| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Starosty Kłobuckiego; Wójta Gminy Popów

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Popów w 2013 r

zawarte w   dniu 10.06.2013 r.  


pomiędzy:  
 

Gminą Popów   , z   siedzibą w   Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6, reprezentowaną przez  

Bolesława Świtałę – Wójta Gminy  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Hanusa  

zwaną w   treści umowy Gminą  


a  
 

Powiatem Kłobuckim   , z   siedzibą w   Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  


Roman Minkina – Starosta  

Henryk Kiepura – Wicestarosta  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej  

zwanym w   treści umowy Powiatem  

§ 1.  

Powiat jako zarządca dróg powiatowych działając na podstawie Uchwały Nr 207/XX/2013 Rady Powiatu w   Kłobucku z   dnia 29 maja 2013 r. powierza Gminie Popów prowadzenie zadania publicznego z   zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodników na drogach powiatowych oraz przekazuje środki finansowe na ich realizację:  

- budowę chodnika przy dp. Nr 2013 S w   m. Dąbrówka - 7.945,37 zł,  

- budowę chodnika przy dp. Nr 2014 S w   m. Kule - 6.694,00 zł.  

§ 2.  

1. W   celu wykonania zadania, o   którym mowa w   § 1   Gmina Popów otrzyma od Powiatu Kłobuckiego dotację celową w   wysokości 14.639,37 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 37/100).  

2. Środki finansowe zostaną przekazane na wskazany rachunek budżetu Gminy w   terminie 7   dni od złożenia pisemnego wniosku przez Wójta Gminy Popów.  

3. Ostateczne rozliczenie zadań nastąpi w   terminie do 30-tu dni od zakończenia ich realizacji ale nie później niż do 15.12.2013 r.  

§ 3.  

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadań, jednak nie dłużej niż do 15.12.2013 r.  

§ 4.  

Uzyskane w   wyniku realizacji, sfinansowania i   odbioru zadań wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu.  

§ 5.  

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§ 6.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych z   realizacji niniejszego porozumienia należy do Sądu Powszechnego.  

§ 7.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§ 8.  

Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

                                          Powiat Kłobucki                                                                                                                           Gmina Popów  

 

Starosta  


Roman   Minkina


Wicestarosta  


Henryk   Kiepura


Skarbnik Powiatu  


Katarzyna   Kurowska

Wójt  


Bolesław   Świtała


Skarbnik Gminy  


Paweł   Hanus

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »