| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2014

20 Wrzesień 2014 - 263 dzień roku,

do końca pozostało 102 dni

Imieniny :

Następnego dnia :

Następny miesiąc

Październik 2014

Ważne terminy

22.09.2014

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
 • ● jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • ● firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie
 • ● pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł- Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień 2014 r.
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w sierpniu 2014 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w sierpniu 2014 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki za sierpień 2014 r. na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w sierpniu 2014 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za sierpień 2014 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof - Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2014 r.- Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za sierpień 2014 r.- Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpień 2014 r., składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2014 r., składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za sierpień 2014 r., składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

25.09.2014

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za sierpień 2014 r.
 • Zapłata VAT za sierpień 2014 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalną metodę rozliczenia VAT, a nie są małymi podatnikami
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w sierpniu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za sierpień 2014 r.
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień 2014 r. (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za sierpień 2014 r.- Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS za sierpień 2014 r., składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za sierpień 2014 r., składane przez Prezesa KRUS

29.09.2014

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za sierpień 2014 r. (oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)- Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za sierpień 2014 r., składane przez dysponenta części 77
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za sierpień 2014 r., składane przez dysponenta części 87

Zmiany w prawie

20.09.2014

24.09.2014

26.09.2014

27.09.2014

01.10.2014