| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXVIII/190/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r.,

Rada Gminy w Ciasnej
po stwierdzeniu niesprzeczności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna,
uchwala:

§ 1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§20 pkt 3 lit. guchwały otrzymuje następujące brzmienie:

nieprzekraczalna linia zabudowy8modlinii rozgraniczającej drogę zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDZ.

§ 2.

1. Integralną częścią przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Dzielna są następujące załączniki:

1) Nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożenia projektu planu,

2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 3.

Wykonanie niniejsze uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/226/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W CIASNEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r.

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
załącznik do uchwały nr……………….
z dnia .......................

Uwagi/
Uzasadnienie

Uwzględ.

Nie uwzględ.

Uwzględ.

Nie uwzględ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oświadczam, iż nie wpłynęły uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/226/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W CIASNEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ze względu na regulacyjny charakter zmiany planu miejscowego w stosunku do ustaleń dotychczas obowiązującego planu nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »