| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/345/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 450.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 256.016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 28.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 406.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 619.104 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 161.825 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 223.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 864.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących finansowych ze środków unijnych w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale 80110 – Gimnazja pn. „Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerski Projekt Szkół”, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadzić zmianę w załącznikach Nr 8a i 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1, § 2, § 3 i nadać im treść w brzmieniu jak w załącznikach Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


                           

Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/345/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 450.919 zł, :

1.1

W dziale 020 – Leśnictwo

2.071

Rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

2.071

w związku z wpływem dochodów z tytułu czynszu łowieckiego

2.071

1.2

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.335

Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

2.335

w związku z wpływem dochodów z tytułu upomnień oraz odsetek od nieterminowo regulowanych opłat

2.335

1.3

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

15.434

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15.434

w związku z wpływem dochodów z tytułu:

- czynszu dzierżawnego

1.325

- czynszu od wynajmowanych nieruchomości przez PHU Online, ZPHU AGA

13.500

- upomnień oraz zwrotu kosztów za opłaty sądowe

609

1.4

W dziale 750 – Administracja publiczna

319.589

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.188

w związku z wpływem dochodów z tytułu:

- czynszu od wynajmowanych pomieszczań w budynku UG Lelów

1.400

- wpływu środków z lat poprzednich (rozliczenie składki PZU)

488

- odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach

300

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

317.401

w związku z rozliczeniem podatku VAT związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum

w Lelowie”

317.401

1.5

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8.192

Rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

175

w związku z wpływem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

175

Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.054

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłaty upomnień oraz odsetek od nieterminowo regulowanych podatków 

1.054

Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

5.820

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych

5.820

Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

143

w związku z wpływem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat

143

Rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.000

w związku z wpływem dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

1.000

1.6

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

99.041

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

15.939

w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

15.939

Rozdziale 80104 – Przedszkola

14.867

w związku z:

-otrzymaną decyzją od Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

14.490

- wpływem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo zrealizowanej umowy

377

Rozdziale 80110 – Gimnazja

68.235

w związku z wpływem dochodów z tytułu:

- realizacji programu w ramach środków unijnych pt. „Uczenie się poprzez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół”

67.200

- realizacji programu nauki języka angielskiego YOUNGSTER

1.035

1.7

W dziale 852 – Pomoc społeczna

255

Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

255

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłaty prowizji od usług opiekuńczych

255

1.8

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.002

Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

319

w związku z wpływem dochodów z tytułu opłaty produktowej

319

Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.683

w związku z wpływem dochodów z tytułu opłat z Funduszu Ochrony Środowiska

3.683

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 256.016 zł, :

2.1

W dziale 750 – Administracja publiczna

85.016

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

85.016

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

85.016

a) Budowa wodociągu Lelów – Osiedle

85.016

2.2

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

93.000

Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5.000

z związku z niższymi dochodami z tytułu wpłat z egzekucji z tytułu podatku rolnego od osób prawnych

5.000

Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych

38.000

z związku z niższymi dochodami z tytułu:

- podatku rolnego od osób fizycznych

18.000

- opłaty targowej 

20.000

Rozdziale 75618 – Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

50.000

w związku z:

- niższymi dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

48.000

- brakiem dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej

2.000

2.3

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

18.000

Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

18.000

z związku z niższymi dochodami z tytułu wpłat za korzystanie z dożywiania na świetlicy szkolnej

18.000

2.4

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60.000

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

60.000

z związku z niższymi dochodami z tytułu odbioru nieczystości (brak samochodu asenizacyjnego)

60.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 28.000 zł, :

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

28.000

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

28.000

w związku z otrzymanymi dotacjami od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

28.000

a) Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany- od km 0+000 do 0+897

3.072

b) Odbudowa drogi gminnej nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudowa mostu gminnego i przepustów – Etap I, od km 0+400 do 2+046 w miejscowości Ślęzany (Etap II – Droga)

4.799

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki powodziowe)

-659

d) Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 SA za kościołem od 0+283,21 do 0+312 oraz od 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II (Wydatki powodziowe)

-3

e) Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S Etap I – ul. Górecka, od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce

20.791

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 406.592 zł

4.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

320.809

Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

224.813

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

224.813

a) Odbudowa wodociągu Lelów – Osiedle

224.813

Rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

95.996

w związku z niższą kwota zadań inwestycyjnych, zgodnie
z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

95.996

a) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 14+300) w miejscowości Lelów

73.387

b) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska

20.682

c) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka

1.927

4.2

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

3.000

Rozdziale 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3.000

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, tj.:

3.000

a) Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany

3.000

4.3

W dziale 600 – Transport i łączność

26.703

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

26.703

w związku z koniecznością wyłączenia części kosztów niekwalifikowanych oraz fragmentu drogi realizowanej z środków własnych uległa zmniejszeniu wysokość kwoty promesy od Ministra Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

26.703

a) Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany- od km 0+000 do 0+897

3.071

b) Odbudowa drogi gminnej nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudowa mostu gminnego i przepustów – Etap I, od km 0+400 do 2+046 w miejscowości Ślęzany (Etap II – Droga)

4.798

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki powodziowe)

18.323

d) Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem od 0+283,21 do 0+312 oraz od 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II (Wydatki powodziowe)

511

4.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.080

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25.080

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

25.080

a) Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nakle

25.080

4.5

W dziale 926 – Kultura fizyczna

31.000

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

31.000

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

31.000

a) Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie

31.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 619.104 zł, tj.:

1.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2.000

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze

2.000

z przeznaczeniem na wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.000

1.2

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.583

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

2.583

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 

2.583

1.3

W dziale 750 – Administracja publiczna

119.873

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

115.909

w związku z:

- zmianą klasyfikacji budżetowej,

2.392

- wypłata wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych wraz
z pochodnymi

67.100

- zakupem wyposażenia

46.417

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

3.964

z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w ramach prowizji dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych

1.134

- zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych

2.830

1.4

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

3.000

z przeznaczeniem na wydatki remontowo-budowlane garażu OSP Nakło

3.000

1.5

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

381.519

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

34.138

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.:   

34.138

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” – SP Podlesie

19.950

b) Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” – SP Nakło

14.188

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

24.692

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.:   

24.692

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” – OP Podlesie

13.375

b) Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” – OP Nakło

2.058

c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „OŚWIATA” – OP Ślęzany

9.259

W rozdziale 80104 – Przedszkola

7.245

z przeznaczeniem na realizację zajęć dodatkowych w ramach wychowania przedszkolnego

7.245

W rozdziale 80110 – Gimnazja

315.444

z przeznaczeniem na:

- realizację Programu w ramach środków unijnych pt. „Uczenie się poprzez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół”, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały

11.916

- zwrot VAT-u od otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadania pt. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie”

303.528

1.6

W dziale 852 – Pomoc społeczna

15.000

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

15.000

z przeznaczeniem na wydatki w ramach działającej świetlicy środowiskowej - dostosowanie schodów do istniejących standardów

15.000

1.7

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

5.200

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

5.200

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz
z pochodnymi

5.200

1.8

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

76.829

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

31.402

z przeznaczeniem na:

- wydatki statutowe w ramach realizowanej gospodarki ściekowej

21.202

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi

7.000

- zakup czujnika gazów na oczyszczalnię ścieków

3.200

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

28.100

z przeznaczeniem na wydatki związane z wywozem odpadów z terenu gminy

28.100

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

17.327

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów

13.500

- wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego

3.827

1.9

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.100

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność

13.100

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- zakupem tablicy pamiątkowej upamiętniającej 200-lecie Śmieci Cadyka Bidermana

3.000

- zakupem artykułów spożywczych w związku z prezentacją stołów wigilijnych w Poczesnej

1.000

- zakupem instrumentów dętych dla młodych adeptów orkiestry dętej

9.100

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 161.825 zł, tj.:

2.1

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

7.469

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

7.469

w związku z ze zmianą klasyfikacji budżetowej

7.469

2.2

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

958

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

958

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

958

2.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

135.398

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

51.250

w związku z:

- zmniejszeniem wydatków remontowych w jednostkach oświatowych

10.000

- rozliczeniem udzielonych dotacji podmiotowych dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.   

41.250

a) Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” – SP Nakło

25.809

b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „OŚWIATA” – SP Ślęzany

15.441

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

23.358

w związku z

- niższą kwotą wydatków oświatowych

15.939

- rozliczeniem udzielonych dotacji podmiotowych dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.:   

7.419

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” – OP Podlesie

1.293

b) Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” – OP Nakło

1.673

c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „OŚWIATA” – OP Ślęzany

4.453

W rozdziale 80104 – Przedszkola

14.490

w związku z niższą kwotą wydatków oświatowych

14.490

W rozdziale 80110 – Gimnazja

46.300

w związku z:

- zmniejszeniem wydatków remontowych w jednostkach oświatowych

41.100

- zmniejszeniem wydatków bieżących w Gimnazjum w Lelowie

5.200

2.4

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

18.000

Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

18.000

z związku z niższymi wydatkami art. żywnościowych w ramach przygotowywanego dożywiania dla dzieci w ramach działającej świetlicy szkolnej

18.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 223.901 zł, tj.:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

159.901

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

159.901

w związku ze zmianą kwalifikacji budżetowej zadań inwestycyjnych z powodziowych na niepowodziowe, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

159.901

a) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki niepowodziowe)

23.563

b) Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem od 0+283,21 do 0+312 oraz od 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II (Wydatki niepowodziowe)

128.343

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689030 Etap I – ul. Górecka, od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce (w ramach funduszu sołeckiego)

7.995

3.2

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

64.000

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

64.000

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Spółdzielni VENA (zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do uruchomiania 2 stanowisk pracy w ramach PFRON), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.    

64.000

a) Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do uruchomiania 2 stanowisk pracy

w ramach PFRON - dotacja celowa dla Spółdzielni VENA

64.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 864.869 zł, tj.:

4.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

610.247

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

458.954

w związku z przesunięciem zadań inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

458.954

a) Budowa wodociągu Lelów - osiedle

453.004

b) Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)

5.950

W rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

151.293

w związku z niższymi kwotami zadania inwestycyjnych realizowanych
w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

151.293

a) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 14+300) w miejscowości Lelów

115.333

b) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska

32.199

c) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka

3.761

4.2

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3.000

W rozdziale 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3.000

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

3.000

a) Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany

3.000

4.3

W dziale 600 – Transport i łączność

160.601

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

160.601

w związku z niższą kwota zadań inwestycyjnych oraz ze zmianą kwalifikacji budżetowej zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

160.601

a) Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany- od km 0+000 do 0+897

32

b) Odbudowa drogi gminnej nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudowa mostu gminnego i przepustów – Etap I, od km 0+400 do 2+046 w miejscowości Ślęzany (Etap II – Droga)

53

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki powodziowe)

24.178

d) Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem od 0+283,21 do 0+312 oraz od 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II (Wydatki powodziowe)

128.343

e) Odbudowa drogi gminnej nr 689030 Etap I – ul. Górecka, od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce

7.995

4.5

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.500

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.500

w związku przesunięciem zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

1.500

a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lelowie

1.500

4.6

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

41.858

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

36.359

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

36.359

a) Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nakle

36.359

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność

5.499

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

5.499

a) Jurajski Szlak Kultur

5.499

4.7

W dziale 926 – Kultura fizyczna

47.663

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

47.663

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

47.663

a) Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie

47.663

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

#

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »