| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 września 1997 r.

w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. – Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN”, zwaną dalej „strefą”.

2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 609,03 ha położonych na terenach miasta i gminy Nowa Dęba, miasta Tarnobrzeg, miasta i gminy Staszów, gminy Tuczępy i miasta Stalowa Wola.

3. Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.

4. Strefę ustanawia się na okres 20 lat.

5. Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wydatki inwestycyjne – wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia nie zwrócone podmiotowi gospodarczemu (zwanemu dalej „podmiotem”) w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane:

a) na zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grup 3–6 i 8, oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, a także na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,

b) na zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrup 10 i 11, podgrupy 12 rodzaju 123, podgrupy 13 oraz do grupy 2 podgrup 20 i 22–24, podgrupy 25 rodzaju 258, podgrup 26 i 27, podgrupy 29 rodzajów 293 i 296,

c) na spłatę wartości składników, o których mowa pod lit. a) i b), określonej w umowie najmu, dzierżawy lub w innej umowie o podobnym charakterze, zaliczonych do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego – stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 i 777) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163. Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776), przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy,

2) wyroby wytworzone na terenie strefy – wyroby uzyskane w wyniku wytworzenia, przetworzenia lub obróbki na terenie strefy, jeżeli wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług, wszystkich użytych do ich wytworzenia materiałów wytworzonych poza strefą oraz usług wykonanych poza jej terenem nie przekracza 70% przychodów uzyskanych z ich sprzedaży, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

3) dochód – podstawę opodatkowania ustaloną odpowiednio zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. W zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), zwanym dalej „zezwoleniem”, wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być ustalona w wysokości przekraczającej 70%, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub zakresem działalności gospodarczej; wartość ta może zostać zróżnicowana w poszczególnych latach.

3. Do usług wykonywanych na terenie strefy stosuje się odpowiednio przepis ust. 1 pkt 2.

§ 3.
Na terenie strefy wytacza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych,

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 503 i Nr 121, poz. 770),

3) powodującym wprowadzanie do powietrza ładunku zanieczyszczeń, które mogą doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 15, poz. 92), i jednocześnie nie są podejmowane przez podmiot działający na terenie strefy przed dniem jej utworzenia rzeczywiste działania mające na celu ograniczenie emisji tych zanieczyszczeń.

§ 4.
1. Nie wymaga zezwolenia prowadzenie na terenie strefy następujących rodzajów działalności gospodarczej:

1) usług instalowania, napraw, konserwacji oraz remontu maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, a także przedmiotów osobistego użytku,

2) robót budowlanych określonych w sekcji F Klasyfikacji wyrobów i usług Głównego Urzędu Statystycznego, zwanej dalej „KWiU”,

3) usług w zakresie handlu, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H KWiU,

4) usług transportowych, magazynowych oraz łączności określonych w sekcji I KWiU,

5) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K KWiU,

6) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych socjalnych i osobistych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L–Q KWiU.

2. Podmiot, który prowadził działalność gospodarczą na terenie, na którym następnie ustanowiono strefę, może nadal prowadzić działalność gospodarczą na jej terenie bez zezwolenia, z wyłączeniem działalności określonej w § 3.

§ 5.
1. Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot gospodarczy działalności gospodarczej na terenie strefy, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Wysokość zwolnienia od podatku dochodowego ustala się na podstawie przepisu ust. 3 lub 4, Podmiot dokonuje wyboru jednej z podstaw zwolnienia i o wybranej podstawie zawiadamia niezwłocznie wydającego zezwolenie oraz urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku dochodowego. Wybrana podstawa zwolnienia nie może być zmieniona w ciągu roku podatkowego.

3. Dochód stanowiący równowartość wydatków inwestycyjnych jest wolny od podatku dochodowego. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 8. W wypadku gdy wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę stanowiącą równowartość 2 mln ECU, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków, dochód jest wolny od podatku dochodowego w całości,

4. Zwolnienie od podatku dochodowego wynosi 10% dochodu na każdych dziesięciu pracowników zatrudnionych przez podmiot, jednakże zwolnienie to nie może wynieść mniej niż 10% i nie więcej niż 100% miesięcznego dochodu.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych po utworzeniu strefy, w danym miesiącu roku podatkowego. Liczbę pracowników ustala się w przeliczeniu na pełne etaty jako średnią miesięczną.

§ 6.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego może uzyskać podmiot mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie strefy.

2. Za dzień rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług wykonanych na jej terenie.

§ 7.
1. Przedpłaty (zadatki) na poczet wydatków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach,

2. Wydatki uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku ich poniesienia w razie zawarcia w roku podatkowym umowy, w której termin zapłaty ceny przypada w roku następującym po roku podatkowym wydania rzeczy lub prawa.

3. W wypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), wydatki związane ze spłatą wartości składników majątkowych, poniesione w tym samym roku podatkowym, uznaje się za wydatki inwestycyjne.

§ 8.
Przepisy § 5 i 7 stosuje się odpowiednio po upływie okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tym że kwota zwolnień nie może przekroczyć, odrębnie w każdym roku podatkowym, połowy dochodu uzyskanego przez podmiot z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
§ 9.
Podmiot może korzystać ze zwolnień przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
§ 10.
1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, określoną w zezwoleniu, nie mający prawa do zwolnień może podwyższać stawki amortyzacji środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 4,0 – stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78).

2. Podwyższenie stawek amortyzacji może mieć zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia.

§ 11.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, który nie ma prawa do zwolnień od podatku dochodowego, może wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy, zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wydatki te faktycznie zostały poniesione. W tym wypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od tych wartości niematerialnych i prawnych.
§ 12.
1. Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, o których mowa w § 10 i 11, nie przysługują podmiotowi w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach.

2. Podmiot, któremu przysługują ulgi, odliczenia i zwolnienia w podatku dochodowym, określone w odrębnych przepisach, może zrezygnować z tego prawa i, począwszy od miesiąca, w którym zaprzestał stosować te ulgi, odliczenia i zwolnienia, może korzystać ze zwolnień określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia zrezygnuje z innych ulg, odliczeń i zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.

3. Po wykorzystaniu prawa do ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach, podmiotowi nie przysługuje z tego samego tytułu prawo do zwolnień od podatku dochodowego ani do preferencji, o których mowa w § 10 i 11.

§ 13.
1. Podmiot traci prawo do zwolnień od podatku dochodowego, jeżeli w roku podatkowym, w którym z niego skorzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień:

1) wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa i składek na ubezpieczenie społeczne, przekraczające odrębnie z każdego tytułu 3,0% kwoty wpłat należnych za te lata; w odniesieniu do podatku od towarów i usług zaległości we wpłacie nie mogą przekroczyć 3,0% podatku należnego lub

2) przeniesie w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z którymi były związane zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotów, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 10 ust. 1, lub

3) ustaną okoliczności upoważniające do zaliczania składników majątku podmiotu przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze do składników jego majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub

4) maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), zostaną przekazane do prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem strefy, lub

5) otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie, lub

6) zostanie postawiony w stan likwidacji, lub zostanie ogłoszona jego upadłość.

2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu zwolnionego od podatku, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnień.

§ 14.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody Agencji Rozwoju Przemysłu SA z siedzibą w Warszawie w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej terenie.
§ 15.
Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, o których mowa w § 5, 10 i 11, mogą ulec zmianie w celu ich dostosowania do zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej jako członka Unii Europejskiej.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 września 1997 r. (poz. 907)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Nowa Dęba,

Obręb Nowa Dęba, ark. Mapy 10, 11, 12, 16, 17, 18, 6, 2, 3, 1, 22, 23, 24, 27, 28

Począwszy od punktu nr-1, który jest punktem granicznym miasta i gminy Nowa Dęba i gminy Majdan Królewski granica biegnie po ogrodzeniu Zakładu DEZAMET w kierunku wschodnim przez punkt Nr-2 do punktu Nr-3.

Od punktu Nr-3 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty 4, 5, 6, do punktu nr-7. Od punktu nr-7 granica ponownie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty o numerach od 8 do 17. W punkcie nr-17 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim dochodząc do punktu nr-18, który jest początkowym punktem granicznym nie ogrodzonego terenu zakładowej bocznicy kolejowej.

Od punktu nr-18 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty o numerach 19, 20, 21 do punktu nr-22 i biegnie dalej nieznacznie skręcając w kierunku północno-wschodnim do punktu nr-23. Od punktu nr-23 granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr-24. Punkty 23 i 24 są punktami granicznymi z terenem PKP. Od punktu nr-24 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr-25. Od punktu nr-25 granica nieznacznie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty o numerach 26 i 27 biegnie do punktu nr 28, który wraz z punktem granicznym nr-18 zamyka teren nie ogrodzonej części zakładowej bocznicy kolejowej. Od punktu nr-28 granica biegnie ogrodzeniem w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr-29. Od punktu nr-29 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty 30 i 31 do punktu nr-32 i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr-33. Od punktu nr-33 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty o numerach 34, 35, 36, 37, 38 do punktu nr-39. Od punktu nr-39 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr-40 do punktu nr-41. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr-42. Od punktu nr-42 granica biegnie skręcając w kierunku zachodnim do punktu nr-43. Od punktu nr-43 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr-44. Od punktu nr-44 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr-45. Od punktu nr-45 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr-46. Od punktu nr-46 granica biegnie południowo-zachodnią granicą działki o nr ewidencyjnym 161/15 przez punkty o numerach 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 do punktu nr 56. Od punktu nr-56 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr-57. Od punktu nr-57 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim przechodząc przez ul. T. Kościuszki do punktu nr-58. Od punktu nr-58 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr-59. Od punktu nr-59 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wschodnią stroną ulicy płka Szypowskiego do punktu nr-60. Od punktu nr-60 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wschodnią stroną ul. płka Szypowskiego przez punkty graniczne nr-61, 62, 63, 64 do punktu nr-65. Od punktu nr-65 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przecinając ulicę Metalowca, dochodzi do punktu nr-66. Od punktu nr-66 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po ogrodzeniu Zakładu do punktu nr-67. Od punktu nr-67 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr-68. Od punktu nr-68 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty o numerach 69, 70, 71 biegnie do punktu nr-72, który jest punktem granicznym z terenem PKP. Od punktu nr-72 granica biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim przez punkty o numerach 73, 74, 75, 76 do punktu o nr-77, granicząc jednocześnie na tym odcinku z terenami PKP. Od punktu nr-77 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr-78, który jest punktem granicznym z gminą Majdan Królewski. Od punktu nr-78 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr-79 i dalej południowym brzegiem rowu przez punkty o numerach 80 i 81 do punktu nr-82 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim. Od punktu nr-82 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim zewnętrznym brzegiem drogi przez punkty o numerach od 83 do 95. Od punktu nr-95 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr-96. Od punktu nr-96 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt graniczny nr-97 do punktu nr-98. Od punktu nr-98 granica załamuje się w kierunku zachodnim i przebiega przez punkt nr-99 do punktu nr-100. Od punktu granicznego nr-100 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i dalej przez punkty o numerach 101 i 102 dobiega do punktu nr-1, od którego rozpoczęto opis granic.

Podstrefa Stalowa Wola,

Obręb nr 6 Stalowa Wola, ark mapy 2, 3, 5, 6

Punkt 1 granicy znajduje się na linii przedłużenia południowej krawędzi pasa drogowego od ob. 199 do Tlenowni (obiekt nr 417) do przecięcia z bramą wyjazdową z Huty Stalowa Wola (HSW) na ob. Tlenowni. Dalszy przebieg granicy pokrywa się z północną i wschodnią granicą działki 103/3. Punkty od 2–15 odpowiadają kolejnym granicznikom działki 103/3: 604059-604055, 317697, 316920-316913, 608440. Punkt 15 (granicznik 608440) jest płn.-wschodnim narożnikiem dz. 103/4, od niego granica SSE biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy między działkami 103/3 i 103/4. Punkty od 15–20 odpowiadają granicznikom 608440-608435. Punkt 20 znajduje się na zewnętrznym ogrodzeniu HSW, w miejscu przecięcia się północnej granicy działki 103/4 i wschodniej granicy dz. 102/19. Dalej granica biegnie na południe ogrodzeniem HSW, pokrywającym się ze wschodnią i południową granicą działki 102/19. Punkty 20–24 odpowiadają kolejnym granicznikom 608435, 604074-604076, 608400. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż północnej granicy dz. 102/2, aż do jej płn.-zachodniego narożnika (p. 25). Od punktu 25 granica biegnie w kierunku północnym po ogrodzeniu ob. 1508 od strony zachodniej do punktu przecięcia przedłużenia południowego odcinka ogrodzenia podstacji RPZ-3 do punktu 28. Od tego miejsca granica załamuje się w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia podstacji RPZ-3 od strony południowej – do pkt 29. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po zachodniej części ww. ogrodzenia do punktu 31. W punkcie 31 granica załamuje się w kierunku zachodnim po południowej granicy konturu lasu obok ob. 500 do przecięcia z zachodnią granicą tego konturu lasu – do punktu 32.

Od punktu 32 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż ww. granicy lasu do punktu 33. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku zachodnim do przecięcia ze wschodnią krawędzią pasa drogowego do bramy nr 3 – do punktu 34. Od punktu 34 granica biegnie w kierunku północnym wschodnią krawędzią ww. pasa drogowego do punktu 36, w którym przecina się z południową krawędzią pasa drogowego do ob. Tlenowni. W punkcie 36 granica załamuje się w kierunku wschodnim do miejsca, w którym przecina się z przedłużeniem zachodniego ogrodzenia podstacji RPZ-0 – do punktu 37. Dalej w kierunku południowym do punktu 38, który pokrywa się z granicznikiem nr 608487, będącym północno--zachodnim narożnikiem działki 102/13. Od punktu 38–45 granica pokrywa się z północną granicą dz. 102/13. Kolejnym punktom granicy odpowiadają graniczniki 608487-608494.

Punkt 46 jest na przecięciu linii wyznaczonej przez punkty 44–45 biegnącej na wschód z linią wschodniego ogrodzenia podstacji RPZ-0, dalej na północ do przecięcia z południową krawędzią pasa drogowego do Tlenowni - do punktu 47. Od tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu 48, będącego zachodnim narożnikiem dz. 102/6 – granicznikiem 608434.

Dalszy odcinek granicy pokrywa się z zachodnią i północną granicą dz. 102/6. Punkt 50 znajduje się w północno-wschodnim narożniku dz. 102/6 (granicznik 608419). Z tego miejsca biegnie ostatni odcinek granicy do punktu 1.

Obręb nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 5

Pierwszy punkt granicy kompleksu znajduje się w ogrodzeniu HSW i jest płn.-zach. narożnikiem działki 102/11 – granicznikiem 608475. Oznaczono go cyfrą 101. Od p. 101 granica biegnie w kierunku wschodnim, północną granicą dz. 102/11, poprzez kolejne punkty 102–106. Punktom 102–106 odpowiadają punkty graniczne 608476-608480.

Punkt 106 stanowi północno-wsch. narożnik dz. 102/11, od tego miejsca granica załamuje się w kierunku południowym, wzdłuż placu należącego do ob. 1350 do p. 107. Dalej granica biegnie w kierunku płd.-zach. do punktu 108, który znajduje się w narożniku betonowego placu należącego do ob. 1350, dalej poprzez punkty 109 i 110 po konturze ww. placu wzdłuż torów kolejowych biegnących do bramy wyjazdowej do pkt 112.

Odcinek granicy od p. 109–112 przebiega wzdłuż terenu ob. 1350 i granicy lasu znajdującego się na płd. wschód od działki 102/11. Odcinek 106–112 równocześnie jest wschodnią granicą działki; kolejnym punktom 109–112 odpowiadają numery graniczników 608480- 608486.

Punkt 112 znajduje się w zewnętrznym ogrodzeniu HSW – bramie wyjazdowej. Od tego punktu, aż do p. 117 granica biegnie po narożnikach ogrodzenia zakładu; kolejnym punktom granicy 113–118 odpowiadają graniczniki o nr 604090-604086. Punkt 118 jest płn.-zach. narożnikiem działki 106 (gr. 604086). Od pkt 118 do p. 121 granica pokrywa się z granicą wschodnią i południową dz. 77/9.

Punkt 121 jest płd.-wschodnim narożnikiem działki 77/6. Od tego punktu granica biegnie w kierunku zachodnim południowymi bokami działek 77/6, 77/5, 77/2, 77/1 do p. 122, który jest płd.-zachodnim narożnikiem dz. 77/1. Dalej granica biegnie w kierunku północnym do p. 123 będącego płn.-zach. narożnikiem dz. 77/1.

Odcinek granicy od 118–123 stanowi granicę między lasami HSW a lasami Nadleśnictwa Rozwadów.

Punkty 124–130 usytuowano na charakterystycznych załomach dz. 77/7 – czyli drogi łączącej działki 77/1–6 z drogą St. Wola–Bojanów – włączając ją do strefy. Punkt 130 znajduje się w miejscu styku dz. 77/7 i dz. 77/9. Dalej granica biegnie do p. 131, będącego płd.-zachodnim narożnikiem dz. 102/11 (gr. 604092) znajdującego się w ogrodzeniu zewnętrznym HSW.

Od tego punktu biegnie ostatni odcinek granicy, do p. 101 po ogrodzeniu HSW, zachodnią granicą działki 102/11.

Podstrefa Staszów

Obręb Krzywołęcz, ark. mapy 1 i obręb Grzybów, ark. mapy 1 (Rejon I podstrefy)

Granica rejonu pierwszego leżącego w obrębie Krzywołęcz (dz. nr 71/5) i Grzybów (dz. nr 1383 i 1384) biegnie zachodnio-północną granicą działki nr 71/5 od punktu 1 do punktu 2, gdzie załamuje się i biegnie północno-wschodnią granicą tej działki do punktu 3. Z punktu 3 będącego wschodnim narożnikiem działki granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4 stanowiącego północny narożnik działki nr 1383, a dalej w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy tej działki, przez punkt 5, wzdłuż granicy działki nr 1384 do punktu 6 stanowiącego południowy narożnik działki nr 1384. Z punktu 6 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1384 do punktu 7 będącego zachodnim narożnikiem tej działki i jednocześnie południowym narożnikiem działki 71/5, stąd biegnie do załamania w punkcie 8, gdzie skręca w kierunku północnym do punktu 9. Dalej granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki 71/5 i zamyka się w punkcie wyjściowym, tj. w punkcie nr 1.

Obręb Grzybów, ark. mapy 2 (Rejon II i IIa podstrefy)

Granica biegnie od punktu 1 do punktu 3 wzdłuż drogi krajowej Staszów–Kraków, przylegającej na tym odcinku do działki 1310 (od punktu 1 do punktu 2) i do działki 1313 (od punktu 2 do punktu 3). Następnie po załamaniu biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4, wzdłuż granicy pomiędzy działką 1313 i drogą krajową Grzybów–Tuczępy, a dalej granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 6 oddzielający działkę 1314 i działkę 1310 biegnie do punktu 7 będącego zachodnim narożnikiem działki 1310, skąd linią łamaną przez punkt 8 wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 1310 do punktu 9 będącego północnym narożnikiem tej działki. Dalej granica biegnie wzdłuż drogi Grzybów–Krzywołęcz do punktu 10, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu 11, skąd po załamaniu biegnie w kierunku wschodnim i zamyka się w punkcie 1.

Druga część leży po drugiej stronie drogi Grzybów–Tuczępy i w całości pokrywa się z granicami działek 1317/1 i 1317/3, wyznaczonych punktami 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Północna granica tych działek przylega do drogi Grzybów–Tuczępy, a granica wschodnia działki 1317/3 przylega do drogi Staszów–Kraków.

Obręb Rzędów, ark. mapy 2 (Rejon III podstrefy)

Począwszy od punktu 1 granica biegnie wzdłuż torowiska bocznicy zakładowej północną granicą działek 132/1, 132/3, 132/5 do punktu 2, gdzie po załamaniu biegnie wzdłuż drogi Grzybów–Tuczępy w kierunku południowo-wschodnim do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku północnym do punktu 4, skąd biegnie wzdłuż torowiska bocznicy zakładowej, południową granicą działek 132/3 i 132/1 do punktu 5, gdzie załamuje się w kierunku północnym i wraca do punktu 1.

Druga część obszaru leży po drugiej stronie drogi Grzybów–Tuczępy i granica biegnie wzdłuż tej drogi od punktu 6 do punktu 7, gdzie załamuje się i biegnie w kierunku południowym do punktu 8, skąd biegnie w kierunku zachodnim południową granicą działek 339/2 i 339/3 do punktu 9. Dalej po załamaniu biegnie w kierunku północnym do punktu 10, a następnie linią łamaną wzdłuż północnej granicy działki 339/3 do punktu 11 i po załamaniu w kierunku północnym do punktu 6.

Obręb Dobrów, ark. mapy 3 i obręb Rzędów, ark. mapy 2 (Rejon IV podstrefy)

Rejon IV położony jest w obrębie Dobrów (działki nr 149/1, 149/2, 149/3, 149/6, 149/7, 149/12) i Rzędów (działki nr 339/4, 339/5).

Granica biegnie wzdłuż torowiska od punktu 1 linią łamaną, będącą jednocześnie południową granicą działek 339/4, 149/7, 149/2 do punktu 2, następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 3 i wzdłuż drogi Grzybów–Tuczępy w kierunku wschodnim do punktu 4. Dalej północną granicą torowiska do punktu 5, gdzie skręca w kierunku północnym do punktu 6, skąd północną granicą działek 149/3, 149/6, 339/5 i 339/4 linią łamaną biegnie do punktu 7, gdzie skręca na południe i zamyka się w punkcie 1.

Obręb Dobrów, ark. mapy 2 (Rejon V podstrefy)

Rejon V jest położony w obrębie Dobrów i składa się z działek 121/15 i 121/11.

Granica biegnie od punktu 1 linią łamaną wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek 121/15 i 121/11 (będącej jednocześnie granicą bocznicy kolejowej) do punktu nr 2, który jest najbardziej” na zachód wysuniętym narożnikiem działki nr 121/11.

Po załamaniu w punkcie 2 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 3 i dalej w kierunku wschodnim do punktu 4 leżącego przy drodze lokalnej, wzdłuż której granica biegnie następnie w kierunku południowym do punktu 5. Tutaj granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 6, gdzie po załamaniu się skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 7, skąd linią łamaną biegnie do punktu 8 leżącego przy drodze Grzybów–Tuczępy. Dalej biegnie wzdłuż linii rozgraniczającej działkę nr 121/15 z drogą Grzybów–Tuczępy do punktu nr 1.

Podstrefa Tarnobrzeg

Obręb Nagnajów, ark. mapy 3 i obręb Chmielów, ark. mapy 4, 8

Opis granicy rozpoczęto od pkt nr 1 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 277/26, skąd granica obszaru biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewid. nr 277/13, a następnie przez pkt 3 zlokalizowany w południowo-wschodnim narożniku działki wzdłuż granicy działki do pkt nr 4 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 277/13. Od pkt nr 4 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 5 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewid. nr 277/13. Między punktami 2,3, 4 i 5 granica przebiega po granicy ewidencyjnej działki nr 277/13. W pkt nr 5 granica skręca w kierunku północno-wschodnim biegnąc wzdłuż południowo-wschodniej strony ul. Zakładowej – drogi gminnej o nr ewid. 137/1, będącej jednocześnie północno-zachodnimi granicami działek ewid. nr 277/26, 277/13, 277/20, 277/19, 277/18, 277/17, 277/10, i dochodzi do pkt nr 6 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewid. 277/10, gdzie skręca w kierunku wschodnim i dalej biegnie wzdłuż północnej granicy działki ewid. nr 277/10 do pkt nr 6a leżącego na granicy obrębów geodezyjnych Nagnajów i Chmielów. Od pkt nr 6a granica biegnie nie zmieniając kierunku wzdłuż południowej strony drogi „C” będącej działką ewid. nr 14/37 do pkt nr 7 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewid. nr 14/41. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy między działkami ewid. nr 14/41 i 14/42 do punktu nr 8 zlokalizowanego przy południowo-zachodnim narożniku działki ewid. nr 14/42. Od punktu nr 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim zamykając działkę ewid. nr 14/42 od strony południowej wzdłuż granicy między działkami ewid. nr 14/40 i 14/41 do punktu nr 9 zlokalizowanego przy torach kolejowych byłej łącznicy do Piaseczna położonego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej 14/41. W punkcie nr 9 granica skręca w kierunku wschodnim i przecinając tory kolejowe dochodzi do punktu nr 10 zlokalizowanego w najdalej wysuniętym na wschód narożniku działki ewid. nr 14/41. Od pkt 10 skręca w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działek ewidencyjnych nr 1223/1, 1224/1, 1227, 1228, 14/43 obrębu Chmielów do pkt nr 11 zlokalizowanego przy drodze gminnej nr ewid. 1291 w obr. Chmielów jako pkt graniczny działek ewid. nr 14/43, 14/41, 1291. Od pkt 11 granica zakręca, biegnąc w kierunku wschodnim wzdłuż północnej strony drogi gminnej nr ewid. 14/4 będącej jednocześnie południową granicą działki ewid. nr 14/41, do pkt nr 11a położonego na granic obrębu geodezyjnego Chmielów i Nagnajów. Od pkt 11a granica biegnie nadal wzdłuż północnej strony drogi gminnej nr ewid. 278/4 w obrębie Nagnajów stanowiącej jednocześnie południowo-zachodnie granice działek ewidencyjnych nr 277/14, 277/46, 277/43, 277/42, 277/38, 277/32, 277/27, 277/26 do pkt nr 1 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 277/26 w obr. Nagnajów, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Machów, ark. mapy 10, 11 i obręb Nagnajów, ark. mapy 1, 3

Począwszy od punktu nr 12 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewid. nr 957/11 w obrębie geodezyjnym Machów granica obszaru strefy ekonomicznej biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia zakładu będącego jednocześnie północną granicą działki ewid. nr 957/11 przez pkt nr 12a i 12b do pkt 13 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewid. nr 957/11. Na odcinku między punktami 12a i 12b granica przebiega po północnej krawędzi działki ewid. nr 953. Od pkt nr 13 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki ewid. nr 957/11 przez pkt nr 14, 15, 16 do pkt nr 17 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewid. nr 957/17, gdzie skręca w kierunku południowym i biegnąc wschodnią granicą działki ewid. nr 957/17 dochodzi do pkt 18 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki ewid. nr 957/17. Od pkt 18 granica strefy ekonomicznej biegnie północną stroną drogi zakładowej B, czyli działki ewid. nr 957/10 do pkt nr 19 zlokalizowanego jako północno-zachodni narożnik działki ewid. nr 957/10, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim biegnąc wzdłuż granicy działki ewid. do pkt nr 20 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki ewid. nr 899/6 położonej w obr. Machów.

Granica dzieląca działkę 899 na 899/6 i 899/4 oznaczona pkt 20 i 21 stanowi w tym miejscu połączenie części wschodniej terenu KiZPS (Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu) z częścią zachodnią terenu Kopalni Machów, Następnie granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim zachodnią stroną drogi o numerach ewidencyjnych 899/4, 902 w obr. Machów i 137/1 obrębu Nagnajów o łącznej długości 325 m do punktu 22. Z punktu 22 granica skręca w kierunku zachodnim, biegnąc między dziatkami ewid. nr 500/2 i 502 do bramy wejściowej Kopalni Machów, gdzie załamanie to oznaczone jest pkt 23, następnie dalej w kierunku zachodnim do pkt 24, który stanowi narożnik ogrodzenia magazynu depozytowego. Z punktu 24 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim na długości 350 m do punktu 25, który jest na północnej części drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 505. Z punktu 25 poprzez punkty 26, 27 do 28, które ograniczają drogę dojazdową o numerze ewidencyjnym 505, granica skręca na południowy zachód do punktu 29 stanowiącego najdalej na południe wysunięty narożnik działki ewid. nr 500/2. Następnie z pkt 29 poprzez pkt 30 do pkt 31 granica strefy biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 506 i 500/2 do styku z drogą państwową (Wisłostrada) nr ewidencyjny 494/1 obręb Nagnajów. Dalszy przebieg granicy dochodzi do pkt 32, który oddalony jest od pkt 31 o ok. 270 m na północ wzdłuż Wisłostrady. Z punktu tego granica skręca w kierunku wschodnim wzdłuż południowej strony drogi wewnątrzzakładowej biegnącej na wyrobisko Kopalni na odcinku 1 km do punktu 33, następnie w kierunku północnym 100 m do punktu 12, który to punkt jest punktem załamania granicy w kierunku wschodnim, od którego rozpoczęto opis.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »