| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust.1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz.595 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.223, art.235, ar.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości220.123.586 zł.z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości                                                                                    160.678.841 zł.

- dochodów majątkowych w wysokości                                                                      59.444.745 zł.

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł,

przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości240.781.951zł.z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w wysokości                                                                                    155.039.427 zł.

- wydatków majątkowych w wysokości                                                                      85.742.524 zł.

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości                                          66.440.757 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości                            42.710.458 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości                                                                      18.700.173 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości                                                        17.361.269 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

w wysokości                                                                                                                3.856.670 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości                            2.947.200 zł.

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości                            3.022.900 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości                                                        81.842.524 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2

i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

w wysokości                                                                                                                63.953.640 zł.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości                                                        0 zł.

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości                            3.900.000 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości:                                                                                                  250.000 zł.

2) celowe w łącznej wysokości:                                                                                    1.357.500 zł. z tego:

a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości:                                                                                                  450.000 zł.

b) na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych

w wysokości:                                                                                                  657.500 zł.

c) na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego

w wysokości:                                                                                                  250.000 zł.

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości20.658.365 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości                                                        3.898.604 zł.

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości                                          12.559.761 zł.

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości                                          4.200.000.zł.

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości24.759.761 zł,w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości                                          8.000.000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości              12.559.761 zł.

- przychody z kredytów w wysokości                                                                                    4.200.000 zł.

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości4.101.396 zł,w tym :

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)

w wysokości                                                                                                                3.500.000 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek

w wysokości                                                                                                                601.396 zł.

przedstawione w tabeli nr 3

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości                                          6.000.000 zł.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości                            12.559.761 zł.

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości                                                        4.200.000 zł.

4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości                            3.898.604 zł.

5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości                            4.101.396 zł.

6. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości                                          0 zł.

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości2.947.200 zł.

§ 9. Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości8.000.000 zł. na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 10.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 15. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie710.000 zł.i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie685.500 zł.i narkomanii w kwocie24.500 zł.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie1.200.000 zł.

§ 19. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie7.016.560 zł.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 21. Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 22. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 24. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut


Plan dochodów na 2014 rok
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2014 rok

Plan wydatków na 2014 rok
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2014 rok

Kwota planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu 2014
Zalacznik3.pdf

Kwota planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu 2014

Dotacje na zadania zlecone na 2014 rok
Zalacznik4.pdf

Dotacje na zadania zlecone na 2014 rok

Wydatki na zadania zlecone na 2014 rok
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania zlecone na 2014 rok

Dotacje na zadania powiatowe na 2014 rok
Zalacznik6.pdf

Dotacje na zadania powiatowe na 2014 rok

Wydatki na zadania powiatowe na 2014 rok
Zalacznik7.pdf

Wydatki na zadania powiatowe na 2014 rok

Dotacje na porozumienia na 2014 rok
Zalacznik8.pdf

Dotacje na porozumienia na 2014 rok

Wydatki na porozumienia na 2014 rok
Zalacznik9.pdf

Wydatki na porozumienia na 2014 rok

Dochody Skarbu Państwa na 2014 rok
Zalacznik10.pdf

Dochody Skarbu Państwa na 2014 rok

Dotacje podmiotowe na 2014 rok
Zalacznik11.pdf

Dotacje podmiotowe na 2014 rok

Dotacje celowe na 2014 rok
Zalacznik12.pdf

Dotacje celowe na 2014 rok

Dochody Własne na 2014 rok
Zalacznik13.pdf

Dochody Własne na 2014 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »