| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/336/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie utworzenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipie oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9   lit. h i   art. 40 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Tworzy się świetlice wiejskie w   poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Lipie zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Przyjmuje Regulamin świetlic wiejskich stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Gminy Lipie i   w sołectwach.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXVII/336/2013    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 czerwca 2013 r.  
 

1)   Świetlica Wiejska w   Albertowie - Albertów 43, 42-165 Lipie (strażnica OSP w   Albertowie)  

2)   Świetlica Wiejska w   Grabarzach - Grabarze 17, 42-164 Parzymiechy (budynek dawnej szkoły)  

3)   Świetlica Wiejska w   Kleśniskach – Kleśniska ul. Jaworska 62, 42 – 164 Parzymiechy   (strażnica OSP  
w Kleśniskach)  

4)   Świetlica Wiejska w   Natolinie – Natolin 22, 42-165 Lipie   (strażnica OSP w   Natolinie)  

5)   Świetlica Wiejska w   Stanisławowie – Stanisławów 59 A, 42 – 165 Lipie   (strażnica OSP w   Stanisławowie)  

6)   Świetlica Wiejska w   Wapienniku – Wapiennik 26A, 42-165 Lipie   (sala spotkań wiejskich w   Wapienniku)  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXVII/336/2013    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 27 czerwca 2013 r.  
 

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH  

Rozdział 1
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Regulamin świetlic wiejskich określa:  

1)   zadania świetlic wiejskich,  

2)   zasady zarządzania majątkiem świetlic wiejskich,  

3)   zasady finansowania świetlic wiejskich.  

2.   Przekazanie świetlic wiejskich następuje protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez sołtysa i   upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu.  

§   2.   1.   Świetlice wiejskie działają w   celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:  

1)   stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego,  

2)   prowadzenia statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych,  

3)   prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej i   socjalnej.  

2.   W celu stymulowania działalności, o   której mowa w   ust. 1, w   pomieszczeniach świetlic wiejskich mogą odbywać się zajęcia edukacyjne i   pozaszkolne dla dzieci i   młodzieży z   terenu Gminy Lipie i   inne zajęcia.  

Rozdział 2
Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipie  

§   3.   1.   Świetlice wiejskie, stanowią własność Gminy Lipie, która ponosi koszty ich utrzymania.  

2.   W sprawach przekraczających zwykły zarząd, o   którym mowa w   § 4   ust. 3, o   majątku świetlicy decyduje organ stanowiący, po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego wsi, na terenie, której leży świetlica. Opinia musi być wyrażona w   formie uchwały.  

3.   W zakresie organizacji działalności świetlice wiejskie podlegają sołectwom, na terenie których działają.  

4.   Sposób finansowania świetlic wiejskich określony jest w   rozdziale 4   regulaminu.  

§   4.   1.   Zebranie wiejskie określa kierunki działania, sposób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej oraz zasady korzystania ze świetlicy wiejskiej.  

2.   Decyzje, o   których mowa w   ust.1 podejmowane są w   formie pisemnej uchwały zebrania wiejskiego.  

3.   Majątkiem świetlicy, w   ramach zwykłego zarządu, dysponuje sołtys, który:  

1)   nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlicy na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i   stowarzyszeń działających na terenie sołectwa oraz organizacji uroczystości i   imprez na rzecz mieszkańców sołectwa,  

2)   administruje nieruchomością, w   której znajduje się świetlica,  

3)   współpracuje z   Gminą w   zakresie działań opisanych w   § 3   ust. 1.  

4.   Pracownik prowadzący zajęcia edukacyjne i   pozaszkolne dla dzieci i   młodzieży z   terenu Gminy Lipie i   inne zajęcia, jeżeli takie odbywają się w   pomieszczeniach świetlicy wiejskiej zobowiązany jest do współpracy z   sołtysem.  

5.   Rada sołecka, w   formie uchwały, może powierzyć zarząd nad świetlicą wiejską, o   której mowa w   § 4  
ust. 3   opiekunowi świetlicy wiejskiej.  

§   5.   1.   Wszelką dokumentację związaną z   zarządzeniem świetlicą wiejską w   ramach działań opisanych  
w   § 4   gromadzi i   przechowuje sołtys wsi.  

Rozdział 3
Świetlice wiejskie  

§   6.   1.   Świetlice wiejskie mogą być uruchamiane z   inicjatywy zebrania wiejskiego.  

2.   Określa się następujące cele działania świetlic wiejskich:  

1)   rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskich,  

2)   promowanie uczestnictwa mieszkańców w   kulturze fizycznej,  

3)   inspirowanie działań kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego,  

4)   działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,  

5)   popularyzację działalności artystycznej,  

6)   kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i   odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,  

7)   rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców,  

8)   stworzenie warunków do uczestnictwa w   kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, przygotowanie do kulturalnego życia codziennego,  

9)   upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i   fizycznej mieszkańców.  

3.   Zajęcia edukacyjne i   pozaszkolne dla dzieci i   młodzieży i   inne zajęcia mogą funkcjonować w   oparciu o   bazę lokalową świetlic wiejskich.  

4.   Zasady finansowania świetlic wiejskich określone są w   rozdziale 4   regulaminu.  

§   7.   Merytoryczny nadzór nad działalnością świetlic wiejskich sprawuje Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.  

§   8.   1.   Sołtys bądź opiekun świetlicy wiejskiej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością lokalną sołectwa na terenie, którego działa świetlica.  

2.   Świetlice wiejskie działają w   oparciu o   potrzeby i   oczekiwania mieszkańców sołectwa.  

Rozdział 4
Finansowanie świetlic wiejskich  

§   9.   1.   Finansowanie działalności świetlic wiejskich odbywa się w   następujący sposób:  

1)   koszty związane z   bieżącą działalnością każdej świetlicy wiejskiej pokrywane są z   budżetu gminy, przy czym koszty te obejmują w   szczególności:  

a)   zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności świetlic,  

b)   zakup wyposażenia świetlic,  

c)   inne wydatki związane z   działalnością świetlicy,  

d)   koszty wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich.  

Rozdział 5
Postanowienia końcowe  

§   10.   Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »