| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 606/XL/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów

Or .0007.183.2013

2013/092293

UCHWAŁA NR 606/XL/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.),

Na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika przyjętego Uchwałą Nr 292/XXI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
DLA OKREŚLONYCH TERENÓW


Uchwała składa się z następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:

- Rozdział 1- PRZEPISY OGÓLNE

- przedmiot regulacji przepisami planu

- definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały

- przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

- Rozdział 2 -PRZEPISY DLA TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU

- Rozdział 3 - PRZEPISY KOŃCOWE

ROZDZIAŁ 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Przedmiot regulacji przepisami planu

1. Przedmiotem planu jest 5 terenów określonych w uchwale Nr 105/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011 r. położonych w następujących rejonach miasta:

1) teren Nr 1 – w dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości,

2) tereny Nr 2 ÷ Nr 5 w dzielnicy Śródmieście przy ulicach Dworek i Wiejskiej.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki graficzne Nr 1, Nr 2 i Nr 4 w skali 1:1000 oraz Nr 3 i Nr 5 w skali 1:500 o nazwie „rysunek planu”, które obowiązują w zakresie:

1) granic opracowania planu,

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) ustalonych symbolami sposobów przeznaczenia i użytkowania terenów,

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

5) powierzchni terenów zabudowanych,

pozostałe oznaczenia na rysunkach planu są elementami informacyjnymi planu.

3. Zastosowane na rysunkach planu symbole, o których mowa w ust. 2 pkt 3 oznaczają:

1) oznaczenie cyfrowe przed znakiem łamane przez – numer terenu objętego planem,

2) oznaczenie cyfrowe po znaku łamane przez – kolejny numer terenów w zbiorze przeznaczenia podstawowego, określonego liniami rozgraniczającymi na poszczególnych rysunkach planu,

3) oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.

4. Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:

1) Nr 6 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

2) Nr 7 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

5. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 3 pkt 3 określają następujące rodzaje przeznaczeń terenów:

1) MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3) MU– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

4) U– tereny zabudowy usługowej,

5) ZP– tereny zieleni urządzonej,

6) ZM– tereny ogrodów przydomowych,

7) – tereny zieleni łęgowej,

8) ZL– tereny lasów i zadrzewień,

9) WS– tereny wód powierzchniowych,

10) KD– tereny dróg, w tym:

a) KDZ –tereny dróg publicznych klasy „zbiorcza”,

b) KDL– tereny dróg publicznych klasy „lokalna”,

c) KDD– tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”,

d) KDW– tereny dróg wewnętrznych,

11) KDP– tereny parkingów,

12) KP– tereny komunikacji pieszej.

§ 2. Definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały

              Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) budynkach o dachach spadzistych – należy przez to rozumieć budynki na których nachylenie połaci dachowych jest nie mniejsze niż 200,

2) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny, oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z tym uzbrojeniem terenu,

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,

5) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, który wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe,

8) rysunku planu – należy przez to rozumieć załączniki graficzne do niniejszej uchwały w skali 1:1000 i 1:500,

9) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

10) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży,

11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Rybnika,

12) użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,

13) terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na rysunkach planu, na których istnieje zabudowa w momencie uchwalenia niniejszego planu. Do terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i zagospodarowanie, które przesądza dotychczasowe użytkowanie terenów,

14) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu,

15) działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej,

16) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane w oparciu o niniejszy plan,

17) zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć zabudowę, w której jedna ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega do drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

18) zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu przeciwległych granicach działki (za wyjątkiem budynków skrajnych) do budynków na sąsiednich działkach,

19) zieleni łęgowej – należy przez to rozumieć zieleń towarzyszącą naturalnym ciekom i zbiornikom wodnym.

§ 3. Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

1. Ustala się następujące przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem:

1) ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:

a) przy wyposażeniu nowych budynków nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,

b) zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów na cele związane ze składowaniem odpadów oraz termicznym przekształcaniem odpadów,

c) sposób postępowania z odpadami winien być zgodny z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień,

d) zapewnienie nie przekraczania poziomu dźwięków do środowiska określonego w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu, przy czym:

- tereny o symbolachMNnależy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- tereny o symbolach4/1MWi5/1MUnależy traktować jako tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych,

e) możliwość odprowadzenia wód opadowych do cieków powierzchniowych wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w obowiązujących przepisach w tym zakresie,

f) wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków nakaz zapewnienia pasów terenów o szerokości minimum 5 m wyłączonych z możliwości zabudowy w celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych,

2) ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

a) zabrania się realizacji:

- dachów z przesunięciem poziomów połaci w kalenicy,

- okładzin ściennych z tworzyw sztucznych na elewacjach budynków,

- ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych,

b) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu, zieleni i grafitu, przy czym ustala się, że na terenach, gdzie zabudowa realizowana będzie jako uzupełnienie zabudowy istniejącej konieczność stosowania kolorystyki dachu w gamie koloru jaki istnieje na dachu najbliżej położonego budynku istniejącego,

c) ustala się konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,

3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

a) w ramach terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszcza się tworzenie przestrzeni ogólnodostępnych powiązanych z systemem przestrzeni publicznych istniejących na terenach otaczających,

b) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność kierowcom na drogach,

c) reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków,

4) zasady rozbudowy i modernizacji układu komunikacji kołowej oraz ilości miejsc parkingowych:

a) na działkach przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej opisanych symbolamiMNustala się możliwość realizacji parkingów dla samochodów osobowych w ilości 2 stanowiska na 1 mieszkanie,

b) z zastrzeżeniem lit. c na terenach o funkcji usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub w ich sąsiedztwie wymagana jest realizacja miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w ilościach wyliczonych na podstawie następujących normatywów:

- 25 miejsc na 1000 m2powierzchni użytkowej w obiektach usług handlu,

- 30 miejsc na 1000 m2powierzchni użytkowej dla biur,

- 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych w restauracjach, kawiarniach i lokalach rozrywkowych,

- 30 miejsc na 100 łóżek w hotelach,

- 1 miejsce na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,

c) niezbędną ilość miejsc parkingowych dla programu realizowanego na terenach o symbolach4/1MW,2/1U, 2/2U, 3/1Ui5/1MUdopuszcza się zapewnić w odległości do 300 m od miejsca lokalizacji obiektów usługowych i mieszkaniowych na tych terenach,

d) na terenach o symbolach1/5U, 2/1U, 3/1Udopuszcza się możliwość budowy garaży wielopoziomowych,

e) z zastrzeżeniem lit. f szerokości dróg w liniach rozgraniczających winny wynosić odpowiednio:

- 20,0 m dla dróg klasyKDZ,

- 12,0 m dla dróg klasyKDL,

- 10,0 m dla dróg klasyKDD,

- 5,0 m dla dróg klasyKDW,

f) dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających o których mowa w pkt 4 lit. e zgodnie z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi, w przedziale:

- dla dróg o symbolachKDZ– 18,0 m ÷ 32,0 m,

- dla dróg o symbolachKDL– 11,0 m ÷ 30,0 m,

- dla dróg o symbolachKDD– 4,0 m ÷ 14,0 m,

- dla dróg o symbolachKDW– 3,0 m ÷ 8,0 m,

5) zasady rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury technicznej:

a) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się możliwość zaopatrzenia z wodociągu miejskiego,

b) utrzymuje się możliwość rozdzielczego systemu kanalizacji poprzez odprowadzenie ścieków kolektorem sanitarnym na miejską oczyszczalnię oraz na terenach nie mających dostępu do kanalizacji ogólnomiejskiej ustala się możliwość odprowadzenia ścieków na osadniki lokalne i lokalne oczyszczalnie do czasu umożliwienia dostępu do kanalizacji ogólnomiejskiej,

c) zachowuje się możliwość zaopatrzenia terenów w energię elektryczną poprzez istniejącą sieć kablową wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz istniejące stacje transformatorowe,

d) dla istniejących sieci i urządzeń możliwość zachowania stref obsługi technicznej i stref ochrony określonych przepisami odrębnymi,

e) w zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

2. W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

2) określa się minimalne powierzchnie działek:

a) dla terenów o symbolachMN:

- dla zabudowy wolnostojącej – 700,0 m2,

- dla zabudowy bliźniaczej – 500,0 m2,

- dla zabudowy zwartej – 350,0 m2,

b) dla terenu o symbolu4/1MW– 400 m2,

c) dla terenu o symbolu5/1MU– 300 m2,

d) dla terenów o symbolach1/1U÷1/6U, 2/1U, 2/2Ui3/1U– 200 m2,

e) dla terenów o symbolachZM, KD– 5000,0 m2,

f) dla terenów o symbolachZP, ZŁ– 1000,0 m2,

g) dla terenów o symbolachKDP, KP, WS– 100,0 m2,

3) określa się minimalne szerokości frontu działek:

a) na terenach o symbolachMN:

- dla zabudowy wolnostojącej – 18,0 m,

- dla zabudowy bliźniaczej – 16,0 m,

- dla zabudowy zwartej – 7,2 m,

b) dla terenów o symbolachMW, MU, U, ZP, ZM, ZŁ, WS, KD, KDP, KP– 10,0 m,

4) określa się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90°, z tolerancją 15°.

3. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się:

1) w zakresie złóż węgla kamiennego – możliwość zabudowy terenów zgodnie z przepisami planu na terenach w których występują złoża węgla kamiennego:

a) złoże „Chwałowice” i „Jankowice” – tereny oznaczone numerem 1,

b) złoże „Rymer” – tereny oznaczone numerami 3, 4 i 5,

c) złoże „Jejkowice” – tereny oznaczone numerami 2, 3 i 4,

2) w zakresie występowania terenów górniczych - na obszarach nr 1, 3, 4 występuje teren górniczy „Chwałowice” i „Jankowice” zgodnie z rysunkiem planu,

3) na terenie nr 1 w związku z prognozowanymi wskutek eksploatacji kopalni „Chwałowice” i „Jankowice” wpływami eksploatacji węgla kamiennego II÷V kategorii oraz na terenie nr 3 i nr 4 w związku z ich położeniem w terenie górniczym „Chwałowice” ustala się konieczność uwzględnienia aktualnych czynników geologiczno-górniczych przy przebudowie istniejących i budowie nowych obiektów budowlanych,

4) w zakresie ochrony zbiorników wód podziemnych – na terenach oznaczonych numerami 2÷5 i częściowo nr 1 położonych nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych Nr 345 Rybnik, obowiązuje zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność podłączenia zabudowy do sieci kanalizacji, przy czym w przypadku braku tej sieci dopuszcza się do czasu jej realizacji gromadzenie ścieków w szczelnych osadnikach czasowo opróżnianych,

5) tereny objęte planem położone są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ustala się:

1) na terenie wyznaczonej w planie strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, obejmującej cały teren o symbolu5/1MUprzy realizacji zabudowy obowiązują szczegółowe ustalenia zawarte w § 4 ust. 3 pkt 4,

2) na terenach objętych planem nie występują obiekty zabytkowe, obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków i dobra kultury współczesnej.

ROZDZIAŁ 2.
PRZEPISY DLA TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU

§ 4. 1. Dla terenów o symbolach1/1MN÷1/23MNustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej,

b) drogi,

c) ogrody,

d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty i urządzenia małej architektury,

f) parkingi dla samochodów osobowych,

3) zakaz:

a) lokalizowania wszelkiego rodzaju nowych obiektów i zmiany sposobu użytkowania na obiekty, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a w szczególności: obiekty i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i metali kolorowych oraz obiekty magazynowo-składowe, związane z produkcją rolną lub przechowywaniem płodów rolnych, dyskoteki,

b) lokalizowania warsztatów naprawy i obsługi samochodów, stacji paliw,

c) lokalizowania garaży i parkingów dla samochodów ciężarowych,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) możliwość realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 50do 450, za wyjątkiem dachów mansardowych, przy realizacji których kąt nachylenia połaci dachowych winien wynosić od 200do 750,

b) maksymalna intensywność zabudowy –  0,4,

c) minimalna intensywność zabudowy –  0,2,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 %,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 %,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki jednorodzinne – 11,5 m,

- budynki towarzyszące zabudowie mieszkaniowej – 5,5 m,

- budynki usługowe i budowle – 15,0 m,

- obiekty małej architektury – 6,0 m,

g) minimalna ilość miejsc do parkowania – 1 miejsce dla 1 mieszkania, realizowane w ramach działki budowlanej,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

i) możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio w granicach działek niestanowiących linii rozgraniczających dróg publicznych lub w odległości 1,5 m od tych granic.

2. Dla terenów o symbolu4/1MWustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) lokale usługowe służące działalności z zakresu handlu, oświaty, opieki i ochrony zdrowia, administracji, działalności biurowej, kultury, drobnych usług rzemieślniczych (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze, krawieckie, szewskie, drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku) oraz usług informatycznych,

b) dojazdy, place, chodniki,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) obiekty i urządzenia małej architektury,

3) zakaz lokalizacji:

a) stacji paliw, warsztatów naprawy i obsługi samochodów,

b) baz, składów i magazynów,

c) garaży,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźnik zagospodarowania terenu:

a) możliwość realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 50do 450, za wyjątkiem dachów mansardowych, przy realizacji których kąt nachylenia połaci dachowych winien wynosić od 200do 750,

b) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącego na terenie o symbolu4/1MWbudynku mieszkalnego o ile związane to będzie z zagospodarowaniem pomieszczeń parteru dla funkcji usługowych oraz w przypadku zmiany istniejącego kształtu dachu,

c) wysokość budynku nie może przekroczyć 36,0 m, a pozostałych obiektów budowlanych 6,0 m,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 60 %,

e) maksymalna intensywność zabudowy – 1,8,

f) minimalna intensywność zabudowy – zgodnie z aktualnym stanem zabudowy działki,

g) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 30 %,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

i) zachowanie gabarytów istniejącego budynku z zastrzeżeniem lit. b.

3. Dla terenu o symbolu5/1MUustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo-usługowa: budynki o wyłącznej funkcji usługowej oraz o funkcji mieszkaniowej pod warunkiem, że pomieszczenia parteru budynku mieszkaniowego przeznaczone będą dla działalności usługowych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) dojazdy, place, ścieżki rowerowe, chodniki,

b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) parkingi wielopoziomowe nadziemne,

d) ogrody, obiekty i urządzenia małej architektury,

3) zakaz lokalizacji:

a) stacji paliw, oraz warsztatów naprawy i obsługi samochodów,

b) obiektów i urządzeń o funkcji produkcyjnej,

c) wolnostojących garaży,

d) garaży i parkingów dla samochodów ciężarowych,

e) wolnostojących budynków gospodarczych,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) możliwość realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 50do 450, za wyjątkiem dachów mansardowych, przy realizacji których kąt nachylenia połaci dachowych winien wynosić od 200do 750,

b) minimalna intensywność zabudowy – 1,7,

c) maksymalna intensywność zabudowy – 2,5,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działek budowlanych – 20 %,

f) maksymalna wysokość zabudowy – 18,0 m,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

h) możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio w granicach działek lub w odległości 1,5 m od tych granic.

4. Dla terenów o symbolach1/1U÷1/6Uoraz2/1U, 2/2Ui3/1Uustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) zieleń parkowa, dojazdy, place,

c) parkingi dla samochodów osobowych,

d) na terenach o symbolach1/2U÷1/6Umożliwość budowy domów mieszkalnych w uzupełnieniu zabudowy usługowej,

e) na terenach o symbolu3/1Upomieszczenia mieszkaniowe w uzupełnieniu programu usługowego budynków,

f) na terenach o symbolach1/5U÷1/6Uobiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej, w tym stacje paliw i stacje obsługi samochodów, pod warunkiem, że nie będą stwarzały uciążliwości dla terenów przeznaczonych w planie dla budynków i lokali mieszkalnych i innych związanych ze stałym pobytem ludzi,

3) zakaz lokalizacji:

a) na terenach o symbolu1/1U÷1/4Ui3/1Ustacji paliw i obsługi samochodów,

b) na terenach o symbolu2/1Ui2/2Ubudynków i pomieszczeń o funkcji mieszkaniowej,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) możliwość realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych od 50do 450, za wyjątkiem dachów mansardowych, przy realizacji których kąt nachylenia połaci dachowych winien wynosić od 200do 750,

b) maksymalna intensywność zabudowy:

- na terenach o symbolach1/5Ui1/6U– 2,0,

- na terenach o symbolach1/1U÷1/4U– 1,2,

- na terenach o symbolach2/1Ui2/2U– 2,4,

- na terenie o symbolu3/1U– 5,0,

c) minimalna intensywność zabudowy:

- na terenach o symbolach1/1U÷1/5U– 0,3,

- na terenie o symbolu1/6U– 0,1,

- na terenach o symbolach2/1Ui2/2U– 0,8,

- na terenie o symbolu3/1U– 2,5,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy:

- na terenie o symbolu3/1U- 100 %,

- na terenach o symbolach2/1Ui2/2U- 80 %,

- na terenach o symbolach1/2U,1/3U, 1/5Ui1/6U- 60 %,

- na terenach o symbolach1/1Ui1/4U- 40 %,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- na terenach o symbolach1/2U÷1/6U– 30 %,

- na terenach o symbolach1/1U,2/1U i 2/2U– 3 % ,

- na terenie o symbolu3/1U– 1 %,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- na terenach o symbolach1/1U÷1/6U– 12,0 m,

- na terenach o symbolach2/1U, 2/2Ui3/1U– 15,0 m,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

h) możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio w granicach działek lub w odległości 1,5 m od tych granic.

5. Dla terenów o symbolach2/1ZP, 2/2ZP, 5/1ZPustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń urządzona,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia reklamowe,

b) chodniki, przejścia piesze,

c) sieci infrastruktury technicznej,

d) obiekty i urządzenia małej architektury,

e) miejsca postojowe o nawierzchni trawiastej na terenie o symbolu5/1ZP,

3) zakaz lokalizacji nowych budynków oraz z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a i c pozostałych obiektów budowlanych,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) wysokość obiektów małej architektury nie może przekraczać 6,0 m,

b) wysokość urządzeń reklamowych nie może przekraczać 9,0 m,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 70 %,

d) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 10 %.

6. Dla terenów o symbolach1/1ZM÷1/2ZMustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) ogrody przydomowe,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia zieleni parkowej,

b) oczka wodne, ścieżki spacerowe,

3) zakaz lokalizacji szklarni i namiotów foliowych dla upraw ogrodniczych wyposażonych w systemy ogrzewające.

7. Dla terenów o symbolach1/1ZŁ÷1/6ZŁustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń łęgowa,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) stawy i oczka wodne,

b) ścieżki rowerowe i spacerowe,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) istniejące zadrzewienia,

3) zakaz:

a) lokalizacji nowych budynków oraz z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c pozostałych obiektów budowlanych,

b) zalesienia i zadrzewienia,

c) lokalizacji dróg i parkingów,

d) eksploatacji surowców.

8. Dla terenów o symbolach1/1ZL÷1/6ZLustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) lasy i zadrzewienia,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci infrastruktury technicznej,

b) ścieżki spacerowe,

3) zakaz lokalizacji:

a) nowych budynków oraz z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a pozostałych obiektów budowlanych, za wyjątkiem budynków i budowli związanych z gospodarką leśną ,

b) dróg, parkingów,

4) maksymalna wysokość budynków i budowli związanych z gospodarką leśną – 6,0 m.

9. Dla terenów o symbolach1/1KDZ, 2/1KDZ, 1/1KDL, 1/2KDL, 1/1KDD÷1/4KDD 1/1KDW÷1/13KDW,3/1KDLi4/1KDWustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) drogi,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

b) chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia małej architektury,

c) szpalery drzew niskopiennych w rejonach niekolidujących z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym,

d) dojazdy do budynków drogami o symbolachKDWoraz dopuszczenie możliwości przejazdu tymi drogami pojazdów uprzywilejowanych, wymienionych w przepisach odrębnych,

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych poza przystankami autobusowymi,

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) ścieżki rowerowe należy realizować o szerokości: jednokierunkowe minimum 1,5 m; dwukierunkowe minimum 2,0 m,

b) skrzyżowania ścieżek rowerowych z drogami należy wykonać, jako pasy wydzielone przy przejściach dla pieszych.

10. Dla terenów o symbolach4/1KDP÷4/3KDPustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) parkingi,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) zieleń urządzona,

b) chodniki, obiekty i urządzenia małej architektury,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) stacja transformatorowa na terenie o symbolu4/2 KDP,

3) zakaz lokalizacji nowych budynków.

11. Dla terenów o symbolach3/1KPi5/1KPustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) komunikacja piesza,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia małej architektury,

b) sieci infrastruktury technicznej,

3) zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych i urządzeń utrudniających ruch pieszy.

12. Dla terenów o symbolach1/1WS÷1/3WSprzeznaczonych dla wód powierzchniowych, na których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) wody powierzchniowe,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia wodne oraz wszelkie urządzenia zmierzające do zachowania spływu i poprawy czystości wód,

3) zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju budynków oraz urządzeń niezwiązanych z gospodarką wodną.

§ 5. 1. Ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) dla wszystkich terenów objętych planem dotychczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie,

2) dla terenów przeznaczonych w planie do zabudowy, możliwość wcześniejszego uzbrojenia terenów i realizacji dojazdów.

2. Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków zgodnie z ustaleniami planu.

3. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie dopuszcza się możliwość ich rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków lub ich części od linii rozgraniczających dróg, od których wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.

ROZDZIAŁ 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 6. Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowegoU, MU– 30 %,

2) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowegoMW, MN– 20 %,

3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 10 %.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 606/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 606/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 606/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 606/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 606/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 606/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Lp.

Nruwa-gi

Data
wpływu
uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie  nierucho- mości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu
miejscowego planu
dla nieruchomości,
której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Rady Miasta
w sprawie rozpatrzenia uwag

Uwagi

uwzględ-niona

nie-
uwzględ-
niona

1

2

07.10.
2013 r.

Prośba o zmianę obecnego przeznaczenia
terenu z zieleni łęgowej na teren
o przeznaczeniu
pod sport i rekreację.

1364/145,
1369/142,
1372/142,
1383/142

-

Działki położone są poza granicami opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 606/XL/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 27 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów powinna uwzględniać zadania inwestycyjne, należące do zadań własnych gminy, o których wspomniano w prognozie skutków finansowych w podrozdziale 1.1.

Nakłady na budowę drogi o symbolu 2/1 KDZ, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w dzielnicy Popielów - Radziejów oraz parkingów przy ul. Dworek wraz z dokumentacją projektową wg prognozy kształtować się będą na poziomie ok. 1 547 345,00 zł. Z kolei konieczność wykupu gruntów pod budowę drogi na terenie o symbolu 2/1 KDZ szacuje się na poziomie ok. 24 600,00 zł.

Mając na uwadze wysokość budżetu gminy na 2013 rok można założyć, że ten wydatek powinien zostać sfinansowany z dochodów własnych gminy. W przypadku finansowania budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, na pewno dobrym rozwiązaniem dla miasta byłoby ubieganie się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. Innym alternatywnym rozwiązaniem dla finansowania tego rodzaju inwestycji może być zaciągnięcie pożyczki na preferencyjnych warunkach w Narodowym, czy też Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ten sposób można sfinansować choć w części bardzo wysokie nakłady związane z realizacją postanowień planu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »