| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Terminarz

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Październik 2014

20 Październik 2014 - 293 dzień roku,

do końca pozostało 72 dni

Imieniny : Aurory, Ireny, Kleopatry

Następnego dnia : Celiny, Jakuba, Oliwiera

Ważne terminy

20.10.2014

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
 • ● osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • ● jednostki sektora finansów publicznych:
 • a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
 • b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • ● firmy inwestycyjne:
 • a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
 • b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • ● pozostałych rezydentów:
 • a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
 • b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • c) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • d) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)- Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub III kwartał 2014 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Wpłata zaliczki od podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących co najmniej 50% przychodów z działalności rolniczej
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych we wrześniu 2014 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych we wrześniu (rozliczenie miesięczne) lub w III kwartale 2014 r. (rozliczenie kwartalne); obowiązek wpłaty zaliczek dotyczy także podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek lub opodatkowanie podatkiem liniowym (19%)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2014 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień (rozliczenie miesięczne) i III kwartał 2014 r. (rozliczenie kwartalne)- Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z) za wrzesień 2014 r.- Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2014 r. składane przez izby skarbowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2014 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2014 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

21.10.2014

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za wrzesień 2014 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

22.10.2014

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2014 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN za III kwartały 2014 r. składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego

27.10.2014

 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za III kwartał 2014 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji- Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za wrzesień 2014 r. (rozliczenie miesięczne) oraz VAT-7K lub VAT-7D za III kwartał 2014 r. (rozliczenie kwartalne)
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień lub III kwartał 2014 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT-8 przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dotyczy podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2014 r.)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za wrzesień 2014 r.
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za wrzesień 2014 r.- Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS za wrzesień 2014 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2014 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za III kwartały 2014 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2014 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych, dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej

28.10.2014

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za wrzesień (oraz złożenie deklaracji za wrzesień: WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za III kwartał 2014 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki- Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2014 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2014 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za wrzesień 2014 r. dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2014 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe

Zmiany w prawie

21.10.2014

22.10.2014

23.10.2014