REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 162 poz. 1117

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 1997 r.

w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86e ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje substancji zanieczyszczających, za których wprowadzanie do powietrza pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat,

2) rodzaje i gatunki (odmiany) drzew lub krzewów, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat,

3) współczynniki różnicujące opłaty oraz przypadki podwyższania wysokości opłat,

4) wysokość kwoty, poniżej której można odstąpić od pobrania opłaty, oraz wykaz podmiotowych i przedmiotowych zwolnień od uiszczania opłat.

§ 2.
1. Rodzaje substancji zanieczyszczających, za których wprowadzanie do powietrza są pobierane opłaty, oraz jednostkowe stawki opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających powstających przy przeładunku benzyn silnikowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów spalania paliw w źródłach o łącznej wydajności cieplnej do:

1) 0,5 MWt – opalanych węglem kamiennym lub olejem,

2) 1 MWt – opalanych koksem, drewnem lub gazem

– określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Stawki opłat za usunięcie drzew określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków (odmian) innych niż określa załącznik nr 5 ustala się stawki opłat, tak jak dla drzew wymienionych w tym załączniku o podobnej wartości przyrodniczej, z zastrzeżeniem § 4.

2. Stawkę opłaty za usunięcie krzewów ustala się w wysokości 108,00 zł za jeden m2 powierzchni porośniętej krzewami.

§ 4.
Za usuwanie drzew i krzewów z terenów ochrony uzdrowiskowej, terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz terenów zieleni miejskiej ustala się jednostkowe stawki opłat o 100% wyższe od stawek opłat, o których mowa w § 3.
§ 5.
Do ustalenia opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w liczbie porządkowej 11, powstających w wyniku produkcji leków, stosuje się współczynnik 0,1.
§ 6.
Do ustalenia opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o skuteczności redukcji powyżej 85%, stosuje się współczynnik 0,15.
§ 7.
Nie uiszcza się opłaty za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających powstałych w wyniku energetycznego procesu spalania słomy.
§ 8.
Od pobrania opłaty za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza można odstąpić, jeżeli jej łączna wysokość za rok kalendarzowy nie przekracza kwoty 1000 zł.
§ 9.
Od uiszczania opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza są zwolnione: zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia, szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, szkoły wyższe, seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, jednostki organizacyjne Służby Więziennej, rybacy oraz rolnicy, z wyjątkiem prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 133, poz. 638, z 1994 r. Nr 51, poz. 203 i Nr 140, poz. 772, z 1995 r. Nr 153, poz. 775 oraz z 1996 r. Nr 154, poz. 747).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [RODZAJE SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, OBJĘTYCH OPŁATAMI ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1997 r. (poz. 1117)

Załącznik nr 1

RODZAJE SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, OBJĘTYCH OPŁATAMI ORAZ JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT

Lp.

Rodzaje wprowadzanych substancji zanieczyszczających

Grupa

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg

1

2

3

4

1

Akrylonitryl (aerozol)

I

210,00

2

Arsen1)

 

210,00

3

Azbest

 

210,00

4

Benzen

 

210,00

5

Benzo/a/piren

 

210,00

6

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

 

210,00

7

Chrom1)

 

210,00

8

Nikiel1)

 

210,00

9

Bizmut1)

 

105,00

10

Cer1)

 

105,00

11

Chlorowcopochodne węglowodorów:

 

105,00

 

CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115,

 

 

 

CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

 

 

12

Cyna1)

 

10,50

13

Cynk1)

 

10,50

14

Czterochlorek węgla

 

105,00

15

Dioksyny

 

105,00

16

Halony: 1211, 1301, 2402

 

105,00

17

Kadm1)

 

105,00

18

Kobalt1)

 

105,00

19

Mangan1)

 

105,00

20

Molibden1)

 

105,00

21

Ołów1)

 

105,00

22

Polichlorowane bifenyle

 

105,00

23

Rtęć1)

 

105,00

24

1,1,1-trójchloroetan

 

105,00

25

Amoniak

II

0,30

26

Dwutlenek siarki

 

0,30

27

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

 

0,15

28

Metan (stawka w zł/Mg)

 

0,15

29

Pyły ze spalania paliw

 

0,20

30

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

 

0,80

31

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

 

0,80

32

Pyły nawozów sztucznych

 

0,80

33

Pyły środków powierzchniowo czynnych

 

0,80

34

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

 

0,80

35

Pyły polimerów

 

0,30

36

Pyły węgla brunatnego

 

0,30

37

Pyły pozostałe

 

0,20

38

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

 

0,30

39

Tlenek węgla

 

0,08

40

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne2)

 

0,08

41

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne2)

 

0,80

 

1

2

3

4

42

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

III

0,55

43

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

 

0,80

44

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

 

0,80

45

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

 

1,40

46

Aminy i ich pochodne

 

1,40

47

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

 

0,30

48

Dwusiarczek węgla

 

0,95

49

Etery i ich pochodne

 

0,80

50

Halony2)

 

0,30

51

Ketony i ich pochodne

 

0,80

52

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

 

0,80

53

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne2)

 

1,10

54

Oleje (mgła olejowa)

 

0,30

55

Organiczne pochodne związków siarki

 

1,40

56

Pierwiastki metaliczne i ich związki2)

 

0,80

57

Pierwiastki niemetaliczne

 

0,80

58

Sole niemetali2)

 

0,80

59

Tlenki niemetali2)

 

0,80

60

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

 

2,70

61

Związki heterocykliczne

 

7,10

62

Związki izocykliczne

 

0,80

 

 

1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.

2) Z wyjątkiem wymienionych w innych grupach.

Załącznik 2. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH POWSTAJĄCYCH PRZY PRZEŁADUNKU BENZYN SILNIKOWYCH]

Załącznik nr 2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH* POWSTAJĄCYCH PRZY PRZEŁADUNKU BENZYN SILNIKOWYCH

Lp.

Rodzaj operacji technicznej

Jednostkowa stawka w zł za 1 Mg przeładowanej benzyny

1

2

3

1

Napełnianie zbiorników z dachem stałym

3,25

2

Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym

0,20

3

Napełnianie zbiorników podziemnych

1,75

4

Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw

1,75

5

Napełnianie cystern kolejowych

1,35

6

Napełnianie cystern samochodowych

0,95

7

Napełnianie zbiorników pojazdów

1,95

 

 

* Łączna stawka opłat za wprowadzanie do powietrza następujących substancji zanieczyszczających: węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych, węglowodorów pierścieniowych, aromatycznych i ich pochodnych, wymienionych w załączniku nr 1, obliczona według stawek jednostkowych w nim określonych.

Załącznik 3. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W ŹRÓDŁACH O ŁĄCZNEJ WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ DO 0,5 MWt OPALANYCH WĘGLEM KAMIENNYM LUB OLEJEM ORAZ DO 1 MWt OPALANYCH KOKSEM, DREWNEM LUB GAZEM]

Załącznik nr 3

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH* Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W ŹRÓDŁACH O ŁĄCZNEJ WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ DO 0,5 MWt OPALANYCH WĘGLEM KAMIENNYM LUB OLEJEM ORAZ DO 1 MWt OPALANYCH KOKSEM, DREWNEM LUB GAZEM

Lp.

Rodzaje źródeł

Stawka w zł za jednostkę spalonego paliwa

1

2

3

I

Źródła o łącznej wydajności cieplnej do 0,5 MWt opalane węglem kamiennym:

 

 

1. kocioł z rusztem mechanicznym, urządzenie odpylające

9,00 zł/Mg

2. kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

12,70 zł/Mg

3. kocioł z rusztem stałym, ciąg naturalny

15,10 zł/Mg

4. kocioł z rusztem stałym, ciąg sztuczny, urządzenie odpylające

11,60 zł/Mg

5. kocioł z rusztem stałym, ciąg sztuczny, bez urządzenia odpylającego

16,40 zł/Mg

II

Źródła o łącznej wydajności cieplnej do 0,5 MWt opalane olejem:

 

 

1. olej lekki EKOTERM

4,80 zł/Mg

2. olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)

5,80 zł/Mg

3. olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)

9,20 zł/Mg

4. olej napędowy

4,80 zł/Mg

III

Źródła o łącznej wydajności cieplnej do 1 MWt opalane koksem:

 

 

 

1. kocioł z rusztem stałym, ciąg naturalny

9,60 zł/Mg

2. kocioł z rusztem stałym, ciąg sztuczny, urządzenie odpylające

8,50 zł/Mg

3. kocioł z rusztem stałym, ciąg sztuczny, bez urządzenia odpylającego

10,70 zł/Mg

IV

Źródła o łącznej wydajności cieplnej do 1 MWt opalane drewnem

2,30 zł/Mg

V

Źródła o łącznej wydajności cieplnej do 1 MWt opalane gazem:

 

1. gaz ziemny wysokometanowy

788,40 zł/106 m3

2. gaz ziemny zaazotowany

551,00 zł/106 m3

 

 

* Łączna stawka opłat za wprowadzanie do powietrza następujących substancji zanieczyszczających: benzo/a/pirenu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, pyłów ze spalania paliw, sadzy, tlenków azotu i tlenku węgla, wymienionych w załączniku nr 1, obliczona według stawek jednostkowych w nim określonych.


Załącznik 4. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCH]

Załącznik nr 4

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA WPROWADZANIE DO POWIETRZA SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH* Z PROCESÓW SPALANIA PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCH

 

 

Lp.

Silnik spalinowy

Stawka w zł za 1 Mg spalonego paliwa

etyliny

benzyny bezołowiowe

gaz płynny propan-butan

olej napędowy

olej napędowy CITY

1

2

3

4

5

6

7

1

w samochodach z katalizatorami

10,00

10,00

2

w samochodach osobowych bez katalizatorów

51,00

44,00

35,00

11,00

5,50

3

w samochodach dostawczych o masie całkowitej poniżej 3,5 Mg

49,00

42,00

13,50

8,00

4

w samochodach ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 Mg

65,00

58,00

29,50

24,00

5

w autobusach

33,00

27,50

6

w ciągnikach rolniczych

28,50

23,00

7

w maszynach roboczych

150,00

143,00

32,00

27,00

8

w pojazdach szynowych

28,00

 

 

* Łączna stawka opłat za wprowadzanie do powietrza następujących substancji zanieczyszczających: ołowiu, dwutlenku siarki, pyłów ze spalania paliw, sadzy, tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych, węglowodorów pierścieniowych, aromatycznych i ich pochodnych, wymienionych w załączniku nr 1, obliczona według stawek jednostkowych w nim określonych.


Załącznik 5. [STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW]

Załącznik nr 5

STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW

Lp.

Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew

Stawki jednostkowe w zł za 1 cm obwodu pniaa) drzewa mierzonego na wysokości 130 cmb)

przy obwodzie

do 25 cm

26–50
cm

51–100
cm

101–200
cm

Powyżej 200 cm

1

2

3

4

5

6

7

1

Topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew

8,50

17,00

35,70

37,40

45,90

2

Klon (pozostałe gatunki i odmiany szybko rosnące), kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna, daglezja, choina, modrzew, brzoza gruczołkowata i omszona

23,10

44,20

88,40

88,40

88,40

3

Dąb, grab, buk, lipa, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik, platan klonolistny, wiąz

56,10

146,00

294,00

442,00

572,00

4

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik

294,00

442,00

572,00

873,00

1.173,00

 

 

a) W razie usuwania drzew mających więcej niż jeden pień, opłatę oblicza się za każdy pień oddzielnie.

b) W razie usuwania drzew o pniu niższym od 130 cm, obwód należy mierzyć bezpośrednio pod koroną.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA