| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/454/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 83), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje :

§ 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielenia bonifikaty w wysokości 90% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom fizycznym, jeżeli nieruchomość jest zabudowana i przeznaczona na cele mieszkaniowe, albo niezabudowana i przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.

§ 2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieruchomości, bonifikata jest udzielana jeżeli zabudowa mieszkaniowa i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz pod funkcję mieszkalną, stanowią nie mniej niż 90% jej powierzchni.

§ 3. Bonifikaty, o której mowa w §1. niniejszej uchwały udziela się na wniosek użytkowników wieczystych, którzy spełnią jednocześnie następujące warunki:

1) nie posiadają na dzień wydania decyzji, żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Racibórz,

2) nie umorzono wobec nich żadnych należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych Gminy Miasta Racibórz, w okresie 5 lat poprzedzających dzień wydania decyzji,

3) zobowiążą się do jednorazowego wniesienia opłaty, bądź do spłaty ratalnej w okresie nie dłuższym niż 2 lata.

§ 4. Bonifikata, o której mowa w §1. podlega zwrotowi na rzecz Gminy Miasta Racibórz, zgodnie z regułą art. 4 ust. 15, 16 i 17 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 5. Do spraw wszczętych a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 7 pkt 2 oraz ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 83), organ właściwy do wydania decyzji może, na podstawie uchwały właściwej rady, udzielić bonifikat od opłaty w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. W uchwale rady określa się w szczególności warunki udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych.

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 8 sierpnia 2011r. przepisy art. 4 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określały zasady udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia. Stosownie do przepisu art. 4 ust. 8 osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekraczał przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, organ właściwy do wydania decyzji udzielał, na wniosek, 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Nowelizacja wyżej powołanej ustawy (Dz.U. Nr 187 z 2011r., poz. 1110) wprowadziła istotne zmiany w zasadach udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia. Organ właściwy do wydania decyzji aktualnie może na podstawie uchwały właściwej rady, udzielić bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

W związku z powyższym niniejsza uchwała reguluje warunki udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz i wysokość jej stawki procentowej, w celu umożliwienia użytkownikom wieczystym będącym osobami fizycznymi przekształcenie posiadanego prawa z bonifikatą.

Bonifikata od opłaty będzie udzielana na wniosek użytkownika wieczystego, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz na cele mieszkaniowe lub niezabudowanych, a przeznaczonych pod tego typu zabudowę.

Zgodnie z art. 4 ust. 15 powołanej na wstępie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ wydający decyzję o przekształceniu żądać będzie zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, jeżeli osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż te, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty, co uwzględniono w §4. niniejszej uchwały. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 05 września do 18 września 2013r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »