| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Chybie

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały NR XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 97, poz. 1172, z późn.  zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2058) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

1) uchwałą Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2912);

2) uchwałą Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5712);

- w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały NR XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIII/181/2013

RADY GMINY CHYBIE

z dnia 5 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591, ze zm.) oraz art.6r ust. 3 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391)

Rada Gminy Chybie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne są odbierane w każdej ilości.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, w tym dostarczania worków.[1])

3. [2]) Wszystkie pojemniki na odpady komunalne powinny posiadać identyfikatory dostarczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na podstawie których można określić nieruchomość, z której pochodzą.

§ 3. Częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie określa załącznik nr 1.

§ 4. Ustala się następujący sposób oddawania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe – w miarę zapełnienia kontenera, podstawionego przez przedsiębiorcę dokonującego odbioru odpadów, niezwłocznie po zakończeniu robót;

2) przeterminowane leki - w miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia tych odpadów umieszczonych w aptekach lub bezpośrednie przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) zużyte baterie – w miarę wypełnienia pojemników do gromadzenia tych odpadów umieszczonych w budynkach: Urzędu Gminy, Biblioteki Publicznej oraz placówek szkolnych lub przekazanie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) akumulatory – w placówkach handlowych przy zakupie nowego akumulatora lub w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) odpady chemiczne – bezpośrednio w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) pozostałe frakcje odpadów - odbierane z posesji zgodnie z załącznikiem nr 1; dopuszcza się możliwość kompostowania na terenie własnej posesji odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji.

§ 5. 1. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi co najmniej trzy dni w tygodniu po cztery godziny dzienne. W jednym z wyznaczonych dni punkt będzie czynny w godzinach popołudniowych.

2. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych rodzaje odpadów wymienione w § 4 pkt 2-5 uchwały i jej załączniku poz. 2[3]).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.[4])

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.[5])

Załącznik do uchwały Nr    XXIII/181/2013

Rady Gminy Chybie

z dnia 5 lutego 2013 r.

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwości ich odbierania.


Rodzaj odpadów


Zabudowa jednorodzinna


Zabudowa wielorodzinna


1. odpady zmieszane, w tym żużel i popiół[6])


dwa razy w miesiącu


raz na dwa tygodnie


2. odpady selektywnie zbierane
- papier
- szkło
- tworzywa sztuczne
- opakowania wielomateriałowe
- metal
-odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone[7])
raz w miesiącu
dwa razy w miesiącu[8])


3. (skreślony)[9])

4. meble i inne odpady
Wielkogabarytowe


raz w roku


raz w roku


5. zużyte opony


raz w roku


raz w roku

6. zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny

raz w roku

raz w roku


[1]) W brzmieniu określonym przez § 1 uchwały Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 2912).

[2]) Oznaczenie ustępu ustalone przez § 1 uchwały Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 2912).

[3]) W brzmieniu określonym przez § 1 uchwały Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 5712).

[4]) W brzmieniu określonym przez § 1 uchwały Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 2912).

[5]) Dodany przez § 1 uchwały Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 2912).

[6]) W brzmieniu określonym przez § 1 uchwały Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 5712).

[7]) Tiret dodane przez § 1 uchwały Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 5712).

[8]) W brzmieniu określonym przez § 1 uchwały Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 19 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 2912).

[9]) Skreślony przez § 1 uchwały Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 10 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Poz. 5712).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »