| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594), w związku z art.19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Przyjąć regulamin w sprawie trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej oraz wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/277/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Regulamin trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady wyboru i dofinansowywania zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Procedura ustala zasady i metodologię postępowania w ramach inicjatywy lokalnej, od momentu złożenia wniosku przez Wnioskodawcę, do zakończenia i rozliczenia końcowego zadania oraz przekazania go do eksploatacji (jeżeli specyfika zadania tego wymaga).

2. Inicjatywa lokalna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

3. Celem podejmowania inicjatywy jest realizacja zadań publicznych wymienionych w art.4 ustawy polepszających warunki życia mieszkańców gminy Zebrzydowice, na rzecz i z inicjatywy dla których je podjęto.

4. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne – mieszkańcy gminy oraz osoby posiadające nieruchomość na terenie gminy Zebrzydowice.

§ 2. Zakres realizacji inicjatywy lokalnej

Gmina Zebrzydowice w ramach inicjatywy lokalnej realizuje zadania wymienione art.4 ustawy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę - rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Uprawniony podmiot chcąc skorzystać z inicjatywy lokalnej składa formularz, którego wzór określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwanym dalej „wnioskiem” występują bezpośrednio zainteresowani mieszkańcy Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Zasady współudziału

1. Współudział Wnioskodawców w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej polega na:

a) świadczeniu pieniężnym - wkładzie własnym wynoszącym w przypadku: kanalizacji sanitarnej – 2 x płaca minimalna, wodociągu – 1,5 x płaca minimalna,

b) świadczeniu pracy społecznej,

c) świadczeniu rzeczowym.

2. Udział - wsparcie Gminy Zebrzydowice w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter:

a) finansowy,

b) organizacyjny.

3. Środki pieniężne przeznaczone przez Wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia nie mogą pochodzić z budżetu Gminy Zebrzydowice.

4. Wysokość udziału Gminy Zebrzydowice i Wnioskodawców w zakresie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz zasady współdziałania będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami z uwzględnieniem pkt. 1 i 3.

5. Wysokość udziału finansowego Wnioskodawcy stanowić będzie zwiększenie majątku Gminy Zebrzydowice. Powstałe w trakcie realizacji zadania, w ramach inicjatywy lokalnej, środki trwałe stanowią własność Gminy Zebrzydowice.

6. Uczestnictwo w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie rodzi po stronie Wnioskodawcy żadnych roszczeń o zwrot nakładów po jego wykonaniu.

7. Obiekty i urządzenia realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, będące częścią infrastruktury gminnej stają się własnością Gminy Zebrzydowice lub wskazanego przez Gminę Zebrzydowice zarządcy.

8. Projektowanie, przygotowanie i wykonanie zadań realizowanych w trybie inicjatywy lokalnej, następuje zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami regulującymi gospodarkę finansową gmin i ustawą o zamówieniach publicznych. Zadania te prowadzi gmina Zebrzydowice.

§ 5. Składanie wniosków

1. Podstawą otrzymania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku w kancelarii Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.

2. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej. Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej następować będzie w sposób ciągły.

3. Wnioskodawcy powinni złożyć poprawnie i czytelnie wypełniony wniosek.

4. Do wniosku składanego bezpośrednio przez mieszkańców - grupę inicjatywną, należy dołączyć:

a) oświadczenie woli podpisane przez wszystkich członków grupy inicjatywnej zawierające ich imiona i nazwiska, adres, nr dowodu osobistego oraz deklarację realizacji zadania publicznego,

b) opinię Rady Sołeckiej w/s planowanego przedsięwzięcia.

5. Wniosek jest uznany za ważny jeśli zasadność zostanie potwierdzona przez gminę po przeprowadzeniu analizy techniczno – ekonomicznej proponowanego przedsięwzięcia.

6. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie gminy Zebrzydowice w bieżącym roku budżetowym. Warunkiem decydującym o przyznaniu środków będzie takie przygotowanie zadania, które umożliwia przystąpienie do jego realizacji.

7. Wnioski Wójt Gminy Zebrzydowice zwany dalej „Wójtem”, przekazuje do merytorycznie odpowiedzialnego referatu zwanego dalej „Referatem”. Pracownicy Referatu w terminie 14 dni dokonują wstępnej oceny i weryfikacji wniosku pod kątem terminowości złożenia, prawidłowości wypełnienia, sporządzają kosztorys inwestorski, wykaz wszystkich wniosków oraz przekazują je Wójtowi.

8. W razie stwierdzenia braków, Wnioskodawcy będą wezwani do złożenia: poprawek i uzupełnień do wniosku oraz dodatkowych dokumentów.

§ 6. Kryteria oceny wniosków

Kryteria oceny wniosków wskazano w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 7. Umowa i rozliczenie zadania

Po przyjęciu wniosku do realizacji nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Wójtem a Wnioskodawcami.

Po zakończeniu zadania właściwy Referat realizujący zadanie dokonuje jego całkowitego rozliczenia zgodnie z umową zawartą z Wnioskodawcą.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/277/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej


…………………………………………………………………..…………………………….

(nazwa zadania)

Sołectwo ………………………………………..

I. Dane Grupy Inicjatywnej - dołączyć listę zawierającą: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, preferowana forma wniesienia pieniężnego wkładu własnego (w całości / raty), podpis każdego z członków tworzących grupę - przygotowuje Sołtys

II. Opis zadania

1. Nazwa, opis, cel inicjatywy lokalnej (1 - 3 wypełnia Sołtys)2. Miejsce wykonywania zadania (określić rejon sołectwa)3. Zasady wpłaty wkładu własnego przez Wnioskodawców


1) Jednorazowo przed rozpoczęciem realizacji zadania (termin określony w umowie) …… (ilość osób)
2) Ratalnie (max. 6 rat) przed rozpoczęciem realizacji zadania (termin określony w umowie) …. (ilość osób)

4. Opinia Rady Sołeckiej………………………………………
Podpis Sołtysa


5. Zakładane rezultaty realizacji zadania wraz z określeniem liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna - wypełnia Referat IR
………………………………………
Podpis Kierownika Referatu IR

6. Opinia GZWiK – wypełnia Dyrektor GZWiK

………………………………………
Podpis Dyrektora GZWiK

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania – wypełnia Referat IR

1. Całkowity (szacunkowy) koszt zadania........................................................  [.................................]

2. Kosztorys (szacunkowy) ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
i sposób ich kalkulacji


Koszt całkowity (w zł)

W tym ze środków gminnych (w zł)

W tym ze środków wnioskodawców (w zł)
Ogółem

3. Uwagi, ocena *, rekomendacja Referatu IR – wypełnia Kierownik Referatu IR
………………………………………
Podpis Kierownika Referatu IR

IV. Decyzja Wójta

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………
Podpis Wójta Gminy

*kryteria oceny wniosku
- Liczba mieszkańców składających wniosek oraz liczba osób, którym inicjatywa będzie służyć (0-10 pkt)
- rodzaj i wysokość wkładu własnego wnioskodawcy w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, w tym: wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej (0-10 Punktów)
- zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku (0-10 Punktów)
- wysokość środków z budżetu gminy potrzebnych do realizacji zadania (0-10 Punktów)
- przewidywane koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez gminę po jej zrealizowaniu (0-10 Punktów).
Wniosek, który otrzyma łącznie minimum 25 punktów, otrzymuje pozytywną opinię.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »