| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/250/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art.,235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)Rada Gminy Chybie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 36.938.594,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 28.672.287,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 – 165.593,00 zł

2) dochody majątkowe: 8.266.307,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.696.920,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 41.167.033,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23.576.570,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 17.874.698,48 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.163.722,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.710.976,48 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.280.053,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.963.375,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 237.524,00 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 220.920,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.590.462,52 zł, w tym

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.590.462,52 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 13.637.511,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 13.637.511,00 zł

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.228.439,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.596.230,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.632.209,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.888.987,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 660.548,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2014 w łącznej kwocie 1.596.230,00 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego, w tym:

a) pożyczki na rynku krajowym – 1.596.230,00 zł

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 42.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 362.000,00 zł;

- z czego

1) rezerwę na wydatki w placówkach oświatowych – 258.000,00 zł;

2) rezerwę na programy z udziałem środków europejskich – 48.000,00 zł;

3) rezerwę na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego - 56.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

2) dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane

- zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

- zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji:

1) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 1.544.900,00 zł;

2) dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy

a) dla instytucji kultury w łącznej kwocie 710.000,00 zł;

b) pozostałe dotacje w łącznej kwocie 25.153,00 zł;

jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.596.230,00 zł;

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł.

§ 9. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52, poz. 420, z późn. zm.) na łączną kwotę 103.900,25 zł - jak w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek. o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000,00 zł;

2) dokonywania zmian budżetu w granicach planu wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przezniesień wydatków, które zwiększyłyby planowane wydatki na wynagrodzenia i inwestycje;

4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/250/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »