| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII.212.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Kornowac

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz  art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Kornowac udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kornowac,

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kornowac,

3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kornowac,

4) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Kornowac posiada odpowiednio udziały lub akcje albo do której zamierza przystąpić,

5) udziałach - należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Kornowac,

6) akcjach - należy przez to rozumieć akcje będące własnością Gminy Kornowac.

§ 3. Gmina może obejmować udziały oraz akcje w spółkach, w których posiada już udziały lub akcje, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych lub współtworzonych przez Gminę.

§ 4. Wójt wnosi, cofa i zbywa udziały oraz akcje w spółkach z udziałem Gminy w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Zgody Rady Gminy wymaga:

1) wniesienie udziałów lub akcji w formie wkładu pieniężnego powyżej kwoty 20 000,00 zł,

2)               wniesienie udziałów lub akcji w formie wkładu niepieniężnego (aportu), jeżeli wartość mienia (aportu) przekracza kwotę 20 000,00 zł.

3) zbycie więcej niż 5% posiadanych udziałów lub akcji,

4)               zastosowanie innego niż przewidziane w § 7 trybu zbywania udziałów lub akcji.

§ 6. 1. Wkłady pieniężne wnoszone są w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia udziałów lub akcji powinno być poprzedzone określeniem wartości rynkowej mienia, dokonanym przez rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.

§ 7. 1. Zbycie udziałów lub akcji może nastąpić w trybie:

1) oferty publicznej,

2) przetargu publicznego,

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

2. Ogłoszenie odpowiednio oferty publicznej, zaproszenia do przetargu publicznego lub zaproszenia do rokowań, powinno być opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu lokalnym oraz na stronie internetowej Gminy.

3. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki, wartości udziałów lub akcji oraz innych czynności określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 8. Cofnięcie udziałów i akcji następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych

§ 9. O każdym wniesieniu, cofnięciu i zbyciu udziałów oraz akcji Wójt poinformuje Radę Gminy na sesji rady następującej po wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów oraz akcji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »