| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/183/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności - za pobyt i gorący posiłek - ponoszonej przez osoby skierowane do Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Kosynierów 26

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osoby korzystające z Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Kosynierów 26, zwanej dalej "noclegownią", na podstawie skierowania, zobowiązane są do ponoszenia miesięcznej odpłatności za pobyt i gorący posiłek, wynikającej z decyzji, o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, uzależniona jest od wysokości dochodu osoby w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

3. Osoby nie ponoszą odpłatności, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej.

4. Osoby nie ponoszą odpłatności w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w noclegowni, na swój wniosek, zaakceptowany przez kierownika noclegowni.

§ 2. Wysokość dziennej odpłatności za pobyt i gorący posiłek w noclegowni określa tabela, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w drodze decyzji administracyjnej określa wysokość dziennej odpłatności za pobyt i gorący posiłek w noclegowni.

2. Osoby ponoszące odpłatność za pobyt i gorący posiłek mogą zostać z niej zwolnione, na ich wniosek, całkowicie lub częściowo, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

3. Decyzje o zwolnieniu z odpłatności, o której mowa w ust. 2, wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4. Miesięczna odpłatność za pobyt i gorący posiłek wnoszona jest na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu albo do kasy Ośrodka, przy ul. Strzelców Bytomskich 16, do 5. dnia następnego miesiąca, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę dni obecności w noclegowni.

§ 5. 1. Wysokość dziennego kosztu za pobyt i gorący posiłek w noclegowni na dany rok ustala dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Na wysokość dziennego kosztu, o którym mowa w ust. 1, składa się koszt pobytu, liczony jako kwota wydatków poniesionych w roku poprzednim na funkcjonowanie noclegowni, pomniejszona o wydatki inwestycyjne, podzielona przez ilość osobodni za rok ubiegły, oraz koszt gorącego posiłku, liczony jako kwota wydatków poniesionych w roku poprzednim na zakup żywności, podzielona przez ilość wydanych posiłków w roku ubiegłym.

3. Do czasu ustalenia dziennego kosztu, o którym mowa w ust. 1, wysokość odpłatności za pobyt i gorący posiłek pobierana jest na poziomie roku poprzedniego do końca miesiąca, w którym nastąpiło ustalenie dziennego kosztu.

§ 6. W przypadku świadczeniobiorców niebędących mieszkańcami Bytomia gmina właściwa ze względu na ostatnie miejsce ich zameldowania na pobyt stały zobowiązana jest do zwrotu wydatków związanych z przyznaniem pobytu i gorącego posiłku w noclegowni w wysokości 100% kosztów utrzymania lub w części będącej uzupełnieniem odpłatności jaką winien uiścić świadczeniobiorca.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXVIII/441/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności – za pobyt i gorący posiłek – ponoszonej przez podopiecznych Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Kosynierów 26 z późn. zm.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej wejścia w życie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XIII/183/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Tabela dziennej odpłatności za pobyt i gorący posiłek w noclegowni

Lp.

Kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1w związku z art. 9 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość dziennej odpłatności za pobyt i gorący posiłek określona jako % dziennego kosztu pobytu i gorącego posiłku, o którym mowa
w § 5 ust. 1

1

do 100%

nieodpłatnie

2

powyżej 100% do 120%

40%

3

powyżej 120% do 140%

60%

4

powyżej 140% do 160%

80%

5

powyżej 160%

100%


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/183/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności – za pobyt i gorący posiłek – ponoszonej przez osoby skierowane do Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Kosynierów 26, wynika z konieczności uaktualnienia i usystematyzowania zasad naliczania odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w noclegowni.

Uaktualnione zasady naliczania wysokości odpłatności za pobyt i gorący posiłek w noclegowni określa tabela, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami, o których mowa w art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182) do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu należy podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności - za pobyt i gorący posiłek - ponoszonej przez osoby skierowane do Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Kosynierów 26 został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl , w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »