| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/441/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Południe”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,poz.594 późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Statut Osiedla „Południe” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/441/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 21 listopada 2013 r.

STATUT OSIEDLA „POŁUDNIE”

Rozdział 1.

Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Osiedle „POŁUDNIE” jest jednostką pomocniczą Gminy Skoczów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r poz.594 z późn. zm.) .

2. Osiedle „POŁUDNIE” obejmuje obszar, którego granice szczegółowo określa załącznik do niniejszego Statutu.

§ 2. Decyzje w sprawach łączenia, zmiany granic lub podziału Osiedla podejmuje Rada Miejska Skoczowa na wniosek mieszkańców albo organów stanowiących tego Osiedla, zwaną dalej Radą Osiedlową.

Rozdział 2.

Zakres działania

§ 3. Osiedle i jego organy realizują zadania w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Osiedla a w szczególności do zadań jednostki pomocniczej należy:

1. reprezentowanie we współpracy z radnymi Gminy Skoczów interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz Gminy i innych jednostek pomocniczych,

2. zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,

3. umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnogminnym, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

4. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

5. kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

§ 4. Zadania określone w § 3 organy Osiedla realizują poprzez:

1. współdziałanie z Radą Miejską i jej komisjami,

2. współpracę z radnymi z danego okręgu wyborczego oraz organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi działającymi na ich terenie.

3. współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,

4. współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla,

5. występowanie z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości organów Osiedla,

6. zgłaszanie Burmistrzowi wniosków i opinii w sprawach funkcjonowania i rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz infrastruktury drogowej na terenie Osiedla,

7. organizowanie imprez mających na celu promocję Osiedla, jego rozwój i poprawę estetyki.

Rozdział 3.

Organy Osiedla

§ 5. Organami Osiedla są:

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców – organ uchwałodawczy Osiedla.

2. Zarząd Osiedla – organ wykonawczy Osiedla.

§ 6. 1. Kadencja Zarządu Osiedla trwa cztery lata, licząc od daty wyborów, przy czym Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

2. Wybory Zarządu Osiedla zarządza Rada Miejska w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji.

3. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

Rozdział 4.

Ogólne Zebranie Mieszkańców - zadania

§ 7. 1. Kompetencją Ogólnego Zebrania Mieszkańców objęte są sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla, określone w niniejszym Statucie.

2. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy:

1) wybieranie i odwoływanie Zarządu Osiedla w tym Przewodniczącego Zarządu Osiedla

2) dokonywanie rocznej oceny działalności Zarządu Osiedla,

3) podejmowanie uchwał, wniosków i opinii w sprawie:

a) zagospodarowania terenu Osiedla w ramach planu zagospodarowania przestrzennego,

b) utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Osiedla,

c) przeznaczenia środków będących w jego dyspozycji przydzielonych w budżecie gminy na dane Osiedle,

d) czynów społecznych,

4) opiniowanie skierowanych przez Radę Miejską spraw dotyczących rozwoju i funkcjonowania sieci handlowej, usługowej i komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i oświatowych.

Rozdział 5.

Zasady Ogólnego Zebrania Mieszkańców

§ 8. 1. Prawo czynnego uczestniczenia i wybierania w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla, zamieszkali w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze Osiedla, nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych.

2. Czynne uczestnictwo w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców upoważnia, zgodnie z jego regulaminem, do:

1) zabierania głosu w dyskusji,

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,

3) głosowania,

4) składania oświadczeń,

5) żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia bądź deklaracji itp.

3. W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców mogą brać udział : Burmistrz, Radni, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz inni zainteresowani. Mogą oni zabierać głos i składać oświadczenia poza regulaminowym porządkiem obrad.

§ 9. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

2. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Zarządu Osiedla,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców,

4) na wniosek Burmistrza.

3. O Ogólnym Zebraniu Mieszkańców, wraz z projektem jego porządku, mieszkańcy powinni być powiadomieni przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla poprzez rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach do tego zwyczajowo przyjętych, na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania, bez względu na upoważniony podmiot, który wystąpił z wnioskiem o zwołanie zebrania.

4. Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla (za wyjątkiem zebrania wyborczego) lub inna osoba po zatwierdzeniu przez zebranie.

5. Porządek obrad uchwala Ogólne Zebranie Mieszkańców.

6. Ogólne Zebrania Mieszkańców są protokołowane przez protokolanta wybranego przez Zebranie.

7. Protokół z Ogólnego Zebrania Mieszkańców powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania,

2) porządek zebrania,

3) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,

4) podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta,

5) do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki jeśli były one niezbędne do dyskusji.

8. Kopię protokołu z zebrania przesyła się do Urzędu Miejskiego w terminie do 14 dni po odbyciu zebrania.

§ 10. 1. Wymagane kworum dla ważności Ogólnego Zebrania Mieszkańców i podejmowanych uchwał wynosi co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla według stanu na dzień zebrania.

2. W przypadku braku kworum zebranie odbywa się w II terminie tj. w tym samym dniu, po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu, przy czym wymagana jest obecność minimum 15 mieszkańców.

3. Uchwały, wnioski i opinie Ogólnego Zebrania Mieszkańców podejmowane są w trybie jawnym, za wyjątkiem przeprowadzenia wyborów oraz odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla jak i członków Zarządu Osiedla.

4. Uchwały, wnioski i opinie zapadają zwykłą większością głosów co oznacza, że liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów „przeciw”.

Rozdział 6.

Tryb wyborów

§ 11. 1. Termin wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla przewidziany w § 6 pkt 2 niniejszego Statutu określa w drodze uchwały Rada Miejska. Projekt uchwały przygotowuje Burmistrz.

2. W zarządzeniu o wyborach podaje się:

1) miejsce, godzinę i dzień Ogólnego Zebrania Mieszkańców,

2) propozycję porządku obrad, a w szczególności:

a) wyborów przewodniczącego zebrania,

b) sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję,

c) dyskusja nad sprawozdaniem,

d) powołanie komisji wyborczej,

e) zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla,

f) przeprowadzenie głosowania,

g) ogłoszenie wyników wyborów.

3) Wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla dokonuje Ogólne Zebranie Mieszkańców:

a) spośród nieograniczonej liczby kandydatów w bezpośrednim głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

b) w przypadku jednego kandydata wymagana jest bezwzględna większość głosów. Jeżeli kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości, wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla odbędą się na kolejnym Ogólnym Zebraniu Mieszkańców. Kandydat, który nie został wybrany na Przewodniczącego Zarządu Osiedla, może również kandydować w następnych wyborach.

4) Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla spośród mieszkańców obecnych na zebraniu i zamieszkałych na terenie Osiedla, przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Skład ilościowy komisji zatwierdza Ogólne Zebranie Mieszkańców.

5) Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów Osiedla. Członkiem komisji nie może być również osoba będąca w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: zstępnym, wstępnym, małżonkiem i rodzeństwem.

6) Do zadań komisji wyborczej należy:

a) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzania wyborów,

b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

c) ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich ogłoszenia,

d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy członkowie komisji wyborczej.

7) W przypadku, jeżeli liczba kandydatów na członków komisji wyborczej jest równa ilościowo składowi zatwierdzonemu przez Ogólne Zebranie Mieszkańców, dopuszcza się głosowanie „en block” - na całą listę.

8) Wyborów do Zarządu Osiedla oraz wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla dokonuje się w oddzielnych głosowaniach, przy czym w pierwszej kolejności wybiera się Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

9) Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla tylko spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym, po wyrażeniu przez kandydata zgody.

10) Liczba kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla i poszczególnych członków Zarządu Osiedla jest nieograniczona.

11) Głosowanie na Przewodniczącego Zarządu Osiedla odbywa się osobiście w głosowaniu tajnym.

12) W przypadku jeżeli liczba kandydatów do Zarządu Osiedla jest pod względem ilościowym równa liczbie zatwierdzonej przez Ogólne Zebranie Mieszkańców, stosuje się odpowiednio zapisy § 11 ust. 7.

13) Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują kartami do głosowania, opatrzonymi podpisami członków komisji wyborczej.

14) Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak X przy nazwisku wytypowanego przez siebie kandydata. W przypadku jednego kandydata uprawnieni stawiają znak X w kratce TAK – popierając go lub w kratce NIE – nie udzielając poparcia.

15) Nieważne są głosy na kartach:

a) całkowicie przedartych,

b) innych niż wymienione w § 11 ust. 14,

c) oddane na więcej niż 1 kandydata w wyborach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub na więcej kandydatów niż ilość mandatów w wyborach do Zarządu Osiedla.

16) W przypadku, gdy kandydaci uzyskają taka samą liczbę głosów, przewodniczący zebrania zarządza 15 minutową przerwę, po czym następuje kolejna tura głosowania. W trakcie przerwy kandydaci mogą prowadzić akcję wyborczą.

17) W przypadku, gdy druga tura głosowania nie wyłoni Przewodniczącego Zarządu Osiedla, głosowanie powtarza się, przy czym przerwa trwa tym razem 20 minut, w trakcie której kandydaci mogą prowadzić akcję wyborczą.

18) W przypadku braku rozstrzygnięcia po trzeciej turze głosowania, przewodniczący kończy zebranie. Ponowne wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla odbędą się na kolejnym Ogólnym Zebraniu Mieszkańców zwołanym zgodnie z trybem § 10 niniejszego Statutu.

19) Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

20) W wypadku 1 kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla do ważności wyborów wymagana jest bezwzględna większość głosów. Co oznacza, że bezwzględna większością głosów jest pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

Rozdział 7.

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla

§ 12. 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla stanowi wyłączną kompetencję Ogólnego Zebrania Mieszkańców.

2. Uchwałę o zwołaniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców w celu ewentualnego odwołania Przewodniczącego Zarządu Osiedla bądź Zarządu Osiedla albo poszczególnych członków Zarządu Osiedla podejmuje Rada Miejska, ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania. W uchwale podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla kierowane są do Rady Miejskiej.

4. O odwołanie mogą występować:

1) Rada Miejska bądź Burmistrz,

2) mieszkańcy Osiedla, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Miejska nie nadaje biegu.

6. Rozpatrywane są wnioski:

1) stawiające zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

2) nie respektowania uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców,

3) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

7. Odwołanie może nastąpić zaocznie, za wyjątkiem nieobecności zainteresowanego z ważnych udokumentowanych przyczyn.

8. Ogólne Zebranie Mieszkańców obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.

9. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje Komisję Odwoławczą powołaną na zasadach zgodnie z § 11 ust. 4 niniejszego Statutu jak dla komisji wyborczej, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

10. Przewodniczący Zarządu Osiedla lub członek Zarządu Osiedla może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji przez Radę Miejską wyborów uzupełniających na wymienione funkcje, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów § 11 niniejszego statutu.

Rozdział 8.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

§ 13. Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy w szczególności:

1. reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, zwłaszcza wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,

2. zwoływanie Ogólnych Zebrań Mieszkańców oraz Zarządu Osiedla,

3. przewodniczenie Zarządowi Osiedla i Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców (z wyjątkiem zebrania wyborczego),

4. uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej z głosem doradczym.

§ 14. Przewodniczący Zarządu Osiedla z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Rozdział 9.

Zarząd Osiedla

§ 15. 1. Zarząd Osiedla składa się z 3 – 5 osób.

2. Zarząd Osiedla działa kolegialnie a przewodniczy mu Przewodniczący

3. Zarząd Osiedla dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Do zadań Zarządu Osiedla należy:

1) przygotowywanie Ogólnego Zebrania Mieszkańców i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Osiedla i przekazywanie ich Przewodniczącemu Zarządu Osiedla,

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Osiedla i jego mieszkańców,

4) realizacja uchwał Rady Miejskiej i Ogólnego Zebrania Mieszkańców,

5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie,

6) składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców,

7) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla,

5. W celu integracji społecznych działań środowiska miejskiego, Zarząd Osiedla może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych organizacji.

Rozdział 10.

Nadzór na działalnością samorządu Osiedla

§ 16. 1. Nadzór nad działalnością samorządu Osiedla sprawują Burmistrz i Rada Miejska.

2. Nadzór nad działalnością samorządu Osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów: zgdności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje Burmistrzowi - w terminie 14 dni od ich podjęcia – uchwały, wnioski i opinie Ogólnego Zebrania Mieszkańców oraz Zarządu Osiedla, pod rygorem nie nadania biegu.

4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie Miejskiej celem zajęcia ostatecznego stanowiska, do uchylenia włącznie.

5. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Osiedla.

Rozdział 11.

Mienie osiedla

§ 17. 1. Osiedle zarządza mieniem gminnym w granicach zwykłego zarządu.

2. Przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwienie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymania jej w stanie nie pogorszonym.

3. Mienie oddane do dyspozycji Osiedla zostanie określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział 12.

Gospodarka finansowa osiedla

§ 18. 1. Osiedle nie tworzy własnego budżetu.

2. W ramach budżetu Gminy Skoczów ustala się coroczne środki finansowe przeznaczone do dyspozycji osiedla.

3. Wysokość środków o których mowa w pkt. 2 uzależniona jest od ilości mieszkańców Osiedla.

4. Plan podziału wykorzystania środków podejmuje Ogólne Zebranie Mieszkańców w formie uchwały.

5. Środki będące w dyspozycji Osiedla powinny być przeznaczone na zaspokojenie ogólnych potrzeb mieszkańców w szczególności na prace porządkowe w Osiedlu, organizowanie imprez oraz wydatki związane z działalnością organów Osiedla, ich obsługę techniczno-kancelaryjną.

6. Uruchomienie środków przeznaczonych na potrzeby Osiedla w budżecie Gminy następuje na podstawie rachunków lub innych dokumentów uzasadniających dokonanie płatności zgodnie z Uchwałą Ogólnego Zebrania Mieszkańców, o której mowa w pkt. 5.

7. Wszelkie przychody pochodzące z imprez organizowanych przez osiedla, a także darowizny osób fizycznych lub prawnych winny być odprowadzone na rachunek budżetu Gminy.

Rozdział 13.

Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Statut podlega uchwaleniu przez Radę Miejską.

2. Każda zmiana Statutu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane na wniosek Ogólnego Zebrania Mieszkańców lub z inicjatywy organów gminy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/441/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 21 listopada 2013 r.

WYKAZ ULIC

1. Ciężarowa,

2. Czarny Chodnik,

3. Jodłowa,

4. Krzywa,

5. Leśna,

6. Wiślańska.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/441/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 21 listopada 2013 r.

GRANICE OSIEDLA„POŁUDNIE”

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »