| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.59.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) i art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska dokonać następujących zmian:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”2. Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów – należy przez to rozumieć, zlokalizowane na terenie Miasta, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone punkty, do których mieszkańcy mogą przekazywać w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady zebrane w sposób selektywny”.

2) uchylić § 4 ust. 1.

3) § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: ”8. Miejsce ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości”.

4) uchylić § 4 ust. 12 pkt 2.

5) § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie: ”9. W przypadku gdy dla nieruchomości zamieszkałych, ustalona zgodnie z niniejszym paragrafem częstotliwość usuwania odpadów jest niewystarczająca, właściciele nieruchomości są zobowiązani wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyposażenie nieruchomości w większą liczbę pojemników do zbierania odpadów lub wyposażenie nieruchomości w pojemniki o zwiększonej pojemności”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »