| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/782/14 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm. ), w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.595 ) oraz art. 110 ust. 1, art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W statucie ośrodka Pomocy Społecznej Chorzowie – stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/433/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzowie – wprowadzić następujące zmiany:

1. Treść § 5 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek wykonuje swoje zadania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy o pomocy społecznej,

2) ustawy o samorządzie gminnym,

3) ustawy o samorządzie powiatowym,

4) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5) ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

7) ustawy o świadczeniach rodzinnych,

8) ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów,

9) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

10) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

11) ustawy o systemie oświaty,

12) ustawy o cudzoziemcach,

13) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

14) ustawa prawo energetyczne,

15) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

16) ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

17) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

18) ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

19) ustawy o rachunkowości,

20) ustawy o finansach publicznych,

21) ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

22) niniejszego statutu..

2. W § 7 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

Ośrodek realizuje zadania w zakresie ryczałtu z tytyłu zajmowanego lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków w rozumieniu przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »