| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 24 grudnia 1997 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego, wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunki wydania i wykorzystania pozwolenia, wzory pozwoleń, sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń oraz wzór i tryb składania sprawozdań z wykorzystania pozwolenia.
§ 2.
1. Minister Gospodarki wydaje pozwolenie na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego, zwane dalej „pozwoleniem”, na wniosek osoby krajowej dokonującej obrotu towarami z zagranicą.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
1. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towaru objętego plafonem lub automatyczną rejestracją obrotu należy dołączyć:

1) aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

2) kopię zaświadczenia o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towaru objętego kontyngentem, nieautomatyczną rejestracją obrotu lub towaru, którym obrót z zagranicą dokonywany jest na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 należy dołączyć:

1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

2) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

3) kopię umowy z kontrahentem zagranicznym dotyczącą towaru będącego przedmiotem wniosku.

3. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz towaru objętego kontyngentem taryfowym, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2, należy dołączyć zaświadczenie Głównego Urzędu Ceł o niezaleganiu z cłem.

4. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towaru, którym obrót z zagranicą wymaga uzyskania koncesji, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2 należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz gazu ziemnego (kod PCN 271111000 i 271121000) – udokumentowanie tytułu własności sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej gazu lub odpowiednią umowę o przesył i dystrybucję gazu z dysponentem takiej sieci,

2) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz preparatów alkoholowych lub napojów alkoholowych w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry – fotokopię koncesji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wyrób i rozlew wódek lub fotokopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym koncesję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wyrób i rozlew wódek,

3) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz paliw płynnych – oświadczenie o posiadanych warunkach magazynowania paliw płynnych wraz z dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonej na cele ich magazynowania (prawo własności, najmu, dzierżawy, użytkowania),

4) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz olejów ropy naftowej surowej – oświadczenie o zdolnościach przerobu ropy naftowej wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie własnych instalacji rafineryjnych, a w przypadku nieposiadania takich instalacji – umowę z polskim zakładem rafineryjnym na dostawę na potrzeby rafinerii wskazanych gatunków ropy naftowej surowej wraz z określeniem warunków dostaw.

§ 4.
Minister Gospodarki może zażądać, w szczególnych przypadkach, przedłożenia innych niż wymienione w § 3 dokumentów, niezbędnych do podjęcia decyzji o wydaniu pozwolenia.
§ 5.
1. Warunkiem wydania pozwolenia jest:

1) pozytywne rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami zgodnie z postanowieniami § 3 i § 4,

2) wniesienie opłaty określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1127).

2. Warunkiem wydania kolejnego pozwolenia na ten sam towar jest:

1) spełnienie wymogów wymienionych w ust. 1,

2) złożenie w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3, sprawozdania z wykorzystania uprzednio otrzymanego pozwolenia, o ile taki obowiązek został ustanowiony.

§ 6.
1. Wzór pozwolenia na przywóz określa załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

2. Wzór pozwolenia na wywóz określa załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 7.
Termin ważności pozwolenia wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia jego wydania.
§ 8.
1. Ewidencja udzielonych pozwoleń na wywóz lub przywóz towarów prowadzona jest w Ministerstwie Gospodarki.

2. Sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych pozwoleń określa załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 9.
1. Obowiązek składania sprawozdań, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026), polega na przesłaniu przez osobę, której udzielono pozwolenia, do Ministerstwa Gospodarki, poświadczonej przez urząd celny, fotokopii oryginału pozwolenia zawierającego adnotację o przywozie lub wywozie towaru objętego pozwoleniem.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, musi zawierać następujące informacje:

1) numer SAD,

2) przywiezioną lub wywiezioną ilość lub wartość towaru,

3) ilość lub wartość towaru pozostającą jeszcze do wykorzystania w ramach pozwolenia,

4) podpis, datę, pieczęć imienną funkcjonariusza celnego dokonującego adnotacji.

3. Poświadczona fotokopia oryginału pozwolenia, o której mowa w ust. 1, powinna być przesłana do Ministerstwa Gospodarki w terminie 7 dni od dnia pełnego wykorzystania pozwolenia lub w terminie 7 dni od dnia upływu terminu jego ważności.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [Wniosek o udzielenie pozwolenia na wywóz/przywóz towarów]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 24 grudnia 1997 r. (poz. 1126)

Załącznik nr 1

WNIOSEK
o udzielenie pozwolenia na wywóz/przywóz towarów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [DECYZJA]

Załącznik nr 2

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [DECYZJA]

Załącznik nr 3

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ NA WYWÓZ I PRZYWÓZ TOWARÓW]

Załącznik nr 4

EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ NA WYWÓZ I PRZYWÓZ TOWARÓW

Nr wniosku

Data wpłynięcia wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Przedmiot wniosku

Data wydania pozwolenia

Numer pozwolenia

Odbiorca

Data odbioru lub wysyłki pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »