| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.516.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 listopada 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVI/450/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/425/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLVI/450/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/425/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w całości jako sprzecznej z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

W dniu 1 października 2013 r. Rada Powiatu w Tarnowskich Górach podjęła uchwałę Nr XLVI/450/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/425/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 8 października 2013 r.

W toku prowadzonego postępowania nadzorczego wystąpiono (w dniu 16 października 2013r.) do Starosty Tarnogórskiego o udzielenie informacji czy projekt przedmiotowej uchwały został przedłożony do zaopiniowania właściwym związkom zawodowym. Pismem z dnia 24 października 2013 r. Starosta Tarnogórski przesłała komplet dokumentów związanych z podjęciem przedmiotowej uchwały. Po analizie otrzymanych dokumentów organ nadzoru stwierdził, iż projekt uchwały Nr XLVI/450/2013 nie został przedłożony do zaopiniowania związkom zawodowym w trybie art. 19 ustawy. Wśród analizowanych dokumentów znajduje się pismo Nr BR 0006.122.2013, datowane na 23 października 2013r. (a więc 22 dni po podjęciu przedmiotowej uchwały), w którym związki zawodowe informują, że po zapoznaniu się z treścią uchwały przedstawiły swoje stanowsko na Sesji Rady Powiatu. Treść dokumentu wskazuje na to, iż zaopiniowany został nie projekt uchwały, ale podjęta już na sesji 1 października 2013r. uchwała, co jest niezgodne z treścią przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Kolejnym analizowanym przez organ nadzoru dokumentem była kopia e-maila Przewodniczącej Klubu Radnych IOPT z dnia 25 września 2013r., w którym przekazano Przewodniczącemu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Państwowego Ratownictwa Medycznego w Katowicach projekt przedmiotowej uchwały. Również i w tym przypadku nie można mówić o dopełnieniu przez organ samorządu terytorialnego obowiązku wynikającego z art. 19 ustawy: o opinię winien wystąpić podmiot tworzący (a w jego imieniu Zarzad Powiatu, bądź Starosta), a nie Przewodnicząca Klubu Radnych, przekazanie projektu powinno przybrać formę pisemną, a przekazanie na adres elektroniczny ma charakter wtórny wobec doręczenia projektu na piśmie; ponadto w prowadzonej korespondencji nie określono terminu przedstawienia opinii przez związki zawodowe. Zauważyć ponadto należy, iż projekt uchwały został przekazany na adres poczty elektronicznej dnia 25 września 2013r., a przedmiotową uchwałę Rada Powiatu przyjęła 1 października br.

Ponieważ udział związków zawodowych w procesie legislacyjnym jest regulowany ustawowo, organ nadzoru uznał, iż sytuacja, z jaką mamy do czynienia w przypadku przedmiotowej uchwały stanowi istotne naruszenie prawa, co skutkuje koniecznością stwierdzenia jej nieważności w całości.

Uzasadniając powyższe stanowisko, organ nadzoru wskazuje, że zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080) ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych (ust. 1). Organy władzy i administracji państwowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii, nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia założeń albo projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia. (ust. 2). Założenia albo projekty aktów prawnych, o których wyżej mowa, organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego przekazują również na odpowiedni adres elektroniczny wskazany przez właściwy organ statutowy związku, nie później niż w dniu ich doręczenia na piśmie (ust. 2 1 ).

Z ustawy o związkach zawodowych wynika także, że organizacje te powołane są do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy (art. 1). Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych (art. 4). Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku (art. 6). Zatem ilekroć projekt aktu prawnego zawierać będzie regulacje dotyczące wskazanej wyżej materii, odpowiednie organizacje związkowe uprawnione będą do zaopiniowania projektu takiego aktu, a właściwy organ zobowiązany będzie do przedłożenia projektu aktu do zaopiniowania zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

W wyroku z dnia 28 lipca 2005 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt OSK 1827/04) wskazał, że " Akt prawa miejscowego przekształcający publiczny zakład opieki zdrowotnej odnosi się wprost do działalności związków zawodowych, tym samym ma do niego zastosowanie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych". Niewątpliwie powyższy pogląd należy stosować również w przypadku likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podjęcie zatem uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem procedury konsultacyjnej zgodnie z art. 19 ustawy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać niezbędne wymagania zarówno w aspekcie materialnym jak i formalnym. Oznacza to, że treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa, a ponadto tryb jej podjęcia musi odpowiadać określonym procedurom. Organ samorządu terytorialnego uchylając się od przedłożenia związkowi zawodowemu założeń projektu uchwały - w zakresie jego uprawnień opiniodawczych - narusza ciążący na nim obowiązek ustawowy zapewnienia temu związkowi współuczestnictwa w procesie legislacyjnym. Niewykonanie tego obowiązku równoznaczne jest z istotnym naruszeniem prawa.

Powyższe stanowisko zawarte zostało również w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1993 r. (sygn. akt: I PZP 2/93) " uchylenie się organu samorządu terytorialnego od zasięgnięcia opinii związku zawodowego o założeniach lub o projekcie aktu wykonawczego do ustawy stanowi naruszenie prawa dające podstawę do podjęcia przez organ nadzoru czynności przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.) ".

Niezależnie od powyższego za niezgodny z prawem uznać należy § 1 pkt 1 uchwały, przewidujący, iż " z dniem otwarcia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach tj. z dniem 1 sierpnia 2013 roku, Spółka Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach przejmie na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy wszystkich pracowników, którzy w dniu 30 czerwca 2010 roku pozostawali w stosunku pracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, a nie zostali dotychczas przejęci przez tę Spółkę ." W ocenie organu nadzoru przywołana regulacja uchwały jest nieprawidłowa, bowiem Rada Powiatu nie ma prawnego umocowania do nakładania, w drodze aktu prawa miejscowego, obowiązku przejęcia pracowników Szpitala w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie jest pracodawcą dla tych pracowników, a także nie posiada kompetencji umożliwiających decydowanie w kwestiach związanych z realizacją uprawnień pracodawcy. Przyjęta regulacja jest zatem niezgodna z prawem i jako taka powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego.

Mając powyższe na względzie uchwałę Nr XLVI/450/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/425/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

POUCZENIE:

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni oddnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Powiatu w Tarnowskich Górach- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »