| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/322/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 90 ust. 4 w związku z ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zebrzydowice dla niepublicznych przedszkoli.

§ 2. Dotacje z budżetu Gminy Zebrzydowice, zwanej dalej „Gminą”, udzielane są niepublicznym przedszkolom prowadzonych na terenie Gminy.

§ 3. 1. Dotacje z budżetu Gminy przysługują:

1) niepublicznym przedszkolom, w wysokości równej 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że dla dziecka niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego złożony do Wójta Gminy, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) nazwę, rodzaj i adres niepublicznego przedszkola

2) nazwę i adres osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole

3) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, wraz z wyodrębnieniem:

a) liczby uczniów z terenu Gminy,

b) liczby uczniów spoza Gminy,

c) liczby uczniów niepełnosprawnych,

4) nazwę i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Wzór wniosku o dotację stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest do:

1) składania do Wójta Gminy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informacji o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca, zawierającej imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,

2) prowadzenia dokumentacji zawierającej aktualne informacje o liczbie uczniów,

3) zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz zmian prowadzenia bądź zaprzestania działalności w formie wychowania przedszkolnego.

2. Liczba uczniów o których mowa w w ust 1 nie może być większa niż deklarowana we wniosku o udzielenie dotacji.

3. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola.

§ 7. Kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wykazanych przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 5 ust.1.

§ 8. 1. Do wyliczenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznego przedszkola w danym roku budżetowym ustalona zostaje na podstawie wydatków bieżących  przedszkoli publicznych prowadzonym przez Gminę planowanych w budżecie gminy na rok udzielania dotacji.

2. Do wyliczenia wysokości dotacji na jednego ucznia niepublicznego przedszkola w danym roku budżetowym ustalona zostaje na podstawie liczby dzieci zapisanych do przedszkoli publicznych na dzień 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji.

§ 9. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole  przedstawia rozliczenie z otrzymanej dotacji do 15 -dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji.

2. Rozliczenie z dotacji powinno uwzględniać: faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu, kwotę otrzymanej dotacji oraz kwotę wydatkowanej dotacji.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Korekta dotacji ze względu na liczbę dzieci następuje poprzez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie wysokości przyznanej dotacji za miesiąc bieżący na podstawie rozliczenia za miesiąc poprzedni.

§ 10. W przypadku zaprzestania działalności niepublicznego przedszkola osoba prowadząca przedszkole przedstawia rozliczenie o którym mowa § 9 w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym podmiot otrzymał ostatnią część dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.

§ 11. 1 W terminie do dnia 15-go stycznia roku następnego osoba prowadząca niepubliczną placówkę zobowiązana jest złożyć Wójtowi Gminy rozliczenie z wykorzystania dotacji za dany rok.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Środki niewykorzystane przez niepubliczne przedszkole w ramach przyznanej dotacji są zwracane do budżetu Gminy nie później niż do dnia 15 stycznia następującego po roku budżetowym, w którym została udzielona dotacja.

§ 13. 1. Wójtowi Gminy przysługuje w każdym czasie prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji i kontroli dokumentów związanych z liczbą uczniów.

2. Kontrole przeprowadzają osoby posiadające pisemne upoważnienie Wójta Gminy do jej przeprowadzenia wraz z określeniem zakresu kontroli.

3. Kontrolujący mają prawo wstępu na teren kontrolowanej placówki oraz prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz do przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek, na potrzeby prowadzonej kontroli.

4. Z kontroli sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kierujący placówką lub osoba przez niego upoważniona.

5. Ewentualne stwierdzenie w wyniku kontroli wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków innych niż wydatki bieżące placówki, powoduje obowiązek zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej części dotacji w terminie 14 dni od zakończenia kontroli z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/322/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK .....................

1. Pełna nazwa i adres placówki....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2. Nazwa (nazwisko i imię) adres osoby prowadzącej ...................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotacje..........................................

....................................................................................................................................................................

4. Planowana liczba dzieci w okresie:

W OKRESIE I-VIII

W OKRESIE IX - XII

OGÓŁEM

Z GMINY ZEBRZYDOWICE

SPOZA GMINY ZEBRZYDOWICE

W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

......................................................................................

data, pieczęć i podpis osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/322/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu

1. Pełna nazwa i adres placówki .............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Nazwa (nazwisko i imię) adres osoby prowadzącej ...................................................................................

3. Faktyczna liczba dzieci na dzień 1 miesiąca ....................................roku........................ wynosi...................

w tym

a) z Gminy Zebrzydowice .......................................... w tym niepełnosprawnych................................

b) z innych gmin ( wymienić) wg wzoru

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina

Grupa niepełno- sprawności        wg rodzaju

...............................................................

data, pieczęć i podpis osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole

Termin składania wniosku do 10 każdego miesiąca.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/322/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ................................................

1. Pełna nazwa i adres placówki....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Nazwa (nazwisko i imię) adres osoby prowadzącej ...................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. rozliczenie dotacji

Lp.

Miesiąc

Faktyczna liczba uczniów

Wysokość otrzymanej dotacji

w tym niepełnosprawnych

1

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Łączna kwota otrzymanej dotacji

2

Rozliczenie dotacji wg rodzaju wydatków bieżących

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Zakup pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia

Zakup energii i usług

inne wydatki bieżące

Łączna kwota poniesionych wydatków

3

Kwota niewykorzystanej dotacji

Świadom odpowiedzialności karnej za nienależnie pobranie dotacji oraz dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, poświadczam zgodność przedstawionych informacji ze stanem faktycznym.

........................................................................................

data, pieczęć i podpis osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole


[1]) Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »