| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/349/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 89, 90, 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 40 929 858,36 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 38 224 191,28 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 2 705 667,08 zł zgodnie ztabelą nr 1niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 45 011 744,23 zł z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 32 836 131,96 zł, w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 815 943,94 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 828 584,75 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 987 359,19 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 944 809,64 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 422 395,68 zł,

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 523 641,00 zł,

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 1 147 191,70 zł,

6) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 982 150,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 12 175 612,27 zł, w tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 175 612,27 zł w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 527 787,88 zł, zgodnie ztabelą nr 2, nr 3 i nr 3aniniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowizgodnie z tabelą nr 4niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 081 885,87 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 016 687,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 065 198,87 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 765 198,87 zł z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 700 000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 065 198,87 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 683 313,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 527 748,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek 155 565,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określatabela nr 5niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 700 000,00 zł na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 016 687,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 683 313,00 zł. 3

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 124 873,01 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 75 126,99 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów w wysokości 2 428 634,00 zł i wydatków w wysokości 2 428 634,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,zgodnie z tabelą nr 6niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów wysokości 840 108,00 zł i wydatków w wysokości 840 108,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,zgodnie z tabelą nr 7niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 264 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 261 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodniez tabelą nr 8niniejszej uchwały,

§ 9. Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 34 900,00 zł, zgodnie ztabelą nr 9niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji:

a) udzielanych z budżetu gminy w wysokości 7 927 543,18 zł,

b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 000,00 zł, zgodniez załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 152 240,00 zł zgodnie zzałącznikiem nr 2do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala sie plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 240 368,00 zł. i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 1 240 368,00 zł.

§ 13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2014 w wysokości 1 147 191,70 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 016 687,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 683 313,00 zł,

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000,00 zł,

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2014 r.,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/349/2013
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łodygowice na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/349/2013
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

Tabela 1
Zalacznik3.pdf

Planowane dochody budżetu gminy Łodygowice na 2014 rok

Tabela 2
Zalacznik4.pdf

Planowane wydatki budżetu gminy Łodygowice na 2014 rok

Tabela 3
Zalacznik5.pdf

Wydatki inwestycyjne budżetu na 2014 rok

Tabela 3a
Zalacznik6.pdf

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na 2014 rok

Tabela 4
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2014 rok

Tabela 5
Zalacznik8.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.

Tabela 6
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Tabela 7
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 rok

Tabela 8
Zalacznik11.pdf

Plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2014 r.

Tabela 8
Zalacznik12.pdf

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »