| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/328/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2013, poz. 594), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), po konsultacjach z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Ornontowice uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr XXIV/239/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 28 listopada 2012r. w   sprawie ustalenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych, na terenie Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.1191 z   dn. 04.02.2013) wprowadza sie następujące zmiany:  

1)   W § 1   dokonuje się zmiany Załącznika nr 1   do uchwały określający wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice, nadając mu brzmienie jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   § 2   otrzymuje nowe brzmienie :  

§   2.   1.   1   Deklarację, o   której mowa w   § 1   wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w   Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy w   Ornontowicach. .

2.   Warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określone zostaną w   odrębnej uchwale. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Ornontowice oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik nr 1   do Uchwały dnia 28 sierpnia 2013 r.  
Zalacznik1.pdf

II DEKLARACJA  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »