| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/293/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala,co następuje:

§ 1.

Nadać Statut Ośrodkowi Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4 43-430 Skoczów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchylić Uchwałę nr XX/180/08 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 maja 2008r. zmienioną Uchwałą nr XLII/375/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4,.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius


Załącznik do

Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego

nr XXXIII/293/13

z dnia 28 maja 2013r.

S  T  A  T  U  T

OŚRODKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE -
DOMU DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU

§ 1

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4,
43-430 Skoczów zwany dalej „OPDiR – Dom Dziecka” działa  na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej               (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie               instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 4. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 27 października 2001r. (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592)
 5. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. OPDiR – Dom Dziecka jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa.
 2. OPDiR – Dom Dziecka mieści się w trzech budynkach:

a) Międzyświeć, ul. Malinowa 4,  43-430  Skoczów - siedziba,

b) ul. Kochanowskiego 54, 43-410 Zebrzydowice,

c) ul. Moniuszki 6/23, 43-400 Cieszyn.

 1. W realizacji zadań OPDiR – Dom Dziecka w szczególności współdziała z jednostkami  administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 3

 1. OPDiR – Dom Dziecka kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie placówki.
 2. Dyrektor OPDiR – Dom Dziecka wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo – finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt działalności OPDiR – Dom Dziecka.
 3. Dyrektora OPDiR – Dom Dziecka zatrudnia Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.
 4. Dyrektor OPDiR – Dom Dziecka dokonuje czynności prawnych na podstawie                       
  i w granicach pisemnego upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych             
  z prowadzeniem bieżącej działalności OPDiR – Dom Dziecka, udzielonego przez Zarząd Powiatu.
 5. Do dokonania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa konieczna jest zgoda Zarządu Powiatu.

§ 4

 1. OPDiR–Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego.
 2. Przedmiotem działalności OPDiR– Dom Dziecka jest m. in:

a) Całodobowa opieka i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb wychowanków;

b) Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, a w przypadku braku takiej możliwości poszukiwanie rodzinnych form opieki zastępczej;

c) Prowadzenie mieszkań usamodzielnienia;

d) Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów rodzinnych form opieki

                            zastępczej;

e) Organizowanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla rodzin zastępczych, kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

§ 5

Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres zadań OPDiR - Dom Dziecka oraz zadania pracowników określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

§ 6

 1. OPDiR - Dom Dziecka pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek budżetu Powiatu.
 2. Gospodarka finansowa OPDiR - Dom Dziecka prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

§ 7

              Mienie  OPDiR – Dom Dziecka stanowią środki trwałe i pozostałe środki, których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdania bilansowe.

§ 8

Zmiany niniejszego Statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »