| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/661/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 5 września 2013r.

o zmianie uchwały Nr XX/326/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Chorzów dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami ), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust.1.pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz.595 z późniejszymi zmianami ), art. 80 ust. 3b i ust. 4 i art. 90 ust. 3b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XX/326/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 04.2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Chorzów dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach miejskich tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku szkoły publicznej danego typu i rodzaju na terenie Miasta Chorzów, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,

b) po ust. 9. Dodaje się ust. 10 i ust.11 w brzmieniu:

Dla publicznych szkół ponadgimnazialnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w kwocie, jaką przewidziano na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym.

11. dla niepublicznych szkół ponadgimnazialnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w kwocie, jaką przewidziano na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym..

2. w § 8:

a) po ust. 7 dodaje się ust. 8 i ust. 9

Warunkiem uruchomienia dotacji w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 10 i 11 jest złożenie w organie dotującym, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia przez komisję egzaminacyjną, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji: a. informacji o faktycznej liczbie słuchaczy kursu organizowanego w szkole, którzy zdali ten egzamin, b. zaświadczeń, odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

9. Dane o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1, a także dane uczniów obejmujące: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do ustalenia prawidłowej dotacji na danego ucznia, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji rejestruje w systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta i przekazuje organowi dotującemu w formie elektronicznej w terminie do 5 dni roboczych po upływie terminu wskazanego w ust. 1..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »