| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/328/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2013, poz. 594), art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), po konsultacjach z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Ornontowice uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr XXIV/239/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 28 listopada 2012r. w   sprawie ustalenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych, na terenie Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2013.1191 z   dn. 04.02.2013) wprowadza sie następujące zmiany:  

1)   W § 1   dokonuje się zmiany Załącznika nr 1   do uchwały określający wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice, nadając mu brzmienie jak załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   § 2   otrzymuje nowe brzmienie :  

§   2.   1.   1   Deklarację, o   której mowa w   § 1   wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w   Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy w   Ornontowicach. .

2.   Warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określone zostaną w   odrębnej uchwale. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Ornontowice oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik nr 1   do Uchwały dnia 28 sierpnia 2013 r.  
Zalacznik1.pdf

II DEKLARACJA  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »