| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Imielin; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie powierzenia Miastu Imielin prowadzenia zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Imielińska) w Imielinie"

w sprawie powierzenia Miastu Imielin prowadzenia zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Imielińska) w Imielinie"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260)

pomiędzy :

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandry Gajewskiej

Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Imielin z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 81 reprezentowanym przez Burmistrza Jana Chwiędacza

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Imielin prowadzenia zadania p.n.:Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Imielińska) w Imielinie".

2. Województwo Śląskie powierza Miastu Imielin pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Imielińska) w Imielinie od km 10+240 do km 11+590 wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

2) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 934 na rzecz Województwa Śląskiego, dotyczącej odcinka objętego projektem,

3) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zawierającego niezbędne załączniki wymagane ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dokumentacja projektowa, dokumentacja geodezyjna oraz wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl.

4. Pełnomocnictwo niezbędne do uzyskania przez Miasto Imielin uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta Imielin na wniosek Burmistrza. We wniosku należy podać następujące dane osoby wskazanej: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane w Mieście, nr pesel i adres zamieszkania.

5. Miasto Imielin uzyska wymaganą prawem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta Imielin na wniosek Burmistrza. Wniosek w sprawie udzielenia pełnomocnictwa winien zawierać oprócz wymaganych danych osobowych kopię wniosku o wydanie decyzji ZRID przygotowanego w standardzie wymaganym przez Wojewodę Śląskiego, zaakceptowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz wykaz nieruchomości, które w wyniku wydanej decyzji ZRID staną się własnością Województwa Śląskiego wraz z podaniem ich właściciela, powierzchni oraz opisu stanu technicznego tych nieruchomości.

6. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 20 grudnia 2013 r. .

§ 2.

1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 150.000 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje: koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opisanych w § 1 ust. 3.

2. Miasto Imielin uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w ust. 1.

3. Miasto Imielin posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 Miasto Imielin niezwłocznie powiadomi o tym Zarząd Województwa Śląskiego. Koszt zadania zwiększony o kwotę przekraczającą szacunkowy koszt określony w ust. 1 będzie sfinansowany przez Miasto Imielin, natomiast w przypadku braku możliwości sfinansowania Miasto Imielin odstąpi od porozumienia.

6. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.

7. Miasto Imielin udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 6, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

8. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Imielin otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Miasta Imielin w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

9. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Miasto Imielin po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Imielin środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 8 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Miasto Imielin zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Miasto Imielin niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Miasto Imielin przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu.

4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 6 określający rzeczywisty koszt zadania.

5. Miasto Imielin w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

6. Miasto Imielin będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z ww. harmonogramem i przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.

7. Miasto Imielin będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z zachowaniem terminu określonego w § 1 ust. 6.

§ 5.

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym opiniowania części projektowej, części geodezyjnej oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  wymienionych w § 1 ust. 3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Miasto Imielin dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do części projektowej, części geodezyjnej  oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej .

§ 6.

1. Miasto Imielin wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2013 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1.

2. Miasto Imielin zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2014 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 7.

Miasto Imielin oświadcza, że:

1) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

3) dokumentacja projektowa, dokumentacja geodezyjna oraz wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej we wszystkich elementach zostaną sporządzone zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl .

§ 8.

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego. .

§ 9.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

§ 10.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Realizacja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Imielińska) w Imielinie w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 11.

Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania dokumentacji projektowej, geodezyjnej oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2013 r.

§ 12.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Miasto Imielin

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska


CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa

BURMISTRZ


Jan Chwiędacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »