| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/287/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectw Wilkowice, Bystra i Meszna

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statuty Sołectw: Wilkowice, Bystra i Meszna stanowiące załączniki do uchwały.

1. Statut Sołectwa Wilkowice - załącznik nr 1;

2. Statut Sołectwa Bystra - załącznik nr 2;

3. Statut Sołectwa Meszna - załącznik nr 3.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/33/2003 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Wilkowice, Bystra i Meszna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik nr 1

do uchwały NrXXXIV/287/2013

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Statut Sołectwa Wilkowice

W celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb lokalnych mieszkańców i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw społeczności lokalnej - Rada Gminy Wilkowice ustala następującą treść statutu Sołectwa Wilkowice.

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania.

§ 1. 1. Samorząd Mieszkańców Sołectwa stanowi ogół jego mieszkańców.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: SOŁECTWO WILKOWICE.

§ 2. 1. Sołectwo Wilkowice jest jednostką pomocniczą Gminy Wilkowice, której mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową.

2. Samorząd Sołectwa Wilkowice działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póz.zm./ zwanej dalej ustawą,

b) ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami prawnymi ogłoszonymi na jej podstawie.

c) statutu Gminy Wilkowice,

d) niniejszego  statutu.

§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Wilkowice o powierzchni 1750 ha. Sołectwo Wilkowice posiada własny herb, którego wizerunek stanowi załącznik  do statutu.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania.

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie;

b) wykonawczym – sołtys.

2. Zebranie Wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje określając zakres ich działania.

3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje się nie później niż 6 miesięcy po wyborach Rady Gminy.

4. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

5. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowego sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 5. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał, wniosków i opinii w sprawach ważnych dla sołectwa, a w szczególności:

a) uchwalanie wniosku o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego,

b) stanowienie o zagospodarowaniu środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy,

c) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach wymagających stanowiska mieszkańców sołectwa,

d) przyjęcie planu pracy sołectwa.

§ 6. Do zadań sołtysa należą wszystkie sprawy ważne dla społeczności lokalnej, a w szczególności:

a) utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami,

b) kształtowanie prawidłowych zasad współżycia społecznego,

c) podejmowanie działań zmierzających do wzrostu aktywności mieszkańców sołectwa,

d) występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołtysa,

e) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

f) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

g) przekazywanie Wójtowi Gminy uchwał, wniosków i opinii z zebrania wiejskiego,

h) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa.

§ 7. W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorządów  Mieszkańców z terenu Gminy Wilkowice, sołectwa  mogą  zawierać porozumienia, podejmować wspólne inicjatywy i przygotowywać wspólne wnioski dotyczące problemów ogólnych Gminy.

Rozdział 3.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 8. 1. Sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję wybierają mieszkańcy sołectwa na   Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy w terminie określonym w § 4. ust.5.

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

§ 9. 1. Sołtys niebędący radnym może brać udział w sesjach i komisjach Rady Gminy.

2. Na sesjach i komisjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo wystąpienia z głosem doradczym.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 10. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy – wspomaga działania sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu.

4. Posiedzeniom przewodniczy sołtys lub wyznaczona osoba ze składu Rady Sołeckiej.

5. Na Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej, sołtys składa informację o podjętych działaniach.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać sołtysa i Radę Sołecką przed upływem kadencji, w razie naruszenia postanowień statutu lub w przypadkach określonych w ustawie.

2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa i Rady Sołeckiej z przyczyn określonych w ust.1 może zwrócić się do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.

3. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym po wysłuchaniu zainteresowanego.

Rozdział 5.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 12. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

2. Czynne prawo wyborcze posiadają tylko pełnoletni mieszkańcy sołectwa.

§ 13. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek co najmniej 80 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez: ogłoszenie na tablicach informacyjnych, w parafii, na stronie internetowej Gminy, w gazecie gminnej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w terminie nie krótszym niż 7 dni.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy powinno odbyć się w terminie krótszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona przez niego osoba ze składu Rady Sołeckiej.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką i zawierać:

a) sprawozdanie sołtysa z podjętych działań oraz realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania,

b) rozliczenie – sprawozdanie z wykorzystania pozyskanych środków finansowych na realizację zadań,

c) plan pracy na najbliższy okres,

d) inne zagadnienia wynikające z potrzeb.

5. W celu prawidłowego przebiegu porządku zebrania sołtys zaprasza osoby odpowiedzialne merytorycznie za temat.

§ 16. W celu udzielenia sołtysowi pomocy w przygotowaniu i organizacji zebrania, na wniosek sołtysa Wójt Gminy w szczególnych przypadkach wyznacza pracowników Urzędu Gminy do współpracy z sołectwem.

§ 17. 1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego głosowane są indywidualnie i zapadają większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów przeciw, o ile Zebranie Wiejskie nie postanowi inaczej.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

3. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

Rozdział 6.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej,  zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.

2. Ogłoszenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób określony w §14 ust. 2.

§ 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 100 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

§ 20. 1. Wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

2. Wybór sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Do zadań komisji należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) ogłoszenie wyników wyborów na podstawie sporządzonego protokołu.

4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. Po dokonaniu wyboru sołtysa  przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 22. Do Rady Sołeckiej wchodzi od 10 do 12 kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów ważnych.

§ 23. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez sołtysa.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa sołectwa.

§ 24. 1. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Dochodami sołectwa są:

a) środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich stanowiące udział w dochodach budżetu Gminy wynoszący 6% zainkasowanych podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

b) fundusz sołecki wyliczony na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.o funduszu sołeckim, zawierający się w kwocie określonej w ppkt. a)  - w przypadku podjęcia przez Radę uchwały o wyodrębnieniu funduszu w roku budżetowym.

c) przychody własne sołectwa pochodzące w szczególności z organizowanych imprez,

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

3. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w oparciu o plan finansowo-rzeczowy obejmujący zadania realizowane w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Rad Sołeckich z wyodrębnieniem wydatków ponoszonych z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy. Sołtys opracowuje plan stanowiący dokumentację finansowo-rzeczową i składa w terminie ustalonym zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy.

4. Zadania zgłoszone we wniosku muszą być zadaniami własnymi Gminy, służyć poprawie życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

5. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na cele wskazane przez mieszkańców i przyjęte do realizacji uchwałą Zebrania Wiejskiego.

6. Środki finansowe sołectwa określone w pkt. 2a) muszą być wykorzystane w danym roku kalendarzowym.

7. Środki finansowe pochodzące z darowizn oraz dochody z organizowanych imprez, nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok budżetowy.

8. Gmina zapewni prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający bieżącą analizę wydatkowanych środków będących w dyspozycji sołectwa oraz sporządzania sprawozdań finansowych i innych rozliczeń.

Rozdział 7.
Zarządzanie majątkiem sołeckim.

§ 25. 1. Sołectwo może zarządzać i korzystać ze składników mienia gminnego w ramach czynności zwykłego zarządu.

2. Przez czynność zwykłą zarządu należy rozumieć: załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją mienia i utrzymaniem go w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jego przeznaczenia, a także pobieranie pożytków z tego mienia i zawieranie umów cywilno-prawnych w imieniu Gminy Wilkowice nie prowadzących do zbycia tego mienia i obciążenia prawami rzeczowymi.

3. Dochodami uzyskanymi z oddanych sołectwu składników mienia sołectwo może dysponować tylko na potrzeby własne.

4. Wszelkie działania wykraczające poza czynności zwykłe zarządu przejmuje Wójt Gminy.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 26. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/287/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik  do Statutu Sołectwa Wilkowice
zatwierdzonego uchwałą
Nr ..........................
Rady Gminy Wilkowice
zdnia 24 kwietnia 2013r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/287/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Statut Sołectwa Bystra

W celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb lokalnych mieszkańców i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw społeczności lokalnej - Rada Gminy Wilkowice ustala następującą treść statutu Sołectwa Bystra.

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania.

§ 1. 1. Samorząd Mieszkańców Sołectwa stanowi ogół jego mieszkańców.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: SOŁECTWO BYSTRA.

§ 2. 1. Sołectwo Bystra jest jednostką pomocniczą Gminy Wilkowice, której mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową.

2. Samorząd Sołectwa Bystra działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póz.zm./ zwanej dalej ustawą,

b) ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami prawnymi ogłoszonymi na jej podstawie.

c) statutu Gminy Wilkowice,

d) niniejszego  statutu.

§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Bystra o powierzchni 1379 ha. Sołectwo Bystra posiada własny herb, którego wizerunek stanowi załącznik  do statutu.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania.

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie;

b) wykonawczym – sołtys.

2. Zebranie Wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje określając zakres ich działania.

3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje się nie później niż 6 miesięcy po wyborach Rady Gminy.

4. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

5. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowego sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 5. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał, wniosków i opinii w sprawach ważnych dla sołectwa, a w szczególności:

a) uchwalanie wniosku o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego,

b) stanowienie o zagospodarowaniu środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy,

c) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach wymagających stanowiska mieszkańców sołectwa,

d) przyjęcie planu pracy sołectwa.

§ 6. Do zadań sołtysa należą wszystkie sprawy ważne dla społeczności lokalnej, a w szczególności:

a) utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami,

b) kształtowanie prawidłowych zasad współżycia społecznego,

c) podejmowanie działań zmierzających do wzrostu aktywności mieszkańców sołectwa,

d) występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołtysa,

e) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

f) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,

g) przekazywanie Wójtowi Gminy uchwał, wniosków i opinii z zebrania wiejskiego,

h) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa.

§ 7. W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorządów  Mieszkańców z terenu Gminy Wilkowice, sołectwa  mogą  zawierać porozumienia, podejmować wspólne inicjatywy i przygotowywać wspólne wnioski dotyczące problemów ogólnych Gminy.

Rozdział 3.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 8. 1. Sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję wybierają mieszkańcy sołectwa na   Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy w terminie określonym w § 4. ust.5.

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

§ 9. 1. Sołtys niebędący radnym może brać udział w sesjach i komisjach Rady Gminy.

2. Na sesjach i komisjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo wystąpienia z głosem doradczym.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 10. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy – wspomaga działania sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu.

4. Posiedzeniom przewodniczy sołtys lub wyznaczona osoba ze składu Rady Sołeckiej.

5. Na Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej, sołtys składa informację o podjętych działaniach.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać sołtysa i Radę Sołecką przed upływem kadencji, w razie naruszenia postanowień statutu lub w przypadkach określonych w ustawie.

2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa i Rady Sołeckiej z przyczyn określonych w ust.1 może zwrócić się do Zebrania Wiejskiego Wójt Gminy.

3. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym po wysłuchaniu zainteresowanego.

Rozdział 5.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 12. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

2. Czynne prawo wyborcze posiadają tylko pełnoletni mieszkańcy sołectwa.

§ 13. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek co najmniej 50 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez: ogłoszenie na tablicach informacyjnych, w parafii, na stronie internetowej Gminy, w gazecie gminnej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w terminie nie krótszym niż 7 dni.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy powinno odbyć się w terminie krótszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona przez niego osoba ze składu Rady Sołeckiej.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką i zawierać:

a) sprawozdanie sołtysa z podjętych działań oraz realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania,

b) rozliczenie – sprawozdanie z wykorzystania pozyskanych środków finansowych na realizację zadań,

c) plan pracy na najbliższy okres,

d) inne zagadnienia wynikające z potrzeb.

5. W celu prawidłowego przebiegu porządku zebrania sołtys zaprasza osoby odpowiedzialne merytorycznie za temat.

§ 16. W celu udzielenia sołtysowi pomocy w przygotowaniu i organizacji zebrania, na wniosek sołtysa Wójt Gminy w szczególnych przypadkach wyznacza pracowników Urzędu Gminy do współpracy z sołectwem.

§ 17. 1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego głosowane są indywidualnie i zapadają większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów przeciw, o ile Zebranie Wiejskie nie postanowi inaczej.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

3. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

Rozdział 6.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej,  zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego.

2. Ogłoszenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób określony w §14 ust. 2.

§ 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 70 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

§ 20. 1. Wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

2. Wybór sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Do zadań komisji należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) ogłoszenie wyników wyborów na podstawie sporządzonego protokołu.

4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. Po dokonaniu wyboru sołtysa  przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 22. Do Rady Sołeckiej wchodzi od 8 do 10 kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów ważnych.

§ 23. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez sołtysa.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa sołectwa.

§ 24. 1. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Dochodami sołectwa są:

a) środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich stanowiące udział w dochodach budżetu Gminy wynoszący 6% zainkasowanych podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

b) fundusz sołecki wyliczony na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.o funduszu sołeckim, zawierający się w kwocie określonej w ppkt. a)  - w przypadku podjęcia przez Radę uchwały o wyodrębnieniu funduszu w roku budżetowym.

c) przychody własne sołectwa pochodzące w szczególności z organizowanych imprez,

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

3. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w oparciu o plan finansowo-rzeczowy obejmujący zadania realizowane w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Rad Sołeckich z wyodrębnieniem wydatków ponoszonych z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy. Sołtys opracowuje plan stanowiący dokumentację finansowo-rzeczową i składa w terminie ustalonym zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy.

4. Zadania zgłoszone we wniosku muszą być zadaniami własnymi Gminy, służyć poprawie życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

5. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na cele wskazane przez mieszkańców i przyjęte do realizacji uchwałą Zebrania Wiejskiego.

6. Środki finansowe sołectwa określone w pkt. 2a) muszą być wykorzystane w danym roku kalendarzowym.

7. Środki finansowe pochodzące z darowizn oraz dochody z organizowanych imprez, nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok budżetowy.

8. Gmina zapewni prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający bieżącą analizę wydatkowanych środków będących w dyspozycji sołectwa oraz sporządzania sprawozdań finansowych i innych rozliczeń.

Rozdział 7.
Zarządzanie majątkiem sołeckim.

§ 25. 1. Sołectwo może zarządzać i korzystać ze składników mienia gminnego w ramach czynności zwykłego zarządu.

2. Przez czynność zwykłą zarządu należy rozumieć: załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją mienia i utrzymaniem go w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jego przeznaczenia, a także pobieranie pożytków z tego mienia i zawieranie umów cywilno-prawnych w imieniu Gminy Wilkowice nie prowadzących do zbycia tego mienia i obciążenia prawami rzeczowymi.

3. Dochodami uzyskanymi z oddanych sołectwu składników mienia sołectwo może dysponować tylko na potrzeby własne.

4. Wszelkie działania wykraczające poza czynności zwykłe zarządu przejmuje Wójt Gminy.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 26. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/287/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik  do Statutu Sołectwa Bystra
zatwierdzonego uchwałą
Nr ..........................
Rady Gminy Wilkowice
zdnia 24 kwietnia 2013r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/287/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Statut Sołectwa Meszna

W celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb lokalnych mieszkańców i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw społeczności lokalnej - Rada Gminy Wilkowice ustala następującą treść statutu Sołectwa Meszna.

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania.

§ 1. 1. Samorząd Mieszkańców Sołectwa stanowi ogół jego mieszkańców.

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców brzmi: SOŁECTWO MESZNA.

§ 2. 1. Sołectwo Meszna jest jednostką pomocniczą Gminy Wilkowice, której mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową.

2. Samorząd Sołectwa Meszna działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póz.zm./ zwanej dalej ustawą,

b) ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami prawnymi ogłoszonymi na jej podstawie.

c) Statutu Gminy Wilkowice,

d) niniejszego  statutu.

§ 3. 1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Meszna o powierzchni 261 ha. Sołectwo Meszna posiada własny herb, którego wizerunek stanowi załącznik do statutu.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania.

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie;

b) wykonawczym – sołtys.

2. Zebranie wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje określając zakres ich działania.

3. Zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje się nie później niż 6 miesięcy po wyborach Rady Gminy.

4. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

5. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowego sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 5. Do zadań zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał, wniosków i opinii w sprawach ważnych dla sołectwa, a w szczególności:

a) uchwalanie wniosku o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego,

b) stanowienie o zagospodarowaniu środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy,

c) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach wymagających stanowiska mieszkańców sołectwa,

d) przyjęcie planu pracy sołectwa.

§ 6. Do zadań sołtysa należą wszystkie sprawy ważne dla społeczności lokalnej, a w szczególności:

a) utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami,

b) kształtowanie prawidłowych zasad współżycia społecznego,

c) podejmowanie działań zmierzających do wzrostu aktywności mieszkańców sołectwa,

d) występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołtysa,

e) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

f) zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej;

g) przekazywanie Wójtowi Gminy uchwał, wniosków i opinii z zebrania wiejskiego,

h) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa.

§ 7. W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć Samorządów  Mieszkańców z terenu Gminy Wilkowice, sołectwa  mogą  zawierać porozumienia, podejmować wspólne inicjatywy i przygotowywać wspólne wnioski dotyczące problemów ogólnych Gminy.

Rozdział 3.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 8. 1. Sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję wybierają mieszkańcy sołectwa na   Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy w terminie określonym w § 4. ust.5.

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

§ 9. 1. Sołtys niebędący radnym może brać  udział w sesjach i komisjach Rady Gminy.

2. Na sesjach i komisjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo wystąpienia z głosem doradczym.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 10. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy – wspomaga działania sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu.

4. Posiedzeniom przewodniczy sołtys lub wyznaczona osoba ze składu Rady Sołeckiej.

5. Na zebraniach wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej, sołtys składa informację o podjętych działaniach.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie może odwołać sołtysa i Radę Sołecką przed upływem kadencji, w razie naruszenia postanowień statutu lub w przypadkach określonych w ustawie.

2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa i Rady Sołeckiej z przyczyn określonych w ust.1 może zwrócić się do zebrania wiejskiego Wójt Gminy.

3. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym po wysłuchaniu zainteresowanego.

Rozdział 5.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 12. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

2. Czynne prawo wyborcze posiadają tylko pełnoletni mieszkańcy sołectwa.

§ 13. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:

a) z własnej inicjatywy;

b) na wniosek co najmniej 30 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

c) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez: ogłoszenie na tablicach informacyjnych, w parafii, na stronie internetowej Gminy, w gazecie gminnej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w terminie nie krótszym niż 7 dni.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy powinno odbyć się w terminie krótszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona przez niego osoba ze składu Rady Sołeckiej.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką i zawierać:

a) sprawozdanie sołtysa z podjętych działań oraz realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego zebrania,

b) rozliczenie – sprawozdanie z wykorzystania pozyskanych środków finansowych na realizację zadań,

c) plan pracy na najbliższy okres,

d) inne zagadnienia wynikające z potrzeb.

5. W celu prawidłowego przebiegu porządku zebrania sołtys zaprasza osoby odpowiedzialne merytorycznie za temat.

§ 16. W celu udzielenia sołtysowi pomocy w przygotowaniu i organizacji zebrania, na wniosek sołtysa Wójt Gminy w szczególnych przypadkach wyznacza pracowników Urzędu Gminy do współpracy z sołectwem.

§ 17. 1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego głosowane są indywidualnie i zapadają większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów przeciw, o ile Zebranie Wiejskie nie postanowi inaczej.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

3. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

Rozdział 5.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej,  zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego.

2. Ogłoszenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańcom sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób określony w §14 ust. 2.

§ 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 50 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu.

§ 20. 1. Wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

2. Wybór sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Do zadań komisji należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) ogłoszenie wyników wyborów na podstawie sporządzonego protokołu.

4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. Po dokonaniu wyboru sołtysa  przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 22. Do Rady Sołeckiej wchodzi od 6 do 8 kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów ważnych.

§ 23. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwołane przez sołtysa.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa sołectwa.

§ 24. 1. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Dochodami sołectwa są:

a) środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich stanowiące udział w dochodach budżetu Gminy wynoszący 6% zainkasowanych podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

b) fundusz sołecki wyliczony na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.o funduszu sołeckim, zawierający się w kwocie określonej w ppkt. a)  - w przypadku podjęcia przez Radę uchwały o wyodrębnieniu funduszu w roku budżetowym.

c) przychody własne sołectwa pochodzące w szczególności z organizowanych imprez,

d) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

3. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w oparciu o plan finansowo-rzeczowy obejmujący zadania realizowane w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Rad Sołeckich z wyodrębnieniem wydatków ponoszonych z funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy. Sołtys opracowuje plan stanowiący dokumentację finansowo-rzeczową i składa w terminie ustalonym zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy.

4. Zadania zgłoszone we wniosku muszą być zadaniami własnymi Gminy, służyć poprawie życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

5. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na cele wskazane przez mieszkańców i przyjęte do realizacji uchwałą Zebrania Wiejskiego.

6. Środki finansowe sołectwa określone w pkt. 2a) muszą być wykorzystane w danym roku kalendarzowym.

7. Środki finansowe pochodzące z darowizn oraz dochody z organizowanych imprez, nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok budżetowy.

8. Gmina zapewni prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób umożliwiający bieżącą analizę wydatkowanych środków będących w dyspozycji sołectwa oraz sporządzania sprawozdań finansowych i innych rozliczeń.

Rozdział 7.
Zarządzanie majątkiem sołeckim.

§ 25. 1. Sołectwo może zarządzać i korzystać ze składników mienia gminnego w ramach czynności zwykłego zarządu.

2. Przez czynność zwykłą zarządu należy rozumieć: załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją mienia i utrzymaniem go w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jego przeznaczenia, a także pobieranie pożytków z tego mienia i zawieranie umów cywilno-prawnych w imieniu Gminy Wilkowice nie prowadzących do zbycia tego mienia i obciążenia prawami rzeczowymi.

3. Dochodami uzyskanymi z oddanych sołectwu składników mienia sołectwo może dysponować tylko na potrzeby własne.

4. Wszelkie działania wykraczające poza czynności zwykłe zarządu przejmuje Wójt Gminy.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 26. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/287/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik  do Statutu Sołectwa Meszna
zatwierdzonego uchwałą
Nr ..........................
Rady Gminy Wilkowice
zdnia 24 kwietnia 2013r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »