| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXVIII/190/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r.,

Rada Gminy w Ciasnej
po stwierdzeniu niesprzeczności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna,
uchwala:

§ 1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§20 pkt 3 lit. guchwały otrzymuje następujące brzmienie:

nieprzekraczalna linia zabudowy8modlinii rozgraniczającej drogę zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDZ.

§ 2.

1. Integralną częścią przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Dzielna są następujące załączniki:

1) Nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożenia projektu planu,

2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 3.

Wykonanie niniejsze uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/226/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W CIASNEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r.

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy
w sprawie rozpatrzenia wniosku

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
załącznik do uchwały nr……………….
z dnia .......................

Uwagi/
Uzasadnienie

Uwzględ.

Nie uwzględ.

Uwzględ.

Nie uwzględ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oświadczam, iż nie wpłynęły uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dzielna w gminie Ciasna zatwierdzonego uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 maja 2008 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/226/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W CIASNEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ze względu na regulacyjny charakter zmiany planu miejscowego w stosunku do ustaleń dotychczas obowiązującego planu nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »