| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/454/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 83), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje :

§ 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielenia bonifikaty w wysokości 90% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom fizycznym, jeżeli nieruchomość jest zabudowana i przeznaczona na cele mieszkaniowe, albo niezabudowana i przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.

§ 2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieruchomości, bonifikata jest udzielana jeżeli zabudowa mieszkaniowa i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz pod funkcję mieszkalną, stanowią nie mniej niż 90% jej powierzchni.

§ 3. Bonifikaty, o której mowa w §1. niniejszej uchwały udziela się na wniosek użytkowników wieczystych, którzy spełnią jednocześnie następujące warunki:

1) nie posiadają na dzień wydania decyzji, żadnych zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Racibórz,

2) nie umorzono wobec nich żadnych należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych Gminy Miasta Racibórz, w okresie 5 lat poprzedzających dzień wydania decyzji,

3) zobowiążą się do jednorazowego wniesienia opłaty, bądź do spłaty ratalnej w okresie nie dłuższym niż 2 lata.

§ 4. Bonifikata, o której mowa w §1. podlega zwrotowi na rzecz Gminy Miasta Racibórz, zgodnie z regułą art. 4 ust. 15, 16 i 17 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 5. Do spraw wszczętych a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 7 pkt 2 oraz ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 83), organ właściwy do wydania decyzji może, na podstawie uchwały właściwej rady, udzielić bonifikat od opłaty w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. W uchwale rady określa się w szczególności warunki udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych.

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 8 sierpnia 2011r. przepisy art. 4 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określały zasady udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia. Stosownie do przepisu art. 4 ust. 8 osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekraczał przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, organ właściwy do wydania decyzji udzielał, na wniosek, 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Nowelizacja wyżej powołanej ustawy (Dz.U. Nr 187 z 2011r., poz. 1110) wprowadziła istotne zmiany w zasadach udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia. Organ właściwy do wydania decyzji aktualnie może na podstawie uchwały właściwej rady, udzielić bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

W związku z powyższym niniejsza uchwała reguluje warunki udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz i wysokość jej stawki procentowej, w celu umożliwienia użytkownikom wieczystym będącym osobami fizycznymi przekształcenie posiadanego prawa z bonifikatą.

Bonifikata od opłaty będzie udzielana na wniosek użytkownika wieczystego, w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz na cele mieszkaniowe lub niezabudowanych, a przeznaczonych pod tego typu zabudowę.

Zgodnie z art. 4 ust. 15 powołanej na wstępie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ wydający decyzję o przekształceniu żądać będzie zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, jeżeli osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż te, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty, co uwzględniono w §4. niniejszej uchwały. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 05 września do 18 września 2013r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »