| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",
które posiada:

- numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000218420,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5262795322,

zawartego w piśmie z dnia 12 listopada 2013 r., znak: OEC-ZAT-611-9-2/13, uzupełnionego pismem z dnia 12 grudnia 2013 r., znak: OEC-ZAT-611-9-5/13, pismem z dnia 18 grudnia 2013 r., znak: OEC-ZAT-611-9-6/13, pismem z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: OEC-ZAT-611-9-7/13, pismem z dnia 23 grudnia 2013 r., znak: OEC-ZAT-611-9-7/13 oraz ostatecznie pismem z dnia 9 stycznia 2014 r., znak: OEC-ZAT-611-9-8/13;

postanawiam

1) zatwierdzićustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, taryfę dla ciepław części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2015 r.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 14 listopada 2013 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców ze źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego.


Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm., na okres do 31 grudnia 2025 r.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm., na okres do 31 grudnia 2025 r.,

- obrót ciepłem - decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm.,
na okres do 31 grudnia 2025 r.


Na podstawie ww. koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu całego kraju
(z wyłączeniem woj. podlaskiego). Z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo prowadzi działalność koncesjonowaną na odrębnych rynkach lokalnych, na podstawie art. 104 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, możliwym jest rozstrzygnięcie wniosku Przedsiębiorstwa w części dotyczącej prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego, w których ciepło wytwarzane jest w kotłowniach opalanych tym samym paliwem - paliwem gazowym.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano koszty przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat
w taryfie.


Ostatecznie Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym".


Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na pierwszy rok stosowania taryfy.


Ustalone w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe powiększone zostały o koszt jednostkowy realizacji obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).


Oceny kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy, dokonano w szczególności na podstawie wielkości kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.


Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj,:

1) grupy taryfowe,

2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,

3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,

4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.


Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do 30 czerwca 2015 r., zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa.

3) Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw: Mazowieckiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Lubuskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego, Świętokrzyskiego, Łódzkiego i Zachodniopomorskiego.

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 11 grudnia 2013 r. na rachunek:

95103015080000000550024055

Radca Prezesa Renata Wysocka

Otrzymują:

1. Pan Remigijus Jakubauskas

Pani Małgorzata Niepytalska-Jaskuła

Pełnomocnicy Zarządu

Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Wolnej Wszechnicy 5

02 - 097 Warszawa

2. Wojewoda: Mazowiecki, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Lubuski, Podkarpacki, Lubelski, Śląski, Dolnośląski, Opolski, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Świętokrzyski, Łódzki i Zachodniopomorski

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy www.mp-consulting.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »