| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.59.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) i art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska dokonać następujących zmian:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”2. Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów – należy przez to rozumieć, zlokalizowane na terenie Miasta, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone punkty, do których mieszkańcy mogą przekazywać w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady zebrane w sposób selektywny”.

2) uchylić § 4 ust. 1.

3) § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: ”8. Miejsce ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości”.

4) uchylić § 4 ust. 12 pkt 2.

5) § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie: ”9. W przypadku gdy dla nieruchomości zamieszkałych, ustalona zgodnie z niniejszym paragrafem częstotliwość usuwania odpadów jest niewystarczająca, właściciele nieruchomości są zobowiązani wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyposażenie nieruchomości w większą liczbę pojemników do zbierania odpadów lub wyposażenie nieruchomości w pojemniki o zwiększonej pojemności”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »