REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 162 poz. 1126

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 24 grudnia 1997 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 157, poz. 1026) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego, wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunki wydania i wykorzystania pozwolenia, wzory pozwoleń, sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń oraz wzór i tryb składania sprawozdań z wykorzystania pozwolenia.
§ 2.
1. Minister Gospodarki wydaje pozwolenie na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego, zwane dalej „pozwoleniem”, na wniosek osoby krajowej dokonującej obrotu towarami z zagranicą.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
1. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towaru objętego plafonem lub automatyczną rejestracją obrotu należy dołączyć:

1) aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

2) kopię zaświadczenia o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towaru objętego kontyngentem, nieautomatyczną rejestracją obrotu lub towaru, którym obrót z zagranicą dokonywany jest na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 należy dołączyć:

1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

2) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

3) kopię umowy z kontrahentem zagranicznym dotyczącą towaru będącego przedmiotem wniosku.

3. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz towaru objętego kontyngentem taryfowym, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2, należy dołączyć zaświadczenie Głównego Urzędu Ceł o niezaleganiu z cłem.

4. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towaru, którym obrót z zagranicą wymaga uzyskania koncesji, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2 należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz gazu ziemnego (kod PCN 271111000 i 271121000) – udokumentowanie tytułu własności sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej gazu lub odpowiednią umowę o przesył i dystrybucję gazu z dysponentem takiej sieci,

2) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz preparatów alkoholowych lub napojów alkoholowych w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry – fotokopię koncesji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wyrób i rozlew wódek lub fotokopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym koncesję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wyrób i rozlew wódek,

3) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz paliw płynnych – oświadczenie o posiadanych warunkach magazynowania paliw płynnych wraz z dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonej na cele ich magazynowania (prawo własności, najmu, dzierżawy, użytkowania),

4) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz olejów ropy naftowej surowej – oświadczenie o zdolnościach przerobu ropy naftowej wraz z dokumentem stwierdzającym posiadanie własnych instalacji rafineryjnych, a w przypadku nieposiadania takich instalacji – umowę z polskim zakładem rafineryjnym na dostawę na potrzeby rafinerii wskazanych gatunków ropy naftowej surowej wraz z określeniem warunków dostaw.

§ 4.
Minister Gospodarki może zażądać, w szczególnych przypadkach, przedłożenia innych niż wymienione w § 3 dokumentów, niezbędnych do podjęcia decyzji o wydaniu pozwolenia.
§ 5.
1. Warunkiem wydania pozwolenia jest:

1) pozytywne rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami zgodnie z postanowieniami § 3 i § 4,

2) wniesienie opłaty określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1127).

2. Warunkiem wydania kolejnego pozwolenia na ten sam towar jest:

1) spełnienie wymogów wymienionych w ust. 1,

2) złożenie w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3, sprawozdania z wykorzystania uprzednio otrzymanego pozwolenia, o ile taki obowiązek został ustanowiony.

§ 6.
1. Wzór pozwolenia na przywóz określa załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

2. Wzór pozwolenia na wywóz określa załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 7.
Termin ważności pozwolenia wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia jego wydania.
§ 8.
1. Ewidencja udzielonych pozwoleń na wywóz lub przywóz towarów prowadzona jest w Ministerstwie Gospodarki.

2. Sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych pozwoleń określa załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 9.
1. Obowiązek składania sprawozdań, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026), polega na przesłaniu przez osobę, której udzielono pozwolenia, do Ministerstwa Gospodarki, poświadczonej przez urząd celny, fotokopii oryginału pozwolenia zawierającego adnotację o przywozie lub wywozie towaru objętego pozwoleniem.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, musi zawierać następujące informacje:

1) numer SAD,

2) przywiezioną lub wywiezioną ilość lub wartość towaru,

3) ilość lub wartość towaru pozostającą jeszcze do wykorzystania w ramach pozwolenia,

4) podpis, datę, pieczęć imienną funkcjonariusza celnego dokonującego adnotacji.

3. Poświadczona fotokopia oryginału pozwolenia, o której mowa w ust. 1, powinna być przesłana do Ministerstwa Gospodarki w terminie 7 dni od dnia pełnego wykorzystania pozwolenia lub w terminie 7 dni od dnia upływu terminu jego ważności.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [Wniosek o udzielenie pozwolenia na wywóz/przywóz towarów]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 24 grudnia 1997 r. (poz. 1126)

Załącznik nr 1

WNIOSEK
o udzielenie pozwolenia na wywóz/przywóz towarów

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [DECYZJA]

Załącznik nr 2

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [DECYZJA]

Załącznik nr 3

DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ NA WYWÓZ I PRZYWÓZ TOWARÓW]

Załącznik nr 4

EWIDENCJA UDZIELONYCH POZWOLEŃ NA WYWÓZ I PRZYWÓZ TOWARÓW

Nr wniosku

Data wpłynięcia wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Przedmiot wniosku

Data wydania pozwolenia

Numer pozwolenia

Odbiorca

Data odbioru lub wysyłki pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-12-31
  • Data wejścia w życie: 1998-01-01
  • Data obowiązywania: 1998-01-01
  • Z mocą od: 1998-01-01
  • Dokument traci ważność: 2001-04-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA