| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/198/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jaka również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.- tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust.1- 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr. 175, poz. 1362  tekst jednolity z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U.Nr. 197,  poz. 1172 z 2011 r. -tekst jednolity).

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§ 2.

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są odpłatnie, częściowo lub całkowicie zwolnione od odpłatności.

2. Całkowite zwolnienie od odpłatności istnieje gdy dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza150 %  kryterium dochodowego, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Dla świadczeniobiorców, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 2 ustala się odpłatność na podstawie tabeli odpłatności, stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza, ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo- wychowawczych i leczniczo rehabilitacyjnych.

2) jeżeli w rodzinie są co najmniej dwie osoby wymagające pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

3) zdarzenie losowe, sytuację kryzysową, klęskę żywiołową lub ekologiczną.

§ 4.

1. Wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy wykonawcą usług a Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2. Odpłatność wnoszona przez osoby, które korzystają z usług opiekuńczych jest wpłacana na konto Ośrodka Pomocy Społecznej do 15-go dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 5. Traci moc:

Uchwała Nr XXVII/139/2004 Rady Gminy w Lubomi z dnia 29.12.2004 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jaka również tryb ich pobierania.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 14 lutego 2013 r.

Tabela

Odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód osoby samotnej lub rodziny zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w procentach

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach

Osoba samotna lub samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 150
150,01 – 200
200,01 – 250
250,01 - 300
300,01 – 400
400,01 – 500
500,01 i powyżej

Nieodpłatnie
10 %
15 %
20 %
30 %
60 %
pełna            100 %

Nieodpłatnie
20 %
25 %
30 %
40 %
70 %
pełna            100 %

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »