do gminnego punktu selektywnej zbiórki;

10)
Pozostałe odpady niewysegregowane   tzw. balast należy gromadzić w workach lub pojemnikach  koloru czarnego;

4. Odpady zmieszane, nie zbierane w sposób selektywny,  należy gromadzić w pojemnikach ( lub workach) koloru  czarnego.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia swojej nieruchomości w dostateczną ilość worków lub pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych , aby zapewnić ich  właściwą segregację biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz ilość osób korzystających z tych urządzeń.

6.
Właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie wyposażają je w pojemniki zobowiązani są zapewnić gwarancję bezpieczeństwa przy ich obsłudze oraz winny być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów.

§ 7.

1. Pojemniki o których mowa w ust.1 § 6 mają pojemność  minimum 60 litrów i kolory przypisane do rodzaju odpadów opisane w § 6 ust.3. i ust.4.

2. W miejscach  publicznych,  wzdłuż  ciągów  handlowo-usługowych, na przystankach komunikacji publicznej i w miejscach wzmożonego ruchu pieszego powinny być rozmieszczone kosze uliczne przez właścicieli nieruchomości, zarządców  lub przedsiębiorców użytkujących te tereny, ustawione w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów oraz klientów punktów usługowo handlowych.

3. Organizatorzy imprez masowych  zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w pojemniki na odpady w dostatecznej ilości, licząc 1 pojemnik  120 litrowy na 50 osób, oraz w toalety przenośne w dostatecznej ilości licząc 1 toaletę na 100 osób.

§ 8.

Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  na terenie nieruchomości, na której  zamieszkują mieszkańcy stale oraz okresowo ( budynki letniskowe i rekreacyjne) ustala właściciel tej nieruchomości, spośród wymienionych w § 6 ust.1 pkt 1-3.

§ 9.

Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne ustala właściciel nieruchomości, spośród wymienionych w § 6 ust.1, w oparciu o szacunkową ilość nagromadzenia odpadów  oraz dostosowany do nich cykl odbioru:

1) szkoły ( wszystkich typów), przedszkola – 3 litry na każdego ucznia, pracownika;

2) lokale handlowe, w tym handel poza lokalem – 11 litrów na każdego pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika/worka:

a) w przypadku selektywnego zbierania odpadów  worek o pojemności 0,06m3(60 litrów),

b) w przypadku nieselektywnego  zbierania odpadów pojemnik o pojemności 0,12m3(120 litrów),

3) lokale gastronomiczne – 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika/worka:

a) w przypadku selektywnego zbierania odpadów  worek o pojemności 0,06m3(60 litrów),

b) w przypadku nieselektywnego  zbierania odpadów pojemnik o pojemności 0,12m3(120 litrów),

4) biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy – 11 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalna pojemność pojemnika/worka:

a) w przypadku selektywnego zbierania odpadów  worek o pojemności 0,06m3(60 litrów),

b) w przypadku nieselektywnego  zbierania odpadów pojemnik o pojemności 0,12m3(120 litrów),

5) hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe oraz inne placówki noclegowe – 20 litrów na 1 łóżko;

6) przychodnie i gabinety lekarskie – 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalna pojemność pojemnika /worka:

a) w przypadku selektywnego zbierania odpadów  worek o pojemności 0,06m3(60 litrów),

b) w przypadku nieselektywnego  zbierania odpadów pojemnik o pojemności 0,12m3(120 litrów),

7) targowiska – 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy;

8) obiekty sportowe( stadiony, baseny, hale sportowe itp.) – 1 litr na 1 osobę korzystającą z obiektu;

9) cmentarze – kontener minimum 5m3;

10) zakłady opiekuńczo-lecznicze – 20 litrów na 1 łóżko.

§ 10.

Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel tej nieruchomości, spośród wymienionych w § 6 ust.1.

§ 11.

1. Zabrania się:

1)
gromadzenia w pojemnikach lub workach na odpady komunalne  śniegu, lodu , gruzu, gorącego popiołu i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności gospodarczej;

2) spalania w pojemnikach i koszach na odpady , jakichkolwiek odpadów komunalnych

( także suchych odpadów roślinnych);

3) wykorzystywania przez prowadzących działalność gospodarczą koszy ulicznych do składowania i gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
4) wykorzystywania gminnych koszy ulicznych do składowania odpadów powstałych w indywidualnych gospodarstwach domowych;

5) składowania opału i materiałów budowlanych na drogach dojazdowych, poboczach dróg, w rowach przydrożnych,  na terenach zieleni i terenach zieleni nieurządzonej  przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Do worków na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

- lustra,

- żarówki i świetlówki,

- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,

- szkło budowlane,

- szkło samochodowe.

3. Do  worków na tworzywo sztucznezabrania się wrzucać:

- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,

- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

- opakowania po środkach chwasto i owadobójczych.

4. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów  ulegających biodegradacji  nie można wrzucać odpadów  innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

6. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscach dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach, ponadto pracownik podmiotu odbierającego odpady musi mieć możliwość opróżniania pojemników z odpadami bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

7. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być ustawiane w granicach nieruchomości
na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników do zbierania odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zamiatać oraz okresowo zmywać i dezynfekować.

8. Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, zobowiązani są do wystawiania pojemników z odpadami w dniu ich odbioru przed wjazd na posesję w miejsce, w którym nie będą one stanowiły utrudnienia dla ruchu pieszego lub kołowego; wejście pracownika

podmiotuodbierającego odpady na nieruchomość w celu opróżnienia pojemników jest  możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia przez właściciela nieruchomości zgody w formie pisemnej.

9. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawianych na drogach
i przystankach komunikacji zbiorowej oraz innych terenach przeznaczonych do użytkowania publicznego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z harmonogramem podmiotu odbierającego odpady komunalne, wystawiając pojemniki lub workiw określone dni do ich odbioru, przy własnej nieruchomości w miejscach o równym podłożu, łatwo dostępnym dla pojazdów specjalistycznych.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1)   odbieranie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 1 raz
w miesiącu,  zgodnie z harmonogramem wywozu podanym do publicznej wiadomości, przez podmiot odbierający odpady komunalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

2) odbieranie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych -  nie rzadziej niż raz w miesiącu lub w miarę potrzeby  po wypełnieniu pojemników, z zastrzeżeniem ust.3 i 4;

3) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem  ust. 5.

3. Odpady wielkogabarytowe ,  zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny , opony odbierane będą  dwa razy w roku, w miesiącu kwietniu i w październiku. O dokładnym terminie odbioru tych odpadów  poinformowany zostanie właściciel nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. W przypadku oddawania popiołu, właściciele nieruchomości gromadzą popiół w metalowym pojemniku, który odbierze  podmiot odbierający odpady komunalne, przy czym odbiór realizowany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, poza tym okresem właściciele nieruchomości są zobowiązani dostarczać popiół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku);

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku);

5) odpady budowlane i rozbiórkowe;

6) zużyte opony (poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku);

7) popiół (poza okresem ustalonym w ust.4).

6. Miejsce i szczegółowy zakres świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki zostanie podany w późniejszym terminie.

7. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są opróżniać i usuwać odpady w czasie
i  niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

8. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się :

1) z koszy ulicznych  - nie rzadziej  niż raz na tydzień,  przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,

2) z cmentarza - w miarę potrzeby.

§ 13.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, jednocześnie  nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując  zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania dowodów w postaci umów lub zleceń na świadczenie usług związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych zawartych z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie, oraz wystawionych przez ten podmiot faktur za te usługi. Okres przechowywania dowodów, o których mowa powyżej, nie może być krótszy niż 1 rok od daty ich wystawienia.

§ 14.

1. Zapełnione urządzenia do zbierania odpadów  właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić w sposób określony w § 12 ust.1.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 7 dni  od jego złożenia.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 15.

1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

2. Promowanie wykorzystania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych .

3. Dopuszczenie prowadzenia przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w obrębie nieruchomości, na której powstają odpady.

4. Prowadzenie edukacji ekologicznej  promującej  zapobieganie powstawania odpadów oraz system selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru;

2) usuwania zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

§ 17.

Właściciele wszystkich zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nich zanieczyszczeń, w szczególności z terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego, takich jak place, ulice, chodniki, parkingi i inne.

§ 18.

Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi,

2) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, a w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół; zakaz ten nie dotyczy psów przewodników;

4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy; postanowienie  to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich  na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 19.

Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej hodowla zwierząt gospodarskich jest możliwa jedynie w budynkach do tego przeznaczonych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności budowlanymi i sanitarno - epidemiologicznymi.

§ 20.

Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich  zobowiązany jest do:

1) prowadzenia chowu  zwierząt w odpowiednich pomieszczeniach, o których mowa w § 19;

2) gromadzenia obornika i płynnych  odpadów zwierzęcych w miejscach spełniających wymogi  określone w przepisach odrębnych, nie  powodując  zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również  wód powierzchniowych i podziemnych;

3) ograniczenia uciążliwości,  takich jak hałas, itp. wobec innych osób zamieszkujących  nieruchomości  sąsiednie;

4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

5) prowadzenie pasiek  przez właścicieli nieruchomości musi odbywać się w sposób nie powodujący konfliktów międzyludzkich.

§ 21.

Zwierzęta gospodarskie winny być przepędzane w sposób nie kolidujący z ruchem drogowym, szczególnie w obrębie dróg o dużym nasileniu ruchu.

§ 22.

Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w instytucjach użyteczności publicznej, centrach handlowo – usługowych i strefach przemysłowych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej  deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 23.

1. Właściciele nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Gminy Czernichów, zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeby skutecznej deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób fizycznych, jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób prawnych prowadzących
działalność gospodarczą, domy mieszkalne, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświatowe objęte są obowiązkową deratyzacją dwa razy do roku, tj. wiosną i jesienią.

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca wyłożenia trutki powinny być oznakowane i oznaczone napisem „Uwaga wyłożona trucizna”.

§ 24.


W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi szczegółowe zasady przeprowadzenia deratyzacji.

§ 25.


Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają  właścicieli nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »