REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 65 poz. 768

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 27 lipca 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są przyjmowane od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których ustanawia się ograniczenie obrotu towarami lub kontyngent taryfowy, chyba że przepisy te określają inny termin.”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na przywóz towaru objętego kontyngentem taryfowym, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2, należy dołączyć pisemne oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z wpłatami należności celnych i podatkami pobieranymi przez urzędy celne.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, mogą być uwierzytelnionymi kopiami.”;

4) w § 5:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przywóz albo wywóz towaru w ilości lub o wartości przekraczającej 30% wielkości określonych w poprzednio udzielonym pozwoleniu.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli osoba ubiega się o kolejne pozwolenie na towar określony tym samym kodem PCN, poświadczona przez urząd celny kopia poprzednio udzielonego pozwolenia powinna być złożona w Ministerstwie Gospodarki nie później niż w dniu złożenia wniosku o kolejne pozwolenie. Przepisy § 9 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 7 wyrazy „maksymalnie 3 miesiące od dnia jego wydania” zastępuje się wyrazami „3 miesiące od daty jego wydania, chyba że w pozwoleniu określono inny termin jego ważności”;

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia umieszczona na końcu wniosku uwaga otrzymuje następujące brzmienie:

„Uwaga: Uprzedza się o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 oraz art. 270 § 1 Kodeksu karnego, a także art. 85 Kodeksu karnego skarbowego.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-08-09
  • Data wejścia w życie: 2000-08-24
  • Data obowiązywania: 2000-08-24
  • Dokument traci ważność: 2001-04-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA