| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/345/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 450.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 256.016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 28.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 406.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 619.104 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 161.825 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 223.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 864.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących finansowych ze środków unijnych w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale 80110 – Gimnazja pn. „Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerski Projekt Szkół”, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadzić zmianę w załącznikach Nr 8a i 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w związku ze zmianami ujętymi w § 1, § 2, § 3 i nadać im treść w brzmieniu jak w załącznikach Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


                           

Objaśnienia do Uchwały Nr XLV/345/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 450.919 zł, :

1.1

W dziale 020 – Leśnictwo

2.071

Rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

2.071

w związku z wpływem dochodów z tytułu czynszu łowieckiego

2.071

1.2

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.335

Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

2.335

w związku z wpływem dochodów z tytułu upomnień oraz odsetek od nieterminowo regulowanych opłat

2.335

1.3

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

15.434

Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15.434

w związku z wpływem dochodów z tytułu:

- czynszu dzierżawnego

1.325

- czynszu od wynajmowanych nieruchomości przez PHU Online, ZPHU AGA

13.500

- upomnień oraz zwrotu kosztów za opłaty sądowe

609

1.4

W dziale 750 – Administracja publiczna

319.589

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.188

w związku z wpływem dochodów z tytułu:

- czynszu od wynajmowanych pomieszczań w budynku UG Lelów

1.400

- wpływu środków z lat poprzednich (rozliczenie składki PZU)

488

- odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach

300

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

317.401

w związku z rozliczeniem podatku VAT związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum

w Lelowie”

317.401

1.5

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8.192

Rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

175

w związku z wpływem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

175

Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.054

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłaty upomnień oraz odsetek od nieterminowo regulowanych podatków 

1.054

Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

5.820

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych

5.820

Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

143

w związku z wpływem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych opłat

143

Rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.000

w związku z wpływem dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

1.000

1.6

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

99.041

Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

15.939

w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

15.939

Rozdziale 80104 – Przedszkola

14.867

w związku z:

-otrzymaną decyzją od Wojewody Śląskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

14.490

- wpływem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo zrealizowanej umowy

377

Rozdziale 80110 – Gimnazja

68.235

w związku z wpływem dochodów z tytułu:

- realizacji programu w ramach środków unijnych pt. „Uczenie się poprzez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół”

67.200

- realizacji programu nauki języka angielskiego YOUNGSTER

1.035

1.7

W dziale 852 – Pomoc społeczna

255

Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

255

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłaty prowizji od usług opiekuńczych

255

1.8

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.002

Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

319

w związku z wpływem dochodów z tytułu opłaty produktowej

319

Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.683

w związku z wpływem dochodów z tytułu opłat z Funduszu Ochrony Środowiska

3.683

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 256.016 zł, :

2.1

W dziale 750 – Administracja publiczna

85.016

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

85.016

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

85.016

a) Budowa wodociągu Lelów – Osiedle

85.016

2.2

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

93.000

Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5.000

z związku z niższymi dochodami z tytułu wpłat z egzekucji z tytułu podatku rolnego od osób prawnych

5.000

Rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych

38.000

z związku z niższymi dochodami z tytułu:

- podatku rolnego od osób fizycznych

18.000

- opłaty targowej 

20.000

Rozdziale 75618 – Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

50.000

w związku z:

- niższymi dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

48.000

- brakiem dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej

2.000

2.3

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

18.000

Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

18.000

z związku z niższymi dochodami z tytułu wpłat za korzystanie z dożywiania na świetlicy szkolnej

18.000

2.4

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60.000

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

60.000

z związku z niższymi dochodami z tytułu odbioru nieczystości (brak samochodu asenizacyjnego)

60.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 28.000 zł, :

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

28.000

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

28.000

w związku z otrzymanymi dotacjami od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

28.000

a) Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany- od km 0+000 do 0+897

3.072

b) Odbudowa drogi gminnej nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudowa mostu gminnego i przepustów – Etap I, od km 0+400 do 2+046 w miejscowości Ślęzany (Etap II – Droga)

4.799

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki powodziowe)

-659

d) Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 SA za kościołem od 0+283,21 do 0+312 oraz od 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II (Wydatki powodziowe)

-3

e) Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S Etap I – ul. Górecka, od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce

20.791

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy na realizację zadań własnych o kwotę 406.592 zł

4.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

320.809

Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

224.813

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

224.813

a) Odbudowa wodociągu Lelów – Osiedle

224.813

Rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

95.996

w związku z niższą kwota zadań inwestycyjnych, zgodnie
z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

95.996

a) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 14+300) w miejscowości Lelów

73.387

b) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska

20.682

c) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka

1.927

4.2

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

3.000

Rozdziale 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3.000

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, tj.:

3.000

a) Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany

3.000

4.3

W dziale 600 – Transport i łączność

26.703

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

26.703

w związku z koniecznością wyłączenia części kosztów niekwalifikowanych oraz fragmentu drogi realizowanej z środków własnych uległa zmniejszeniu wysokość kwoty promesy od Ministra Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

26.703

a) Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany- od km 0+000 do 0+897

3.071

b) Odbudowa drogi gminnej nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudowa mostu gminnego i przepustów – Etap I, od km 0+400 do 2+046 w miejscowości Ślęzany (Etap II – Droga)

4.798

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki powodziowe)

18.323

d) Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem od 0+283,21 do 0+312 oraz od 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II (Wydatki powodziowe)

511

4.4

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.080

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25.080

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

25.080

a) Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nakle

25.080

4.5

W dziale 926 – Kultura fizyczna

31.000

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

31.000

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

31.000

a) Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie

31.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 619.104 zł, tj.:

1.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2.000

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze

2.000

z przeznaczeniem na wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.000

1.2

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.583

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

2.583

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia 

2.583

1.3

W dziale 750 – Administracja publiczna

119.873

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

115.909

w związku z:

- zmianą klasyfikacji budżetowej,

2.392

- wypłata wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych wraz
z pochodnymi

67.100

- zakupem wyposażenia

46.417

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

3.964

z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w ramach prowizji dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych

1.134

- zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych

2.830

1.4

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

3.000

z przeznaczeniem na wydatki remontowo-budowlane garażu OSP Nakło

3.000

1.5

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

381.519

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

34.138

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.:   

34.138

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” – SP Podlesie

19.950

b) Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” – SP Nakło

14.188

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

24.692

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.:   

24.692

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” – OP Podlesie

13.375

b) Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” – OP Nakło

2.058

c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „OŚWIATA” – OP Ślęzany

9.259

W rozdziale 80104 – Przedszkola

7.245

z przeznaczeniem na realizację zajęć dodatkowych w ramach wychowania przedszkolnego

7.245

W rozdziale 80110 – Gimnazja

315.444

z przeznaczeniem na:

- realizację Programu w ramach środków unijnych pt. „Uczenie się poprzez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół”, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały

11.916

- zwrot VAT-u od otrzymanej dotacji celowej w związku z realizacją zadania pt. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie”

303.528

1.6

W dziale 852 – Pomoc społeczna

15.000

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

15.000

z przeznaczeniem na wydatki w ramach działającej świetlicy środowiskowej - dostosowanie schodów do istniejących standardów

15.000

1.7

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

5.200

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

5.200

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz
z pochodnymi

5.200

1.8

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

76.829

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

31.402

z przeznaczeniem na:

- wydatki statutowe w ramach realizowanej gospodarki ściekowej

21.202

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi

7.000

- zakup czujnika gazów na oczyszczalnię ścieków

3.200

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

28.100

z przeznaczeniem na wydatki związane z wywozem odpadów z terenu gminy

28.100

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

17.327

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów

13.500

- wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego

3.827

1.9

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.100

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność

13.100

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- zakupem tablicy pamiątkowej upamiętniającej 200-lecie Śmieci Cadyka Bidermana

3.000

- zakupem artykułów spożywczych w związku z prezentacją stołów wigilijnych w Poczesnej

1.000

- zakupem instrumentów dętych dla młodych adeptów orkiestry dętej

9.100

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 161.825 zł, tj.:

2.1

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

7.469

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

7.469

w związku z ze zmianą klasyfikacji budżetowej

7.469

2.2

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

958

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

958

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

958

2.3

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

135.398

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

51.250

w związku z:

- zmniejszeniem wydatków remontowych w jednostkach oświatowych

10.000

- rozliczeniem udzielonych dotacji podmiotowych dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.   

41.250

a) Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” – SP Nakło

25.809

b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „OŚWIATA” – SP Ślęzany

15.441

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

23.358

w związku z

- niższą kwotą wydatków oświatowych

15.939

- rozliczeniem udzielonych dotacji podmiotowych dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.:   

7.419

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie „Pod Strzechą” – OP Podlesie

1.293

b) Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” – OP Nakło

1.673

c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „OŚWIATA” – OP Ślęzany

4.453

W rozdziale 80104 – Przedszkola

14.490

w związku z niższą kwotą wydatków oświatowych

14.490

W rozdziale 80110 – Gimnazja

46.300

w związku z:

- zmniejszeniem wydatków remontowych w jednostkach oświatowych

41.100

- zmniejszeniem wydatków bieżących w Gimnazjum w Lelowie

5.200

2.4

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

18.000

Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

18.000

z związku z niższymi wydatkami art. żywnościowych w ramach przygotowywanego dożywiania dla dzieci w ramach działającej świetlicy szkolnej

18.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 223.901 zł, tj.:

3.1

W dziale 600 – Transport i łączność

159.901

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

159.901

w związku ze zmianą kwalifikacji budżetowej zadań inwestycyjnych z powodziowych na niepowodziowe, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

159.901

a) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki niepowodziowe)

23.563

b) Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem od 0+283,21 do 0+312 oraz od 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II (Wydatki niepowodziowe)

128.343

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689030 Etap I – ul. Górecka, od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce (w ramach funduszu sołeckiego)

7.995

3.2

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

64.000

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

64.000

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Spółdzielni VENA (zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do uruchomiania 2 stanowisk pracy w ramach PFRON), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, tj.    

64.000

a) Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do uruchomiania 2 stanowisk pracy

w ramach PFRON - dotacja celowa dla Spółdzielni VENA

64.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 864.869 zł, tj.:

4.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

610.247

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

458.954

w związku z przesunięciem zadań inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

458.954

a) Budowa wodociągu Lelów - osiedle

453.004

b) Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)

5.950

W rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

151.293

w związku z niższymi kwotami zadania inwestycyjnych realizowanych
w bieżącym roku, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

151.293

a) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 14+300) w miejscowości Lelów

115.333

b) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+550) w miejscowości Lelów, ulica Koniecpolska

32.199

c) Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę (w km 13+850) w miejscowości Lelów, ulica Żarecka

3.761

4.2

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3.000

W rozdziale 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

3.000

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

3.000

a) Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany

3.000

4.3

W dziale 600 – Transport i łączność

160.601

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

160.601

w związku z niższą kwota zadań inwestycyjnych oraz ze zmianą kwalifikacji budżetowej zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

160.601

a) Odbudowa drogi gminnej – na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany- od km 0+000 do 0+897

32

b) Odbudowa drogi gminnej nr 689001 S – Brzozowa Góra wraz z odbudowa mostu gminnego i przepustów – Etap I, od km 0+400 do 2+046 w miejscowości Ślęzany (Etap II – Droga)

53

c) Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w kierunku Dąbrowna wraz z odbudową przepustów – Etap I, od km 0+000 do 0+275, od 1+635 do 2+185 w miejscowości Lgota Błotna (Wydatki powodziowe)

24.178

d) Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem, od km 0+312 do 1+012 w miejscowości Drochlin. Odbudowa drogi gminnej Nr 689017 S za kościołem od 0+283,21 do 0+312 oraz od 1+012 do 1+153,72 w miejscowości Drochlin – część II (Wydatki powodziowe)

128.343

e) Odbudowa drogi gminnej nr 689030 Etap I – ul. Górecka, od km 0+000 do 0+816 w miejscowości Zbyczyce

7.995

4.5

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.500

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.500

w związku przesunięciem zadania inwestycyjnego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

1.500

a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lelowie

1.500

4.6

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

41.858

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

36.359

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

36.359

a) Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nakle

36.359

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność

5.499

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

5.499

a) Jurajski Szlak Kultur

5.499

4.7

W dziale 926 – Kultura fizyczna

47.663

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

47.663

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały, tj.:

47.663

a) Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie

47.663

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/345/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

#

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »