| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.10.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr LVII/35/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr RG.0007.94.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2. dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają pierwszy komplet niezbędnych do segregacji worków, a następne otrzymywać będą w ilości uzależnionej od oddanych."

2. W § 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Do czasu utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w § 4. ust. 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli dowozić odpady zebrane w sposób selektywny wymienione w § 4. ust. 1 pkt 1-8 do mobilnych punktów zbiórki z częstotliwością raz na kwartał."

"5. Miejsca i godziny świadczenia usług mobilnych punktów zbiórki odpadów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.lyski.pl ."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Uchwałę wywiesza się tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »