| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/293/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 oraz art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala,co następuje:

§ 1.

Nadać Statut Ośrodkowi Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4 43-430 Skoczów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchylić Uchwałę nr XX/180/08 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 maja 2008r. zmienioną Uchwałą nr XLII/375/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4,.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego


Stanisław Kubicius


Załącznik do

Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego

nr XXXIII/293/13

z dnia 28 maja 2013r.

S  T  A  T  U  T

OŚRODKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE -
DOMU DZIECKA W MIĘDZYŚWIECIU

§ 1

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dom Dziecka w Międzyświeciu, ul. Malinowa 4,
43-430 Skoczów zwany dalej „OPDiR – Dom Dziecka” działa  na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej               (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011r. w sprawie               instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 4. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 27 października 2001r. (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592)
 5. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. OPDiR – Dom Dziecka jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa.
 2. OPDiR – Dom Dziecka mieści się w trzech budynkach:

a) Międzyświeć, ul. Malinowa 4,  43-430  Skoczów - siedziba,

b) ul. Kochanowskiego 54, 43-410 Zebrzydowice,

c) ul. Moniuszki 6/23, 43-400 Cieszyn.

 1. W realizacji zadań OPDiR – Dom Dziecka w szczególności współdziała z jednostkami  administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 3

 1. OPDiR – Dom Dziecka kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie placówki.
 2. Dyrektor OPDiR – Dom Dziecka wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo – finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt działalności OPDiR – Dom Dziecka.
 3. Dyrektora OPDiR – Dom Dziecka zatrudnia Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.
 4. Dyrektor OPDiR – Dom Dziecka dokonuje czynności prawnych na podstawie                       
  i w granicach pisemnego upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych             
  z prowadzeniem bieżącej działalności OPDiR – Dom Dziecka, udzielonego przez Zarząd Powiatu.
 5. Do dokonania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa konieczna jest zgoda Zarządu Powiatu.

§ 4

 1. OPDiR–Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego.
 2. Przedmiotem działalności OPDiR– Dom Dziecka jest m. in:

a) Całodobowa opieka i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb wychowanków;

b) Podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, a w przypadku braku takiej możliwości poszukiwanie rodzinnych form opieki zastępczej;

c) Prowadzenie mieszkań usamodzielnienia;

d) Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów rodzinnych form opieki

                            zastępczej;

e) Organizowanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla rodzin zastępczych, kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

§ 5

Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres zadań OPDiR - Dom Dziecka oraz zadania pracowników określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

§ 6

 1. OPDiR - Dom Dziecka pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek budżetu Powiatu.
 2. Gospodarka finansowa OPDiR - Dom Dziecka prowadzona jest wg zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

§ 7

              Mienie  OPDiR – Dom Dziecka stanowią środki trwałe i pozostałe środki, których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdania bilansowe.

§ 8

Zmiany niniejszego Statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »