| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII.241.2014 Rady Gminy Ślemień

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodwego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2013 r. poz.594 ze zm.), art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.) oraz na podstawie art.8 ust.1 i 2,  art.17 ust.1 pkt.3 i pkt 14, art.48 ust.4 i 5 oraz art.96 ust.4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.  Dz. U z 2013 r. poz.182 ze zm.)

Rada Gminy Ślemień
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się kryterium dochodowe na poziomie 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, uprawniające do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

§ 2. 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

2. Zasady zwrotów, o których mowa w § 2 pkt.1  określa się w następujący sposób:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość zwrotu za udzielona pomoc wyrażona w % dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu za udzieloną pomoc wyrażoną w % dla osoby w rodzinie


do 150 %


brak obowiązku zwrotu


brak obowiązku zwrotu


od 151 %


100 %


100%

§ 3. Pomoc o której mowa w § 1 i § 2 przyznaje się w oparciu o Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” ( M.P. z 2013r. poz. 1024).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/120/2004 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy w dożywianiu uczniów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »