| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII.212.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Kornowac

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz  art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Kornowac udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kornowac,

2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kornowac,

3) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kornowac,

4) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Kornowac posiada odpowiednio udziały lub akcje albo do której zamierza przystąpić,

5) udziałach - należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Kornowac,

6) akcjach - należy przez to rozumieć akcje będące własnością Gminy Kornowac.

§ 3. Gmina może obejmować udziały oraz akcje w spółkach, w których posiada już udziały lub akcje, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych lub współtworzonych przez Gminę.

§ 4. Wójt wnosi, cofa i zbywa udziały oraz akcje w spółkach z udziałem Gminy w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. Zgody Rady Gminy wymaga:

1) wniesienie udziałów lub akcji w formie wkładu pieniężnego powyżej kwoty 20 000,00 zł,

2)               wniesienie udziałów lub akcji w formie wkładu niepieniężnego (aportu), jeżeli wartość mienia (aportu) przekracza kwotę 20 000,00 zł.

3) zbycie więcej niż 5% posiadanych udziałów lub akcji,

4)               zastosowanie innego niż przewidziane w § 7 trybu zbywania udziałów lub akcji.

§ 6. 1. Wkłady pieniężne wnoszone są w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia udziałów lub akcji powinno być poprzedzone określeniem wartości rynkowej mienia, dokonanym przez rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.

§ 7. 1. Zbycie udziałów lub akcji może nastąpić w trybie:

1) oferty publicznej,

2) przetargu publicznego,

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

2. Ogłoszenie odpowiednio oferty publicznej, zaproszenia do przetargu publicznego lub zaproszenia do rokowań, powinno być opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu lokalnym oraz na stronie internetowej Gminy.

3. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki, wartości udziałów lub akcji oraz innych czynności określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 8. Cofnięcie udziałów i akcji następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych

§ 9. O każdym wniesieniu, cofnięciu i zbyciu udziałów oraz akcji Wójt poinformuje Radę Gminy na sesji rady następującej po wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów oraz akcji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »