| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/270/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 90.900,00zł

2) W § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 24.900,00zł

3) W § 1 pkt 1 lit. b dochody majątkowe Gminy Brenna zwiększa się o: 66.000,00zł

4) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 90.900,00zł

5) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 200.900,00zł

6) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zmniejsza się o: 110.000,00zł

7) w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2013 rok) dochody budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dział

Źródło dochodów

Plan dochodów

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

600

Transport i łączność

1.200,00

1.200,00

0

Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej

1.200,00

1.200,00

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

66.000,00

0

66.000,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

66.000,00

0

66.000,00

801

Oświata i wychowanie

8.700,00

8.700,00

0

Wpływy z różnych dochodów

8.700,00

8.700,00

0

852

Pomoc społeczna

15.000,00

15.000,00

0

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

15.000,00

15.000,00

0

Razem

90.900,00

24.900,00

66.000,00

8) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

010

Rolnictwo i łowiectwo

70.000,00

0

0

0

70.000,00

70.000,00

01095

Pozostała działalność

70.000,00

0

0

0

70.000,00

70.000,00

710

Działalność usługowa

90.000,00

90.000,00

0

90.000,00

0

0

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

90.000,00

90.000,00

0

90.000,00

0

0

801

Oświata i wychowanie

40.000,00

0

0

0

40.000,00

80104

Przedszkola

40.000,00

0

0

0

40.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska66.000,0066.000,0066.000,00000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

66.000,00

66.000,00

66.000,00

0

0

0

Razem

266.000,00

156.000,00

66.000,00

90.000,00

110.000,00

70.000,00

9) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na rok 2013 planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego
dotacje na zadania bieżące

z tego obsługa długu

600

Transport i łączność

210.000,00

210.000,00

210.000,00

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

210.000,00

210.000,00

210.000,00

0

0

757

Obsługa długu publicznego


70.000,00


70.000,00


0


0


70.000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

70.000,00

70.000,00

0

0

70.000,00

800

Oświata i wychowanie

76.900,00

76.900,00

0

76.900,00

0

80104

Przedszkola

76.900,00

76.900,00

0

76.900,00

0

Razem

356.900,00

356.900,00

210.000,00

76.900,00

70.000,00

10) Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwota dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/270/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki majątkowe

z tego

Wydatki inwestycyjne

w tym

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki pochodzące z innych źródeł

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.075.882,36

4.075.882,36

1.824.370,22

1.551.512,14

0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


3.081.512,14


3.081.512,14


830.000,00


1.551.512,14


0

605

Budowa wodociągu w Górkach Etap II

1.551.512,14

1.551.512,14

0

1.551.512,14

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) Etap I

830.000,00

830.000,00

830.000,00

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej

600.000,00

600.000,00

0

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Stara Droga w Brennej

50.000,00

50.000,00

0

0

0

01095

Pozostała działalność

994.370,22

994.370,22

994.370,22

0

0

605

Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw

494.180,74

494.180,74

494.180,74

0

0

605

Zagospodarowanie terenu w Górkach

189.909,24

189.909,24

189.909,24

605

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej

224.745,82

224.745,82

224.745,82

0

0

605

Iluminacje świąteczne

85.534,42

85.534,42

85.534,42

0

0

600

Transport i łączność

442.000,00

442.000,00

0

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

342.000,00

342.000,00

0

0

0

605

Wykonanie modernizacji dróg gminnych

272.000,00

272.000,00

0

0

0

605

Modernizacja ul. Jatny w Brennej

70.000,00

70.000,00

0

0

0

60095

Pozostała działalność

100.000,00

100.000,00

0

0

0

605

Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka

100.000,00

100.000,00

0

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

4.559.750,00

4.559.750,00

4.479.750,00

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


4.559.750,00


4.559.750,00


4.479.750,00


0


0

605

Modernizacje budynków komunalnych

30.000,00

30.000,00

0

0

0

605

Rewitalizacja Ośrodka Pod Buczem w Gorkach Wielkich

4.479.750,00

4.479.750,00

4.479.750,00

0

0

606

Wykup gruntów

50.000,00

50.000,00

0

0

0

750

Administracja publiczna

1.055.383.64

1.055.383.64

89.900,00

965.483,64

0

75023

Urzędy gmin

1.055.383.64

1.055.383.64

0

965.483,64

0

605

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

965.483,64

965.483,64

0

965.483.64

0

605

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

89.900,00

89.900,00

89.900,00

0

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


450.000,00


450.000,00


0


0


0

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

450.000,00

450.000,00

0

0

0

623

Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki

450.000,00

450.000,00

0

0

0

801

Oświata i wychowanie

216.600,00

216.600,00

0

60.000,00

0

80101

Szkoły podstawowe

133.000,00

133.000,00

0

0

0

605

Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

110.000,00

110.000,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych

23.000,00

23.000,00

0

0

0

80104

Przedszkola

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

605

Wykonanie instalacji solarnej na budynku Przedszkola Publicznego w Brenne

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

80110

Gimnazja

7.600,00

7.600,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych


7.600,00


7.600,00


0


0


0

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

16.000,00

16.000,00

0

0

0

606

Zakup wyposażenia kuchennego

16.000,00

16.000,00

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


378.243,86


378.243,86


303.243,86


0


0

90003

Oczyszczanie miast i wsi

25.000,00

25.000,00

0

0

0

606

Zakup serwera

25.000,00

25.000,00

0

0

0

90015

Oświetlenie placów i ulic

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego

50.000,00

50.000,00

0

0

0

90095

Pozostała działalność

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

605

Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

Razem

11.177.859,86

11.177.859,86

6.697.264,08

2.576.995,78

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/270/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota


I


Dochody budżetu


40.278.543,18


II


Wydatki budżetu


41.117.075,41


III


Deficyt budżetu


838.532,23


IV


Finansowanie deficytu


838.532,23


1


Przychody ogółem z tego:


838.532,23


A


z kredytów


0,00


B


z pożyczek


838.532,23


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/270/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji


1

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Chichopotam
Górki Wielkie

257.900,00


2

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe

76.000,00


Ogółem


333.900,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »