| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 września 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 907, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 828,8 ha, położonych na terenach gminy Nowa Dęba, miasta Tarnobrzeg, gminy Staszów, gminy Tuczępy, miasta Stalowa Wola, miasta Radomia, miasta Pionki i gminy Pionki, gminy Poniatowa, gminy Nisko, miasta Połaniec i gminy Połaniec, gminy Grębów, miasta Jasło i gminy Jasło, gminy Górzyce, gminy Baranów Sandomierski, miasta Ożarów Mazowiecki, gminy Majdan Królewski oraz miasta Błonie."

2) w § 3 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z tytułu realizacji nowej inwestycji ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych", lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych", zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania nowych inwestycji, w rozumieniu art. 7 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537).

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544).

3. Kosztami, o których mowa w ust. 2, są wydatki inwestycyjne określone w § 6 ust. 1."

3) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, w rozumieniu art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej na danym obszarze, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, i ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto pracowników, powiększonych o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem."

4) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub spłatę ich wartości określoną w umowie leasingu, najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich – zgodnie z odrębnymi przepisami – do składników majątku podatnika,"

5) w szczegółowym opisie granic i terenu tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, w opisie granic podstrefy Radom:

opis granic Rejonu V otrzymuje brzmienie:

„Rejon V

Obręb Wieś Ożarów, 09 Ożarów Mazowiecki

Obszar 1

Od pkt 1, znajdującego się na działce nr 125/6 na przedłużeniu wschodniej ściany hali produkcji kabli światłowodowych i północnej ściany budynku biurowego, granica strefy biegnie w kierunku południowym po ścianie budynku do pkt 9 znajdującego się na ścianie budynku w miejscu styku dwóch budynków, z którego biegnie nadal w kierunku południowym po ścianie budynku do pkt 10 (narożnik budynku). W pkt 10 załamuje się pod kątem prostym i biegnie po ścianie budynku w kierunku wschodnim do pkt 11 znajdującego się na ścianie budynku na styku budynku i ogrodzenia. W pkt 11 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym po ogrodzeniu trwałym do pkt 12 znajdującego się w narożniku ogrodzenia pomiędzy działkami nr 125/6 i 125/4. W pkt 12 załamuje się ponownie i biegnie w kierunku wschodnim po ogrodzeniu trwałym do pkt 13 będącego narożnikiem ogrodzenia pomiędzy działkami nr 125/6 i 125/4. Tam załamuje się i biegnie po ogrodzeniu w kierunku północnym do pkt 14 (narożnik ogrodzenia pomiędzy działkami nr 125/6 i 125/4). W pkt 14 granica załamuje się i biegnie po ogrodzeniu w kierunku wschodnim do pkt 15 (znajdującego się na ścianie budynku). W pkt 15 ulega załamaniu i biegnie po ścianie budynku w kierunku północnym do pkt 16 (narożnik budynku), a następnie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku wschodnim po ścianie budynku do pkt 17 (narożnik budynku) i dalej w tym samym kierunku po ogrodzeniu do pkt 18, znajdującego się w narożniku ogrodzenia pomiędzy działkami nr 125/6, 125/4 i 128/2, w którym ulega załamaniu i biegnie po ogrodzeniu w kierunku południowym do pkt 19 będącego narożnikiem ogrodzenia pomiędzy działkami nr 125/6, 128/2 i 128/1. W tym miejscu załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim po ogrodzeniu do pkt 20 (narożnik ogrodzenia pomiędzy działkami nr 128/1 i 128/2), gdzie ponownie się załamuje i biegnie po ogrodzeniu w kierunku południowym do pkt 20A, który zlokalizowany jest na przecięciu ogrodzenia i północnej krawędzi drogi asfaltowej biegnącej równolegle do południowej ściany hali produkcji kabli telekomunikacyjnych. W tym miejscu granica strefy załamuje się pod kątem prostym i w kierunku zachodnim biegnie po północnej krawędzi drogi asfaltowej do pkt 20B. W pkt 20B granica skręca pod kątem prostym w prawo i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi drogi asfaltowej, biegnącej równolegle do zachodniej ściany hali produkcji kabli telekomunikacyjnych i dochodzi do pkt 20C, gdzie skręca w prawo do pkt 20D i dalej poprzez pkt 20E, 20F, 20G i 20H dochodzi do północno-zachodniego narożnika budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej. Od tego miejsca granica strefy biegnie po ścianie budynku biurowego i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis granicy obszaru.

Obszar 2

Od pkt 21A, który zlokalizowany jest na przecięciu ogrodzenia i południowej krawędzi drogi asfaltowej biegnącej równolegle do południowej ściany hali produkcji kabli telekomunikacyjnych, granica strefy biegnie w kierunku południowym do pkt 21, który jest punktem granicznym pomiędzy działkami nr 128/1, 128/2,166/5 i 166/3, a następnie w tym samym kierunku do pkt 21B – punktu granicznego pomiędzy działkami nr 166/5 i 166/3. W pkt 21B granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do pkt 22 – północno-wschodniego narożnika działki nr 166/3. W pkt 22 ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowym do pkt 22A znajdującego się na granicy działek nr 166/3, 166/5 oraz terenu PKP. W pkt 22A załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim po ogrodzeniu poprzez pkt 23 i 24 (znajdujące się na granicy pomiędzy działką nr 125/6 i terenem PKP) do pkt 25 (punkt graniczny pomiędzy działką nr 125/6 i terenem PKP w obrębie Konotopa i terenem PKP w obrębie Ożarów). Z pkt 25 biegnie nadal w kierunku zachodnim poprzez pkt 26 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 125/6, 126/2 i terenem PKP), pkt 27 (położony na granicy pomiędzy działką nr 126/2 i terenem PKP), pkt 28 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 126/2, 124/8 i terenem PKP), pkt 29 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 124/8, 124/7 i terenem PKP), pkt 30 (punkt graniczny PKP), pkt 31 (punkt graniczny PKP) do pkt 32 będącego punktem granicznym pomiędzy działkami nr 124/7, 167/5 i terenem PKP. W pkt 32 ulega nieznacznemu załamaniu w kierunku północno-zachodnim i biegnie w kierunku zachodnim poprzez pkt 33 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 167/5, 54/4 i terenem PKP), pkt 34 (punkt graniczny PKP), pkt 35 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 54/4, 44/1 i terenem PKP), pkt 36 (punkt graniczny PKP), pkt 37 (punkt graniczny pomiędzy działką nr 44/1 a terenem PKP) do pkt 38 (punkt graniczny PKP). W pkt 38 granica ulega nieznacznemu załamaniu w kierunku północno-zachodnim do pkt 39 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 44/1, 53 i terenem PKP), w którym nieznacznie się załamuje i biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim do pkt 40 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 53, 45/4 i terenem PKP). W pkt 40 ponownie ulega niewielkiemu załamaniu i biegnie w kierunku zachodnim do pkt 41 (punkt graniczny pomiędzy działką nr 45/4 i terenem PKP), a następnie do pkt 42 stanowiącego punkt graniczny pomiędzy działkami nr 45/4, 45/3, 45/7 i terenem PKP, w którym załamuje się i biegnie w kierunku południowym do pkt 43 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 45/7. W tym miejscu ulega załamaniu i biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 44, który jest punktem granicznym pomiędzy działkami nr 45/7, 45/6 i terenem PKP, do pkt 45 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 45/6. W pkt 45 ulega załamaniu pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym poprzez pkt 46 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 45/6, 50, 46 i terenem PKP) do pkt 47 (narożnik ogrodzenia trwałego, punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 46, 43). Z pkt 47 biegnie nadal w kierunku północnym po ogrodzeniu do pkt 52A poprzez pkt 48 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 43, 42), pkt 49 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 42, 41), pkt 50 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 41, 40), pkt 51 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 40, 39), pkt 52 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 39, 38). W pkt 52A, który zlokalizowany jest na przecięciu ogrodzenia i południowej krawędzi drogi asfaltowej biegnącej w kierunku wschód-zachód wzdłuż południowej ściany hali kabli energetycznych, granica strefy skręca pod kątem prostym w prawo i biegnie w linii prostej wzdłuż południowej krawędzi drogi, poprzez pkt 52C i 52D do pkt 21A, od którego rozpoczęto opis granicy obszaru.

Obszar 3

Od pkt 52B, który zlokalizowany jest na przecięciu ogrodzenia i północnej krawędzi drogi asfaltowej, biegnącej w kierunku wschód-zachód wzdłuż południowej ściany hali kabli energetycznych, granica strefy biegnie w kierunku północnym przez pkt 53 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 38, 37), pkt 54 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 37, 36), pkt 55 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 36, 35), pkt 56 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 35, 34), pkt 57 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 34, 33) do pkt 58, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 50. W pkt 58 (narożnik ogrodzenia) granica załamuje się i biegnie po ogrodzeniu w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 59 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 50, 32 i 51), pkt 60 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 51, 32 i 52) do pkt 61 (narożnik ogrodzenia). W pkt 61 granica ulega załamaniu i biegnie po ogrodzeniu w kierunku północnym poprzez pkt 62 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 49, 29 i 32), pkt 63 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 49, 29 i 28/3), pkt 64 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr 49, 28/3 i 28/2) do pkt 65 (narożnik ogrodzenia). W pkt 65 granica ulega załamaniu i biegnie w kierunku północno-wschodnim po ogrodzeniu wzdłuż ulicy Poznańskiej przez pkt 66 (punkt graniczny pomiędzy działkami nr: 49, 44/1 i ul. Poznańską) do pkt 67. W tym miejscu granica skręca pod kątem prostym i poprzez pkt 68 i 69 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej krawędzi drogi biegnącej wzdłuż zachodniej ściany hali produkcji kabli energetycznych, do pkt 70, który zlokalizowany jest na północnej krawędzi drogi asfaltowej, biegnącej w kierunku wschód-zachód wzdłuż południowej ściany hali kabli energetycznych. Od tego miejsca granica strefy biegnie wzdłuż północnej krawędzi tej drogi i dochodzi do pkt 52B, od którego rozpoczęto opis granic obszaru.

Obszar 4

Od pkt 71, który zlokalizowany jest w południowo-zachodnim narożniku hali produkcji kabli energetycznych, granica strefy biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej ściany hali produkcji kabli energetycznych, do pkt 72, który zlokalizowany jest na przecięciu północnej krawędzi drogi biegnącej w kierunku wschód-zachód równolegle do północnej ściany hali produkcji kabli energetycznych i przedłużenia zachodniej ściany hali. Od tego miejsca granica strefy biegnie poprzez pkt 73 i 74 w kierunku wschodnim, wzdłuż południowej krawędzi drogi asfaltowej, do pkt 75, który zlokalizowany jest na przecięciu zachodniej krawędzi drogi biegnącej wzdłuż wschodniej ściany magazynu wyrobów gotowych i południowej krawędzi drogi biegnącej w kierunku wschód-zachód równolegle do północnej ściany hali produkcji kabli energetycznych. Od pkt 75 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej ściany magazynu wyrobów gotowych do pkt 76, który stanowi południowo-wschodni narożnik tego budynku, i dalej biegnie w kierunku zachodnim do pkt 71, od którego rozpoczęto opis granic obszaru."

oraz na końcu opisu granic podstrefy Radom dodaje się opis granic i terenu Rejonu VII

w brzmieniu:

„Rejon VII

Obręb Błonie, ark. mapy 1

Obszar 1

Granica obszaru biegnie w kierunku wschodnim od pkt 21, położonego na skrzyżowaniu granicy zakładu ZMP Mera Błonie i ul. Łąki (północno-zachodni narożnik schodów portierni), wzdłuż ul. Łąki przez pkt 20 i 19 do pkt 18, a następnie skręca prostopadle w kierunku południowym i biegnie do pkt 1. Od tego miejsca biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego do pkt 2 leżącego na linii ogrodzenia trwałego. W tym miejscu granica załamuje się w kierunku zachodnim i dalej biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego przez pkt 3 i 4 i dalej po przedłużeniu do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku północnym po ogrodzeniu trwałym przez pkt 62 do pkt 61. Od tego miejsca granica biegnie w kierunku zachodnim do pkt 60 i dalej w kierunku północnym po ścianie budynku nr 16A do pkt 21, od którego rozpoczęto opis granic obszaru.

Obszar 2

Granica obszaru biegnie od pkt 4, położonego w odległości 11 m na zachód od narożnika ogrodzenia trwałego, w kierunku wschodnim przez pkt 3 i 2, wzdłuż ogrodzenia trwałego do pkt 10 leżącego na linii ogrodzenia trwałego. Od pkt 10 biegnie w kierunku południowym wzdłuż drogi asfaltowej do pkt 9. Od tego miejsca biegnie w kierunku zachodnim po ścianie budynku 4D do pkt 8, dalej w kierunku południowym do pkt 7, a następnie w kierunku zachodnim wzdłuż drogi asfaltowej do pkt 6. Od pkt 6 biegnie w kierunku północnym wzdłuż chodnika betonowego do pkt 4, od którego rozpoczęto opis granic obszaru. W granicach obszaru nr 2 znajdują się budynki 4 i 4A zlokalizowane na działce nr 4/7 oraz budynki 4B i 4C zlokalizowane na działce 4/8.

Obszar 3

Granica obszaru biegnie w kierunku wschodnim od pkt 11, zlokalizowanego na północno-wschodnim słupie bramy wewnętrznej zakładu ZMP Mera Błonie, wzdłuż ogrodzenia trwałego do pkt 14. Od pkt 14 biegnie w kierunku południowym, po ścianie budynku zlokalizowanego na działce nr 4/24 do pkt 13, następnie wzdłuż drogi asfaltowej w kierunku zachodnim do pkt 12 i dalej, wzdłuż drogi asfaltowej, w kierunku północnym do pkt 11, od którego rozpoczęto opis granic obszaru.

Obszar 4

Granica obszaru biegnie w kierunku wschodnim od pkt 15, stanowiącego środek łuku krawężnika drogi zakładowej wewnętrznej ZMP Mera Błonie przy północno-zachodnim narożniku budynku zlokalizowanego na działce nr 4/9, wzdłuż drogi asfaltowej do pkt 16. Od tego miejsca biegnie w kierunku południowym, wzdłuż drogi asfaltowej poprzez pkt 17 i 24 do pkt 26. Od pkt 26 biegnie wzdłuż drogi asfaltowej w kierunku zachodnim poprzez pkt 51 i 50 do pkt 25. Od pkt 25 granica biegnie wzdłuż drogi asfaltowej w kierunku północnym przez pkt 23 i 22 do pkt 15, od którego rozpoczęto opis obszaru.

W granicach obszaru 4 znajdują się budynki zlokalizowane na dziatkach nr 4/28, 4/52, 4/53, 4/54, 4/56 i 4/9.

Działki nr 4/51 i 4/38 położone wewnątrz obszaru 4 wraz ze znajdującą się na nich częścią powierzchni budynku nr 6a stanowią enklawę, która nie należy do obszaru strefy.

Granica tej enklawy przebiega od pkt 48 położonego w północno-zachodnim narożniku enklawy w kierunku wschodnim po ścianie budynku do pkt 49. Od pkt 49 granica biegnie w kierunku południowym po ścianie budynku do pkt 51. Następnie granica biegnie od pkt 51 w kierunku zachodnim po ścianie budynku do pkt 50 i od pkt 50 w kierunku północnym do pkt 48, także po ścianie budynku.

Obszar 5

Granica obszaru biegnie w kierunku wschodnim od pkt 47, położonego na środku łuku krawężnika drogi asfaltowej wewnętrznej zakładu ZMP Mera Błonie na przedłużeniu południowej ściany budynku zlokalizowanego na działce nr 4/26, wzdłuż drogi asfaltowej do pkt 46. Od tego miejsca biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy zakładu ZMP Mera Błonie do pkt 29. Od pkt 29 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż drogi asfaltowej do pkt 30, a następnie skręca w kierunku północnym do pkt 47, od którego rozpoczęto opis granic obszaru.

Obszar 6

Granica obszaru biegnie w kierunku wschodnim od pkt 44, położonego na granicy zakładu ZMP Mera Błonie przy ul. Grodziskiej i przedłużeniu północnej ściany budynku 18 (działka nr 4/21), po granicy zakładu ZMP Mera Błonie wzdłuż drogi asfaltowej, a następnie po ścianie budynku zlokalizowanego na działce nr 4/21 do pkt 43 i dalej pod kątem prostym w kierunku północnym po ścianie ww. budynku do pkt 45. Od pkt 45 biegnie w kierunku wschodnim po ścianie budynku do pkt 42 przy drodze asfaltowej, a następnie od pkt 42 wzdłuż drogi asfaltowej w kierunku południowym do pkt 41. Od pkt 41 biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego w kierunku zachodnim do pkt 91. Od tego miejsca granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 28 i 27 po granicy zakładu ZMP Mera Błonie, wzdłuż ul. Grodziskiej do pkt 44, od którego rozpoczęto opis obszaru.

W skład obszaru 6 wchodzi działka nr 2/21 wraz ze znajdującym się na jej powierzchni budynkiem oraz działka nr 4/49.

Obszar 7

Granica obszaru biegnie w kierunku wschodnim od pkt 31, położnego na środku łuku krawężnika drogi asfaltowej wewnętrznej, na przedłużeniu północnej ściany budynku zlokalizowanego na działce nr 4/35, wzdłuż drogi asfaltowej do pkt 32, a następnie pod kątem prostym skręca w kierunku południowym i dalej biegnie wzdłuż granicy zakładu ZMP Mera Błonie przez pkt 34 wzdłuż granicy zakładu ZMP Mera Błonie w kierunku południowym do pkt 35 i dalej pod kątem prostym w kierunku zachodnim po ogrodzeniu trwałym do pkt 36. Od pkt 36 biegnie wzdłuż krawężnika w kierunku północnym do pkt 31, od którego rozpoczęto opis. W skład obszaru 7 wchodzi zabudowana działka nr 4/14.

Obszar 8

Granica obszaru biegnie w kierunku wschodnim od pkt 37, położonego na środku łuku krawężnika drogi asfaltowej wewnętrznej, przy północno-zachodnim narożniku budynku nr 3 zlokalizowanego na działce nr 4/15, wzdłuż drogi asfaltowej do pkt 38, położonego na granicy zakładu ZMP Mera Błonie i ul. Żukówka. Od pkt 38 biegnie po granicy zakładu ZMP Mera Błonie i ul. Żukówka w kierunku południowym do pkt 39 i dalej po granicy zakładu ZMP Mera Błonie i ul. Żukówka w kierunku zachodnim do pkt 40. Od pkt 40 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż drogi asfaltowej do pkt 37, od którego rozpoczęto opis obszaru. W skład obszaru 8 wchodzi zabudowana działka nr 4/15.".

§ 2.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych – na terenie włączonym do strefy:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 107, poz. 1177),

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 64, poz. 589),

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 3, poz. 34),

4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 806) oraz

5) niniejszym rozporządzeniem

nie stanowi podstawy do zwiększenia dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na terenie strefy określonym przed dokonaniem zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 907, z 2000 r. Nr 71, poz. 833 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 336).

2. Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach włączonych do strefy rozporządzeniami wymienionymi w ust. 1.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 833, z 2001 r. Nr 30, poz. 336 i Nr 107, poz. 1177, z 2002 r. Nr 64, poz. 589 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 34 i Nr 88, poz. 806.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874 i Nr 137, poz. 1302.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz.1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz.1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1608.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »