| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. ”i”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 ust. 1 art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 223 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska
u c h w a l a:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 568.231.226 zł;w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 533.893.278 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 34.337.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
„Tabela nr 1”.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody gminy w kwocie 459.132.600 zł,

2) dochody powiatu w kwocie 109.098.626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
„Tabela nr 1”.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody samorządowe w kwocie 528.791.893 zł,w tym:

a) subwencja ogólna w kwocie 115.601.946 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 153.115.532 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 4.528.120 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.178.808 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.488.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały „Tabela nr 8”,

f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały „Tabela nr 8”,

g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.497.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały „Tabela nr 9”,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27.646.154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały „Tabela nr 4”,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały „Tabela nr 5”,

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.790.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały „Tabela nr 6”.

§ 2. Ustala się dochody w kwocie 2.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 2.755.032 zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 35.000 zł,

- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 2.720.032 zł. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały „Tabela nr 11”.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 22.100.000 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki ogółem w kwocie 22.100.000 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały „Tabela nr 12”.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki ogółem w kwocie 1.365.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały „Tabela nr 13”.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 68.000 zł z tytułu usuwania pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały „Tabela nr 14”.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 300.000 zł na utrzymanie przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały „Tabela nr 15”.

§ 7. 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 578.988.078 zł;w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 510.095.316 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 68.892.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały „Tabela nr 2”.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę 470.655.983 zł,w tym: kwotę 4.808.305 zł przeznacza się na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały „Tabela nr 3”,w tym:

a) wydatki gminy stanowią kwotę 367.453.108 zł,

b) wydatki powiatu stanowią kwotę 103.202.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały „Tabela nr 3.1”.

2) wydatki majątkowe zadań samorządowych stanowią kwotę 68.892.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały „Tabela nr 7,w tym: kwotę 3.258.668 zł przeznacza się na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,w tym:

a) wydatki gminy stanowią kwotę 34.172.173 zł,

b) wydatki powiatu stanowią kwotę 34.720.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały „Tabela nr 3.1”.

3) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27.646.154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały „Tabela nr 4”.

4) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały „Tabela nr 5”.

5) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.790.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały „Tabela nr 6”.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały „Tabela nr 10”.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem w kwocie 2.000.000 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały „Tabela nr 16”.

§ 10. 1. Na pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości 10.756.852 zł, planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.541.184 zł oraz pożyczek w wysokości 4.215.668 zł.

2. Przychody budżetu miasta w wysokości 44.872.270 zł oraz rozchody w wysokości 34.115.418 zł, szczegółowo określa załącznik nr 20 do niniejszej uchwały „Tabela nr 17”.

§ 11. W budżecie miasta tworzy się rezerwę w łącznej kwocie 1.999.100 zł,w tym:

1) ogólną w wysokości 600.000 zł,

2) celową w wysokości 1.365.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 28.443.049 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 18.413.095 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały „Załącznik nr 1”.

§ 13. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 1.863.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały „Załącznik nr 2”.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów wraz ze stanem środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w kwocie 4.172.086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały „Załącznik nr 3”.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań w łącznej wysokości 59.872.270 zł z tytułu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000 zł

2) sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 10.756.852 zł,

3) spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 15.000.000 zł,

- zaciągniętych kredytów w wysokości 6.999.996 zł,

- zaciągniętych pożyczek w wysokości 12.115.422 zł,

§ 16. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 13.266.883 zł,w tym:

1) Aqadrom Sp. z o. o. w wysokości 13.000.000 zł,

2) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w wysokości 266.883 zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,

- w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach rozdziału.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 200.000 zł.

§ 18. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w 2014 roku:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Marek Kobierski


Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 2014 rok
Zalacznik1.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 2014 rok


Plan dochodów rachunku dochodów  jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów  jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok


Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok


Planowane dochody budżetu miasta na 2014 rok wg źródeł
Zalacznik4.pdf

Planowane dochody budżetu miasta na 2014 rok wg źródeł


Planowane wydatki budżetu miasta na 2014 rok
Zalacznik5.pdf

Planowane wydatki budżetu miasta na 2014 rok


Planowane wydatki budżetu miasta na 2014 rok ogółem Gmina/Powiat
Zalacznik5.1.pdf

Planowane wydatki budżetu miasta na 2014 rok ogółem Gmina/Powiat


Planowane wydatki budżetu samorządowego miasta na 2014 rok ogółem
Zalacznik6.pdf

Planowane wydatki budżetu samorządowego miasta na 2014 rok ogółem


Planowane wydatki budżetu samorządowego miasta na 2014 rok ogółem Gmina/Powiat
Zalacznik6.1.pdf

Planowane wydatki budżetu samorządowego miasta na 2014 rok ogółem Gmina/Powiat


Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok
Zalacznik7.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok


Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok
Zalacznik8.pdf

Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok


Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat na 2014 rok
Zalacznik9.pdf

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat na 2014 rok


Plan wydatków majątkowych budżetu samorządowego na 2014 rok
Zalacznik10.pdf

Plan wydatków majątkowych budżetu samorządowego na 2014 rok


Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok
Zalacznik11.pdf

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok


Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej na 2014 rok
Zalacznik12.pdf

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej na 2014 rok


Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku
Zalacznik13.pdf

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku


Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na 2014 rok związanych z realizacją zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Zalacznik14.pdf

Plan dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na 2014 rok związanych z realizacją zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych


Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
Zalacznik15.pdf

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami


Plan dochodów i wydatków na 2014 rok związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Zalacznik16.pdf

Plan dochodów i wydatków na 2014 rok związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska


Plan dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg na 2014 rok
Zalacznik17.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg na 2014 rok


Plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie na 2014 rok
Zalacznik18.pdf

Plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie na 2014 rok


Plan zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok
Zalacznik19.pdf

Plan zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok


Planowane przychody i rozchody na 2014 rok
Zalacznik20.pdf

Planowane przychody i rozchody na 2014 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »