| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/270/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1dochody budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 90.900,00zł

2) W § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 24.900,00zł

3) W § 1 pkt 1 lit. b dochody majątkowe Gminy Brenna zwiększa się o: 66.000,00zł

4) W § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna zwiększa się o: 90.900,00zł

5) W § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące Gminy Brenna zwiększa się o: 200.900,00zł

6) W § 2 pkt 1 lit. b wydatki majątkowe Gminy Brenna zmniejsza się o: 110.000,00zł

7) w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy na 2013 rok) dochody budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dział

Źródło dochodów

Plan dochodów

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

600

Transport i łączność

1.200,00

1.200,00

0

Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej

1.200,00

1.200,00

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

66.000,00

0

66.000,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

66.000,00

0

66.000,00

801

Oświata i wychowanie

8.700,00

8.700,00

0

Wpływy z różnych dochodów

8.700,00

8.700,00

0

852

Pomoc społeczna

15.000,00

15.000,00

0

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

15.000,00

15.000,00

0

Razem

90.900,00

24.900,00

66.000,00

8) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

010

Rolnictwo i łowiectwo

70.000,00

0

0

0

70.000,00

70.000,00

01095

Pozostała działalność

70.000,00

0

0

0

70.000,00

70.000,00

710

Działalność usługowa

90.000,00

90.000,00

0

90.000,00

0

0

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

90.000,00

90.000,00

0

90.000,00

0

0

801

Oświata i wychowanie

40.000,00

0

0

0

40.000,00

80104

Przedszkola

40.000,00

0

0

0

40.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska66.000,0066.000,0066.000,00000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

66.000,00

66.000,00

66.000,00

0

0

0

Razem

266.000,00

156.000,00

66.000,00

90.000,00

110.000,00

70.000,00

9) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na rok 2013 planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego
dotacje na zadania bieżące

z tego obsługa długu

600

Transport i łączność

210.000,00

210.000,00

210.000,00

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

210.000,00

210.000,00

210.000,00

0

0

757

Obsługa długu publicznego


70.000,00


70.000,00


0


0


70.000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

70.000,00

70.000,00

0

0

70.000,00

800

Oświata i wychowanie

76.900,00

76.900,00

0

76.900,00

0

80104

Przedszkola

76.900,00

76.900,00

0

76.900,00

0

Razem

356.900,00

356.900,00

210.000,00

76.900,00

70.000,00

10) Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwota dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/270/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2013 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki majątkowe

z tego

Wydatki inwestycyjne

w tym

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki pochodzące z innych źródeł

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.075.882,36

4.075.882,36

1.824.370,22

1.551.512,14

0

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi


3.081.512,14


3.081.512,14


830.000,00


1.551.512,14


0

605

Budowa wodociągu w Górkach Etap II

1.551.512,14

1.551.512,14

0

1.551.512,14

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) Etap I

830.000,00

830.000,00

830.000,00

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Miodowej w Brennej

600.000,00

600.000,00

0

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w Brennej przysiółek Jędryśle

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych przy ul. Stara Droga w Brennej

50.000,00

50.000,00

0

0

0

01095

Pozostała działalność

994.370,22

994.370,22

994.370,22

0

0

605

Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu poprzez budowę parkingu oraz placu zabaw

494.180,74

494.180,74

494.180,74

0

0

605

Zagospodarowanie terenu w Górkach

189.909,24

189.909,24

189.909,24

605

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej

224.745,82

224.745,82

224.745,82

0

0

605

Iluminacje świąteczne

85.534,42

85.534,42

85.534,42

0

0

600

Transport i łączność

442.000,00

442.000,00

0

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

342.000,00

342.000,00

0

0

0

605

Wykonanie modernizacji dróg gminnych

272.000,00

272.000,00

0

0

0

605

Modernizacja ul. Jatny w Brennej

70.000,00

70.000,00

0

0

0

60095

Pozostała działalność

100.000,00

100.000,00

0

0

0

605

Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka

100.000,00

100.000,00

0

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

4.559.750,00

4.559.750,00

4.479.750,00

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


4.559.750,00


4.559.750,00


4.479.750,00


0


0

605

Modernizacje budynków komunalnych

30.000,00

30.000,00

0

0

0

605

Rewitalizacja Ośrodka Pod Buczem w Gorkach Wielkich

4.479.750,00

4.479.750,00

4.479.750,00

0

0

606

Wykup gruntów

50.000,00

50.000,00

0

0

0

750

Administracja publiczna

1.055.383.64

1.055.383.64

89.900,00

965.483,64

0

75023

Urzędy gmin

1.055.383.64

1.055.383.64

0

965.483,64

0

605

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych

965.483,64

965.483,64

0

965.483.64

0

605

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

89.900,00

89.900,00

89.900,00

0

0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


450.000,00


450.000,00


0


0


0

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

450.000,00

450.000,00

0

0

0

623

Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Centrum z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do zapewnienia gotowości bojowej jednostki

450.000,00

450.000,00

0

0

0

801

Oświata i wychowanie

216.600,00

216.600,00

0

60.000,00

0

80101

Szkoły podstawowe

133.000,00

133.000,00

0

0

0

605

Modernizacja instalacji hydrantowej i instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

110.000,00

110.000,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych

23.000,00

23.000,00

0

0

0

80104

Przedszkola

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

605

Wykonanie instalacji solarnej na budynku Przedszkola Publicznego w Brenne

60.000,00

60.000,00

0

60.000,00

0

80110

Gimnazja

7.600,00

7.600,00

0

0

0

606

Zakupy oprogramowania dla placówek oświatowych


7.600,00


7.600,00


0


0


0

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

16.000,00

16.000,00

0

0

0

606

Zakup wyposażenia kuchennego

16.000,00

16.000,00

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


378.243,86


378.243,86


303.243,86


0


0

90003

Oczyszczanie miast i wsi

25.000,00

25.000,00

0

0

0

606

Zakup serwera

25.000,00

25.000,00

0

0

0

90015

Oświetlenie placów i ulic

50.000,00

50.000,00

0

0

0

605

Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego

50.000,00

50.000,00

0

0

0

90095

Pozostała działalność

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

605

Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej

303.243,86

303.243,86

303.243,86

0

0

Razem

11.177.859,86

11.177.859,86

6.697.264,08

2.576.995,78

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/270/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota


I


Dochody budżetu


40.278.543,18


II


Wydatki budżetu


41.117.075,41


III


Deficyt budżetu


838.532,23


IV


Finansowanie deficytu


838.532,23


1


Przychody ogółem z tego:


838.532,23


A


z kredytów


0,00


B


z pożyczek


838.532,23


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/270/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji


1

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Chichopotam
Górki Wielkie

257.900,00


2

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe

76.000,00


Ogółem


333.900,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »