| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/328/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2014 polegających nazmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu dochodów,zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu przychodów,zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu rozchodów oraz nazmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY


Dział


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


600


Transport i łączność
w tym: dochody majątkowe:
Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin


746 594
746 594
746 594


-
-
-


630


Turystyka
w tym: dochody majątkowe
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na projekt kluczowy „Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego”


-
-
-


201 660
201 660
201 660


750


Administracja publiczna
w tym: dochody bieżące:
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, projekt pt. „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST” – środki unijne


-
-
-


20 000
20 000
20 000


756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym: dochody bieżące:
Opłata planistyczna


-


-
-


25 000


25 000
25 000

RAZEM

746 594

246 660

Plan dochodów po zmianach wynosi34 614 061,00złotych.

II. WYDATKI


Dział


Rozdz.


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


400
40002


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy nwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


8 000

8 000


8 000
8 000
8 000


11 000

11 000
11 000
11 000
-
-
-


60060016

60095


Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


746 594
746 594
746 594
746 594
-


-
-
-
-


803 660
703 660
703 660
703 660
533 000


100 000
100 000
100 000
100 000


63063003


Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej


600 000
600 000
600 000
600 000
600 000


-
-
-
-
-


70070005


Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


20 000
20 000
20 000
20 000


71071035


Działalność usługowa
Cmentarze
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


30 000
30 000
30 000
30 000


75075023


Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego


-
-
-
-


20 000
20 000
20 000
20 000


75475412

75495


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: dotacje  na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP z terenu gminy Istebna

Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


50 000
-
-
-
-


50 000
50 000
50 000


20 000
20 000
20 000
20 000
20 000


-
-
-


80180101


Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


160 000
160 000
160 000
160 000


160 000
160 000
160 000
160 000


90090095


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


15 000
15 000
15 000
15 000


-
-
-
-


92192120


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


15 000
15 000
15 000
15 000

RAZEM

1 579 594

1 079 660

Plan wydatków po zmianach wynosi34 176 342,00złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości437 719,- zł, Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/328/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 lutego 2014 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2014

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III

1.3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak

1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane

1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka

1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane

1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka

1.9. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie etap Jasiówka - Beskid

1.10. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców


50 000

200 000

50 000

100 000

100 000

100 000

100 000

60 000

50 000

12 000

822 000


2.


2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce

2.2. Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce

2.3. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

2.4. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie – Jasiówka

2.5. Wykup działki pod rozbudowywane ujęcia wody na Wilczym w Istebnej

2.6. Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina

2.7. Nabycie nieruchomości pod rozbudowę zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce


100 000

37 500

200 000

10 000

3 000

8 000

12 500

371 000


3.


3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skała

3.2. Wykup działek pod drogi

3.3. Remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” etap II we wsi Istebna o długości 1300”

3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych

3.5. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi

3.6. Budowa dwóch wiat przystankowych przy drodze powiatowej w Istebnej Centrum

3.7. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


700 000

50 000

533 000

924 066

200 000

30 000

10 000

2 447 066


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1

4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu


100 000


8 000

108 000


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap

5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce

5.3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne

5.4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej – opracowanie dokumentacji


155 000

100 000

30 000


20 000

305 000


6.


6.1. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

6.2. Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej

6.3. Rewitalizacja obiektu cmentarnego w Istebnej Centrum – opracowanie dokumentacji


35 000

50 000

10 000

95 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania

7.2. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

7.3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna

7.4. Zakup samochodu osobowego

7.5. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym:- dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała


38 663

371 613

7 500

80 000

3 2243 224

501 000


8.


8.1. Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
w tym:
-  dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle

8.2. Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych


20 000


20 000


20 000

40 000


9.


9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu

9.2. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Centrum

9.3. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – III etap (piwnice- pomieszczenia kuchenne, stołówka, kotłownia)


40 000

95 000


65 000

200 000


10.


10.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków

10.2. Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej

10.3. Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury

10.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik

10.5. Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce


25 000

150 000

50 000

15 000

123 000

363 000


11.


11.1. Opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna


15 000

15 000


RAZEM


5 267 066


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/328/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 lutego 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.

w złotych


Lp.


Treść


Kwota  zł1.

2.3.


4.5.


6.
7.
8.
9.


10.


11.

12.

13.
14.
15.
16.


PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez   gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)-

1 400 000

1 400 000

-

-


-

50 500


50 500
49 500
49 500

-
1 500 000
34 614 061
36 114 061


1 432 400

1 432 400
505 319

382 319
123 000


-
-
-
1 937 719
34 176 342
36 114 061


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/328/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 18 lutego 2014 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


900 000

OGÓŁEM

900 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


4 891


2


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.


10 039

OGÓŁEM

14 930

3. Pozostałe dotacje

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


750


75023


Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała


3 224


2


754


75404


Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Wiśle


20 000

OGÓŁEM

23 224


B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


221 072

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


199 165

Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


185 021

Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


220 072

OGÓŁEM

825 330

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1

23

4

5


6


010

754851

853

921


926


01010

7541285154

85311

92105


92605


Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody

Współfinansowanie realizacji inwestycji w pomieszczeniach bojowych budynków OSP, zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


12 000

60 00037 000

40 000

80 000


80 000

OGÓŁEM

309 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »