| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/307/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sośnicowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się: „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sośnicowice”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/269/2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 13 grudnia  2005r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sośnicowice”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/307/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sośnicowice

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin  określa   prawa i obowiązki   Przedsiębiorstwa   oraz  Odbiorców w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Sośnicowice.

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

2) odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,

3) przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,

4) inwestor – osoba, która z własnych środków wybudowała lub zamierza wybudować przyłącza i/lub urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne,

5) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,

7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej (tzw. podlicznik),

8) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

2. Użyte w regulaminie określenia niezdefiniowane w ust. 1, zdefiniowane są w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO- KANALZACYJNE

W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ

OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

§ 3. 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenia do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa/ją zezwolenie/a na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją Burmistrza Sośnicowic.

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami umowy, ma obowiązek zapewnić:

1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,

2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniając odprowadzanie ścieków, w ilości określonej w umowie,

3) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

5) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego,
po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości
i jakości odprowadzanych ścieków,

4) przestrzegania uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a w przypadku konieczności ich zmiany, wystąpienia do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o uzgodnienie zmian,

5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie oraz do zabezpieczenia wodomierza przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych mogących zakłócić jego prawidłowe działanie, a także do zabezpieczenia pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych,

6) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej; w szczególności zabrania się wprowadzania do niej odpadów i substancji, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy,

7) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

8) udostępniania Przedsiębiorstwu wodomierzy i urządzeń pomiarowych w celu dokonywania odczytów ich wskazań oraz dokonywania badań i pomiarów, a także w celu przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA

ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

A. Postanowienia ogólne

§ 6. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

2. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 8. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą.

B.               Zasady zawierania umów

§ 9. 1. Umowę zawiera się na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której maja być odprowadzane ścieki.

2. Wraz z wnioskiem osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości oraz potwierdzający tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością.

3. Umowa może zostać zawarta:

1) z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

2) z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, zawierający w szczególności określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem.

4. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przez niego prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

C.               Zasady rozwiązywania umów

§ 10. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT

USTALONE W TARYFACH

§ 11. 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

3. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

§ 12. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§ 13. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę na zarządcę lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Przedsiębiorstwo wystawia fakturę w terminie zgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, liczonym od dokonania odczytu lub - w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego - liczonym od zakończenia okresu obrachunkowego.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU

DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 14. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w Przedsiębiorstwie wniosek o przyłączenie.

2. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie dołącza:

1) dokument potwierdzający jej tytuł prawny do nieruchomości, która ma zostać przyłączona,

2) szkic sytuacyjny nieruchomości w stosunku do istniejących sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

§ 15. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni, a w szczególnych przypadkach - w terminie 45 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 19 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej".

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu w przypadku wezwania przez Przedsiębiorstwo osoby ubiegającej się o podłączenie nieruchomości do uzupełnienia wniosku o którym mowa w § 19.

3. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie określonym w ust. 1 i ust. 2, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

4. „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”  określają w szczególności:

a) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

b) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków w ilości określonej we wniosku, a w przypadku braku możliwości pełnego zabezpieczenia ilości dostarczanej wody i/lub odprowadzanych ścieków, szczegółowe warunki do spełnienia przez Inwestora,

c) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.

5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 może określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz o podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia,

3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków lub wodomierza dodatkowego.

§ 16. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym  mowa w ust. 1 przedkłada  Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje, w tym wymagane uzgodnienia z odpowiednimi właścicielami sieci oraz właścicielami nieruchomości, przez które przebiegają projektowane przyłącza. Wymagane jest również uzyskanie zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego i ułożenie przyłączy.

3. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni, a w szczególnych przypadkach - w terminie 45 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji technicznej.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 może ulec wydłużeniu w przypadku wezwania przez Przedsiębiorstwo osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci do uzupełnienia złożonej dokumentacji technicznej.

5. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie na czas określony.

§ 17. 1. W przypadku, gdy Inwestor ubiega się o przyłączenie do sieci w rejonie nieujętym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub gdy Przedsiębiorstwo nie ujęło budowy niezbędnych urządzeń w aktualnym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, realizację budowy tych urządzeń może zapewnić z własnych środków Inwestor.

2. Realizacja budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o której mowa w ust. 1 odbywa się na podstawie wydanych „Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" oraz uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego i wymaganych prawem budowlanym przepisów.

3. Inwestor uprawniony jest do odpłatnego przekazania Przedsiębiorstwu urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, które wybudował lub zamierza wybudować, na warunkach uzgodnionych w zawartej z Przedsiębiorstwem umowie określającej uprawnienia Przedsiębiorstwa do ww. urządzenia.

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli na podstawie analizy stwierdzi, że w wyniku przyłączenia pogorszą się  warunki techniczne w taki sposób, że nie zostanie zachowany minimalny  poziom   usług, a w  szczególności, jeżeli  zabraknie  wymaganych  zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 6.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANIA PRZYŁĄCZA

§ 19. Przed zawarciem umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanych przyłączy pod kątem spełnienia warunków technicznych
i uzgodnionej dokumentacji technicznej.

§ 20. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", oraz z uzgodnioną dokumentacją techniczną.

2. Szczegółowe czynności wykonywane w ramach odbioru przyłącza określa Przedsiębiorstwo.

3. Jeżeli „Warunki  przyłączenia  do sieci  wodociągowej  i/lub  kanalizacyjnej" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń oraz zgodność wybudowanych urządzeń z wymogami obowiązującego prawa.

4. Odbiór  jest  wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed  zasypaniem należy wykonać  operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do Urzędu Gminy  zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.              

6. Inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia próby szczelności przyłącza wodociągowego przez osobę do tego uprawnioną w obecności przedstawiciela Przedsiębiorstwa.

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo, po zgłoszeniu przez Inwestora gotowości do odbioru technicznego, uzgadnia z nim termin przystąpienia do odbioru.

2. Wzór zgłoszenia odbioru technicznego przyłącza i zawartych w nim informacji, opracowuje i bezpłatnie udostępnia Przedsiębiorstwo.

Rozdział 7.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 22. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni roboczych, po uprzednim zawiadomieniu reklamującego Odbiorcy.

4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości reklamującego Odbiorcy, obowiązany jest on, zgodnie z przepisami
art. 7 ustawy, umożliwić osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo, wstęp na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego. Zaniechanie przez Odbiorcę powyższego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.

5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 23. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

2. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie gminy,

3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 25. 1. Przedsiębiorstwo ma  prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem  lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba że nie ponosi winy.

3. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z:

1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,

2) potrzeby ochrony życia  lub zdrowia  ludzkiego oraz środowiska  naturalnego, a także  potrzeb przeciwpożarowych.

Rozdział 8.
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 26. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej.

§ 27. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Sośnicowice, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

§ 28. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 29. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 30. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »