| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 stycznia 1998 r.

w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2–4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Stawki podatku akcyzowego wymienione w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104), zwanej dalej „ustawą”, obniża się do wysokości określonej w:

1) załączniku nr 1 – dla wyrobów akcyzowych produkowanych w kraju, z wyłączeniem wyrobów wymienionych w poz. 13 i 19 załącznika nr 6 do ustawy,

2) załączniku nr 2 – dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych produkowanych w kraju,

3) załączniku nr 3 – dla wyrobów akcyzowych importowanych.

§ 2.
Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie również do sprzedaży paliw silnikowych wytwarzanych w kraju w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych.
§ 3.
W przypadku sprzedaży tytoniu przeznaczonego do sporządzania papierosów przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej producent tego tytoniu stosuje stawkę podatku akcyzowego w wysokości 70% wartości sprzedaży, pomniejszonej o podatek od towarów i usług.
§ 4.
1. Stawki podatku akcyzowego dla spirytusu, niższe od stawki najwyższej, i zwolnienia od podatku akcyzowego, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, mogą być stosowane przy sprzedaży nabywcom objętym, zgodnie z odrębnymi przepisami, szczególnym nadzorem podatkowym.

2. Stawki i zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się przy sprzedaży spirytusu nabywcom, którzy przedstawili zamówienie potwierdzone przez właściwy urząd kontroli skarbowej; urząd kontroli skarbowej dokonuje potwierdzenia zamówienia po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego, że nabywca nie zalega z płatnością podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) sprzedaży spirytusu skażonego środkiem skażającym, na podstawie odrębnych przepisów:

a) w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 10 I,

b) odwodnionego, przeznaczonego jako dodatek do paliw, do którego ponadto dodano inne substancje w ilości nie mniejszej niż 15%,

2) denaturatu,

3) spirytusu posiarczynowego.

4. Zaświadczenie urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2, ważne jest do najbliższego terminu zapłaty podatku akcyzowego, określonego w § 20 ust. 5.

§ 5.
1. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów wpłaca się w przypadku wystąpienia tych ubytków i niedoborów w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu spirytusu i wyrobów spirytusowych (SWW: 244), wyrobów winiarskich (SWW: 247) oraz piwa (SWW: 2483).

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku stwierdzenia nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów:

1) przed powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym,

2) w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu spirytusu nabytego po cenie zawierającej podatek akcyzowy w wysokości niższej od najwyższej stawki określonej dla spirytusu w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów stosuje się najwyższą stawkę podatku akcyzowego, ustaloną dla wyrobu akcyzowego wytworzonego przez producenta, u którego powstały te ubytki lub niedobory.

4. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków spirytusu pomniejsza się o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabytego spirytusu.

5. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków wyrobów winiarskich pomniejsza się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytworzenia wyrobów winiarskich i podatek akcyzowy zapłacony od importu tych wyrobów.

§ 6.
W przypadku gdy producent:

1) oddaje wyrób akcyzowy w odpłatne użytkowanie – obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje nie później niż w dniu opuszczenia przez wyrób terenu zakładu, w którym został wyprodukowany,

2) zużywa spirytus własnej produkcji do wytwarzania innych towarów lub zużywa nabyty spirytus na inny cel, niż określono w zamówieniu – obowiązek podatkowy powstaje nie później niż w dniu przekazania tego spirytusu do produkcji; przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio,

3) opakowań z tworzyw sztucznych zużywa je do pakowania (rozlewania) wyrobów gotowych – obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy.

§ 7.
Przy sprzedaży paliw do silników przesyłanych do odbiorcy rurociągiem za datę opuszczenia terenu zakładu, w którym zostały wyprodukowane, przyjmuje się datę odbioru paliw, potwierdzoną pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa przez odbiorcę.
§ 8.
Zwalnia się od podatku akcyzowego:

1) sprzedaż etylin wytwarzanych przez etylizację benzyn bazowych zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy,

2) opakowania z tworzyw sztucznych dla środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770),

3) opakowania z tworzyw sztucznych, produkowane przez zakłady pracy chronionej,

4) import powracających z zagranicy zwolnionych od cła opakowań z tworzyw sztucznych, dokonywany przez podatnika, który zastosował te opakowania do towarów wywiezionych za granicę,

5) odzież futrzaną i inne wyroby futrzarskie wytworzone z wyprawionych skór zwierząt szlachetnych, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od których podatek ten został zapłacony w urzędzie celnym,

6) rozlew importowanych wódek gatunkowych, od których podatek akcyzowy został zapłacony w urzędzie celnym,

7) sprzedaż spirytusu i wyrobów spirytusowych wytworzonych ze spirytusu i wyrobów spirytusowych pochodzących z konfiskat dokonywanych przez uprawnione organy, w części stanowiącej równowartość kwoty 300 zł od 1 hl 100% spirytusu zawartego w zużytych wyrobach spirytusowych i spirytusie,

8) próby wyrobów spirytusowych i spirytusu, pobierane przez organy kontroli, oraz spirytus przekazywany przez jednostki gospodarcze do prób i analiz w zakresie potrzeb kontroli produkcji, z tym że zwolnienie obejmuje nie więcej niż 2 I jednorazowej próby,

9) rozlew denaturatu oraz spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym AT 80, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy,

10) spirytus skażony u nabywcy, jeżeli środek skażający został dodany do spirytusu nabytego po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od którego podatek ten został zapłacony w urzędzie celnym,

11) sprzedaż spirytusu rektyfikowanego szpitalom, pod warunkiem że będzie stosowany wyłącznie:

a) przy czynnościach leczniczych i do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem,

b) do wytwarzania leków recepturowych w aptekach szpitalnych,

12) sprzedaż spirytusu rektyfikowanego technicznego (SWW: 2442-4), spirytusu skażonego (SWW: 2444-2), z wyjątkiem spirytusu wymienionego w poz. 7 pkt 1–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, a także spirytusu porektyfikacyjnego (SWW: 2449-3) jednostkom podległym, podporządkowanym lub nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkom wojskowym podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostkom organizacyjnym Urzędu Ochrony Państwa,

13) rozlew piwa zakupionego po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od którego podatek ten został zapłacony w urzędzie celnym,

14) wyroby akcyzowe sprzedawane do wolnych obszarów celnych umiejscowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, z przeznaczeniem do odprzedaży podróżnym.

§ 9.
1. W przypadku sprzedaży paliw silnikowych wytwarzanych z komponentów uzyskiwanych z przerobu ropy naftowej oraz organicznych związków tlenowych, a także wytwarzanych w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych, należny podatek akcyzowy obniża się o podatek akcyzowy zapłacony przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw.

2. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży soli (SWW: 1212) obniża się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do jej wytwarzania surowców lub podatek akcyzowy zapłacony od importu tych surowców.

3. W przypadku sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia podatek akcyzowy należny od tych wyrobów obniża się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytwarzania materiałów zaliczanych według Systematycznego wykazu wyrobów do grupy 1324-4, -5, -9 lub podatek akcyzowy zapłacony od importu tych materiałów.

4. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wódek gatunkowych obniża się o podatek akcyzowy zapłacony od importu napojów alkoholowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron oraz złożonych preparatów i koncentratów alkoholowych, zakupionych z przeznaczeniem do produkcji tych wódek.

5. W przypadku odprzedaży spirytusu na inny cel, niż to określono w zamówieniu, o którym mowa w § 4 ust. 2, należny podatek akcyzowy pomniejsza się o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia spirytusu.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku zużycia spirytusu na inny cel, niż to określono w zamówieniu.

7. Podatnicy sprzedający denaturat mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek zawarty w cenach zakupu zużytego do produkcji spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym AT 80 lub o podatek akcyzowy zapłacony od importu tego spirytusu.

8. Podatnicy, którzy przed sprzedażą wyrobów winiarskich:

1) dokonują ich rozlewu,

2) poddają je leżakowaniu, kupażowaniu, tzn. mieszaniu w celu osiągnięcia właściwych efektów barwy, smaku i aromatu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką ziołową, nasycaniu dwutlenkiem węgla, podbarwianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub maderyzacji, tzn. przyspieszeniu procesu dojrzewania przez zastosowanie oddziaływania termicznego, mogą obniżyć podatek akcyzowy należny od sprzedaży tych wyrobów o podatek akcyzowy od wyrobów winiarskich zużytych do ich wytworzenia, zawarty w cenach zakupu lub zapłacony od ich importu.

§ 10.
1. Podatnicy importujący wyroby akcyzowe, wymienione w poz. 1 załącznika nr 6 do ustawy, z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu w procesie pirolizy, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tych wyrobów.

2. Podatnicy sprzedający oleje napędowe do silników szybkoobrotowych wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji zużytych olejów smarowych, w których udział komponentów uzyskanych z regeneracji w produkcie gotowym wynosi minimum 10%, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu wyrobów służących do produkcji tych olejów.

3. W przypadku gdy podatnik dokonuje sprzedaży oleju napędowego do silników szybkoobrotowych armatorom rybołówstwa morskiego, według zasad określonych odrębnie przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, podatnik ten może zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę 744,00 zł/t.

4. Podatnicy nabywający paliwo lotnicze mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu paliw zużytych do napędu silników stosowanych w środkach transportu lotniczego.

§ 11.
Podatnicy nabywający wyroby wymienione w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach tych wyrobów.
§ 12.
1. Zwalnia się od podatku akcyzowego opakowania z tworzyw sztucznych, wytwarzane w całości z następujących surowców:

1) polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) – w części odpowiadającęj 90%,

2) poliwęglanu (PC), polistyrenu (PS), politereftalanu etylenu (PET) – w części odpowiadającej 80% kwoty podatku obliczonego według stawek określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia.

2. Zwolnienia od podatku akcyzowego dla opakowań z tworzyw sztucznych importowanych stosuje się w przypadku, gdy importer przedstawi w urzędzie celnym dokument stwierdzający, że opakowania te zostały wytworzone z surowców wymienionych w ust. 1.

§ 13.
Podatnicy, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali:

1) do 20 000 hl piwa – mogą obniżyć akcyzę należną od sprzedaży pierwszych 20 000 hl piwa w roku podatkowym o 11,00 zł/hl,

2) powyżej 20 000 hl do 200 000 hl piwa – mogą obniżyć akcyzę należną od sprzedaży pierwszych 200 000 hl piwa w roku podatkowym o 6,00 zł/hl.

§ 14.
W przypadku:

1) zlecenia wykonania wyrobu akcyzowego, podatnikiem podatku akcyzowego jest zleceniobiorca; jeżeli stawka podatku akcyzowego została wyrażona w formie procentowej, zleceniobiorca oblicza podatek od wartości wyrobu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, zmniejszonych o podatek od towarów i usług,

2) importu towarów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, wymienionych w poz. 35 załącznika nr 3 do rozporządzenia, podatek akcyzowy od tych opakowań jest płacony według zasad i w terminach określonych w art. 11, 11a i 12 ustawy.

§ 15.
1. Podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne:

1) wytwarzające paliwa silnikowe w drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych,

2) dokonujące uszlachetniania soli (SWW: 1212) w procesach dosuszania, oczyszczania, jodowania i wzbogacania,

3) wykonujące czynności polegające na powiększaniu wartości użytkowej wyrobów zaliczanych według Systematycznego wykazu wyrobów do grupy 1324-4, -5, -9,

4) dokonujące rozlewu wyrobów winiarskich, a także podmioty, które poddają te wyroby leżakowaniu, kupażowaniu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką ziołową i nasycaniu dwutlenkiem węgla, podbarwianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub maderyzacji,

5) posiadające importowane wyroby akcyzowe, od których nie pobrano podatku akcyzowego,

6) dokonujące sprzedaży wyrobów akcyzowych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, od których:

a) nie zapłacono podatku akcyzowego,

b) zapłacono podatek akcyzowy niższy od podatku obowiązującego dla sprzedawanego wyrobu akcyzowego,

7) odprzedające nabyty spirytus na inny cel niż określono w zamówieniu,

8) zużywające nabyty spirytus na inny cel niż określono w zamówieniu,

9) zużywające spirytus własnej produkcji do wytwarzania innych towarów.

2. Obowiązek podatkowy dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powstaje z chwilą nabycia wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

3. W przypadku gdy stawka podatku została wyrażona w formie procentowej, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, obliczają podatek od wartości wyrobu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu nabycia wyrobu.

4. Przepisów ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 i 3 nie stosuje się do osób fizycznych nabywających wyroby akcyzowe na własne cele konsumpcyjne.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. b), mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu, a także zapłacony od importu tych towarów.

§ 16.
W przypadku sprzedaży gazu płynnego służącego do napędu pojazdów samochodowych oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg, podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne dokonujące:

1) tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych, przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem,

2) napełniania gazem płynnym butli turystycznych o masie do 5 kg.

§ 17.
1. W przypadku gdy eksportowany wyrób akcyzowy został nabyty po cenach zawierających podatek akcyzowy, kwota tego podatku zwiększa u eksportera podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy; dotyczy to również podatku akcyzowego zawartego w cenach surowców i materiałów zużytych do wytworzenia wyeksportowanych towarów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu wyrobu akcyzowego, od którego podatek akcyzowy został zapłacony w urzędzie celnym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami skarbowymi akcyzy.

§ 18.
1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy jest sprzedawany podróżnym na pasażerskich statkach pełnomorskich, promach pasażersko-samochodowych i w samolotach obsługujących linie międzynarodowe, kwota podatku akcyzowego zwiększa podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyrobów akcyzowych, podawanych pasażerom statków pełnomorskich, promów pasażersko-samochodowych i samolotów obsługujących linie międzynarodowe.

§ 19.
1. Podatnicy płacą podatek akcyzowy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 20 i 21.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podatku akcyzowego płaconego w urzędzie celnym.

§ 20.
1. Podatnicy wytwarzający wyroby akcyzowe określone w poz. 1, 13, 15 i 17 załącznika nr 6 do ustawy uiszczają podatek akcyzowy:

1) wstępnie – za okresy dzienne,

2) za okresy miesięczne.

2. Wpłaty dzienne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są dokonywane przy zastosowaniu procentowej stawki obliczonej według następującego wzoru (z dokładnością do 0,01%):

stawka % =

PA

x 100

Ws

gdzie:

PA – oznacza kwotę należnego podatku akcyzowego z miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc rozliczeniowy, obliczoną według obowiązujących stawek podatku akcyzowego,

Ws – oznacza wartość sprzedaży wyrobów akcyzowych, od których płacony jest podatek akcyzowy, nie zawierającą podatku od towarów i usług, z miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc rozliczeniowy.

3. Podatek za okresy dzienne stanowi iloczyn wartości sprzedaży w danym dniu wyrobów akcyzowych, od których płacony jest podatek akcyzowy, pomniejszony o należny podatek od towarów i usług, oraz stawki procentowej wynikającej z wzoru określonego w ust. 2.

4. Wpłaty kwot określonych zgodnie z ust. 3 powinny być dokonywane nie później niż do 25 dnia, licząc od dnia następującego po dniu opuszczenia przez wyrób terenu zakładu, w którym został wyprodukowany.

5. Podatek akcyzowy jest rozliczany ostatecznie za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym podatku, z uwzględnieniem wstępnych wpłat dziennych.

§ 21.
1. Podatnicy podejmujący działalność w zakresie wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 20 ust. 1, rozliczają podatek akcyzowy, w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, wyłącznie za okresy miesięczne; obowiązek dokonywania wstępnych wpłat dziennych powstaje w pierwszym dniu trzeciego miesiąca kalendarzowego od dokonania po raz pierwszy czynności podlegającej opodatkowaniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wznowienia wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 20 ust. 1, po przerwie trwającej dłużej niż trzy miesiące.

§ 22.
Wpłaty dzienne, o których mowa § 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zmniejszane są o kwotę zaliczki na podatek akcyzowy, wpłaconej na nabycie banderol podatkowych stosowanych na podstawie odrębnych przepisów; jeżeli kwota zaliczki została zwrócona podatnikowi przez urząd skarbowy, kwota ta zwiększa podatek akcyzowy należny za miesiąc, w którym dokonano zwrotu.
§ 23.
1. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wyrobów winiarskich obniża się o kwotę zaliczki na podatek akcyzowy, wpłaconej na nabycie banderol, o których mowa w § 22, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy różnica między kwotą należnego podatku akcyzowego od sprzedaży wyrobów winiarskich a kwotą zaliczek na nabycie banderol stanowi liczbę ujemną, kwota ta zwiększa podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy nabyciu banderol legalizacyjnych przez podatników, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 4.

4. Przepisy § 22 stosuje się odpowiednio.

§ 24.
Na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości sprzedaży towarów wykazanych w tej fakturze.
§ 25.
W przypadkach określonych w § 9–11, § 15 ust. 5 oraz § 17 i 18 podatnik może obniżyć należny podatek akcyzowy lub zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, pod warunkiem że posiada dowód zapłaty kwot podatku akcyzowego, wynikających z faktur i faktur korygujących, a w przypadku dokumentów celnych – kwot podatku akcyzowego, wynikających z tych dokumentów.
§ 26.
1. W okresie do 31 grudnia 1999 r. zwalnia się od podatku akcyzowego sprzedaż:

1) paliw silnikowych oraz olejów smarowych i specjalnych wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naftowa dostarczana jest transportem kolejowym lub samochodowym, w części odpowiadającej kwocie 65 zł od każdej tony zakupionej do przerobu ropy naftowej dostarczonej tym transportem,

2) etylin 98, etylin 94E i innych etylin 94 z zawartością od 4,5% do 5% alkoholu etylowego, w części odpowiadającej kwocie 170,00 zł od każdej tony tych paliw,

3) paliwa lotniczego oraz paliwa do silników turbospalinowych, dokonywaną przez producenta tych paliw na zamówienie:

a) Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) Agencji Rezerw Materiałowych na uzupełnienie rezerw państwowych,

c) jednostek organizacyjnych Aeroklubu Polskiego,

d) jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarnego,

4) spirytusu, z wyłączeniem spirytusu butelkowanego (SWW: 2443-15), na zamówienie Agencji Rynku Rolnego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma zastosowanie w przypadku, gdy do zamówienia zostanie załączone oświadczenie stwierdzające, że zakupione paliwa zostaną zużyte do napędu silników stosowanych na statkach powietrznych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się również w przypadku importu paliwa lotniczego i paliwa do silników turbospalinowych importowanego bezpośrednio przez wymienione podmioty lub na ich pisemne zamówienie; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 27.
W okresie do 30 czerwca 1998 r. producenci napojów alkoholowych niskoprocentowych (SWW: 2443-52) mogą obniżyć podatek akcyzowy należny od sprzedaży tych wyrobów o kwotę odpowiadającą podatkowi akcyzowemu zawartemu w cenach spirytusu nabytego przed dniem 1 lutego 1998 r., wynikającą z faktur lub faktur korygujących dokumentujących zakup tego spirytusu.
§ 28.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 13, poz. 71 i Nr 51, poz. 327),

2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Monitor Polski Nr 7, poz. 57 i Nr 32, poz. 310),

3) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych (Monitor Polski Nr 21, poz. 206 i Nr 46, poz. 450).

§ 29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1998 r., z wyjątkiem:

1) § 8 pkt 4 i § 26 – które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i mają zastosowanie do czynności wykonywanych od dnia 1 stycznia 1998 r.,

2) poz. 1 i 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz poz. 13, 16 i 17 załącznika nr 3 do rozporządzenia – które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

Minister Finansów: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 stycznia 1998 r. (poz. 3)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów

Nazwa grupy towarów (towaru)

Stawka podatku akcyzowego w % obrotu lub w zł na jednostkę wyrobu

1

2

3

4

1

0241-1,0242-2

Paliwa do silników:

 

 

 

1) paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe

1153,00 zł/t

 

 

w tym:

 

 

 

a) etylina 94 i benzyna bazowa tej etyliny

1129,00 zł/t

 

 

b) benzyny bezołowiowe

1040,00 zł/t

 

 

c) paliwo lotnicze

1125,00 zł/t

 

 

2) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych, w tym oleje o zawartości siarki:

664,00 zł/t

 

 

a) do 0,05% włącznie

604,00 zł/t

 

 

b) powyżej 0,05% do 0,2% włącznie

644,00 zł/t

 

 

3) paliwa do silników lotniczych turbospalinowych

624,00 zł/t

 

 

4) oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów

 

 

 

uzyskiwanych z regeneracji olejów smarowych, w których udział komponentów uzyskanych z regeneracji zużytych olejów smarowych, w produkcie gotowym wynosi

 

 

 

minimum 10% 1)

wolne od podatku

 

 

5) pozostałe

wolne od podatku

2

0243

Oleje smarowe i specjalne:

 

 

 

1) oleje silnikowe, z wyjątkiem olejów DS-M do silników okrętowych (SWW: 0243-135), olejów DS-H do silników okrętowych (SWW: 0243-136), olejów SC22 do silników okrętowych (SWW: 0243-137), olejów do silników z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych) pozostałych (SWW: 0243-139), olejów do silników lotniczych (SWW: 0243-14), olejów silnikowych pozostałych (SWW: 0243-19) oraz olejów do silników okrętowych określonych przez Polską Normę PN-75C-96089/01-04 jako Marinol typu CA, CB, CC, CD.

15

 

1

2

3

4

 

 

2) pozostałe, w tym także oleje silnikowe wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji zużytych olejów smarowych, w których udział komponentów z regeneracji w produkcie gotowym stanowi minimum 10%2)

wolne od podatku

3

0675-931,-991

Broń palna myśliwska, pistolety obronne na naboje gazowe

20

4

0844-9

Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej osobno nie wymienione:

 

 

 

1) rulety wraz ze stołami do rulety

15

 

 

2) stoły do gry w karty

15

 

 

3) automaty hazardowe

15

 

 

4) maszyny i urządzenia losujące

15

 

 

5) elektroniczne maszyny i urządzenia do gry

15

5

1021, 1022

Samochody osobowe:

 

 

 

1) których cena jest wyższa od równowartości 7500 ECU3)

10

 

 

2) pozostałe

wolne od podatku

6

1055-1

Jachty pełnomorskie:

 

 

 

1) których cena jest wyższa od równowartości 2400 ECU3)

20

 

 

2) pozostałe

wolne od podatku

7

1153

Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku:

 

 

 

1) odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego, których cena jest wyższa od równowartości 750 ECU3)

10

 

 

2) magnetowidy i odtwarzacze, których cena jest wyższa od równowartości 350 ECU3)

10

 

 

3) kamery wideo, których cena jest wyższa od równowartości 600 ECU3)

10

 

 

4) zestawy sprzętu elektronicznego składające się z:

 

 

 

a) odbiornika telewizyjnego i magnetowidu lub odtwarzacza, których cena jest wyższa od równowartości 1100 ECU3)

10

 

 

b) odbiornika telewizyjnego i kamery wideo, których cena jest wyższa od równowartości 1350 ECU3)

10

 

 

c) odbiornika telewizyjnego, magnetowidu lub odtwarzacza i kamery wideo, których cena jest wyższa od równowartości 1700 ECU3)

10

 

 

5) pozostały

wolny od podatku

8

1212

Sól:

 

 

 

1) sól warzona zwykła (SWW: 1212-111, -121)

15

 

 

2) sól warzona jodowana (SWW: 1212-112, -122)

7

 

 

3) sól kamienna i sól kamienna z mikroelementami (SWW: 1212-211)

15

 

 

4) sól kamienna jodowana (SWW: 1212-212)

7

 

 

5) pozostała

wolna od podatku

 

1

2

3

4

9

1324-4,-5,-9

Środki upiększające i wyroby perfumeryjne oraz wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez ziołowych) pozostałe

20

10

1364-1,-2

Opakowania z tworzyw sztucznych:

 

 

 

1) balony z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-11)

0,50 zł/szt.

 

 

2) beczki z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-12)

5,00zł/szt.

 

 

3) bębny z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-13)

6,00 zł/szt.

 

 

4) skrzynki z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-14)

0,75 zł/szt.

 

 

5) kanistry z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-16)

0,40 zł/szt.

 

 

6) transporterki z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-17)

0,75 zł/szt.

 

 

7) butelki z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-21):

 

 

 

a) o pojemności do 1,5 I włącznie

0,03 zł/szt.

 

 

b) o pojemności powyżej 1,5 I

0,05 zł/szt.

 

 

8) fiolki z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-22)

1,00 zł/1000 szt.

 

 

9) tuby z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-23)

1,00 zł/1000 szt.

 

 

10) puszki i pudełka z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-24)

0,01 zł/szt.

 

 

11) słoje i słoiki z tworzyw sztucznych (SWW: 1364-25)

0,02 zł/szt.

 

 

12) pozostałe

wolne od podatku

11

1829-13

Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci

25

12

2215-2

Skóry futrzane zwierząt szlachetnych wyprawione:

 

 

 

1) norek, lisów, piżmaków, kun, tchórzy, tchórzofretek i fretek

20

 

 

2) pozostałe

wolne od podatku

13

2233, 2234, 2239

Odzież futrzana i inne wyroby futrzarskie:

 

 

 

1) ze skór wymienionych w poz. 12 pkt 1

15

 

 

2) pozostała

wolna od podatku

14

247

Wyroby winiarskie:

 

 

 

1) wina owocowe i owocowo-ziołowe (SWW: 2471) z czego:

81 zł/hl

 

 

napoje alkoholowe typu win i napoje

 

 

 

winopochodne-niskoprocentowe na bazie alkoholu winnego (SWW:2471-6)

103 zł/hl

 

 

2) wina gronowe i gronowo-ziołowe (SWW:2472)

100 zł/hl

 

 

3) miody pitne (SWW: 2473)

60 zł/hl

 

 

4) osady winiarskie (SWW: 2474-2,-3)

wolne od podatku

 

 

5) pozostałe

200 zł/hl

15

2483-1,-2,-3

Piwo od 1 hektolitra za każdy % wag. ekstraktu brzeczki podstawowej

4,95 zł

16

2483-8

Piwo bezalkoholowe

5

17

2519-7

Guma do żucia

20

18

2552

Wyroby tytoniowe:

 

 

2552-1,-2,-8

1) papierosy,

 

 

 

w tym:

 

 

 

a) papierosy marek zagranicznych produkowane w Polsce

76,50 zł/1000 szt.

 

 

b) papierosy z filtrem o długości powyżej 70 mm łącznie z filtrem, z wyłączeniem papierosów wymienionych pod lit. a)

65,50 zł/1000 szt.

 

1

2

3

4

 

 

c) papierosy z filtrem o długości do 70 mm łącznie z filtrem, z wyłączeniem papierosów

 

 

 

wymienionych pod lit. a)

51,50 zł/1000 szt.

 

 

d) papierosy bez filtra, z wyłączeniem papierosów wymienionych pod lit. a)

50,00 zł/1000 szt.

 

2552-3

2) cygara i cygaretki krajowe

50

 

2552-4,-7

3) pozostałe wyroby tytoniowe

60

 

 

4) nie wymienione w pkt 1–3

wolne od podatku

19

niezależnie od symbolu SWW

Łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do silników (drewniane, z tworzyw sztucznych i innych materiałów), z wyłączeniem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych:

 

 

 

1) których cena jest wyższa od równowartości 2400 ECU3)

15

 

 

2) pozostałe

wolne od podatku

20

niezależnie od symbolu SWW

Gaz płynny służący do tankowania pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem oraz do napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg

90 zł/1000 l

21

 

Wyroby nie wymienione w poz. 1–20

wolne od podatku

 

Objaśnienia:

1) Dotyczy producentów wytwarzających paliwa silnikowe z ropy naftowej, posiadających zorganizowany w kraju system zbiórki olejów przepracowanych oraz będących właścicielami specjalistycznych instalacji i stosujących specjalistyczne technologie do oczyszczania, destylacji i rerafinacji olejów przepracowanych do olejów bazowych.

2) Dotyczy producentów będących właścicielami specjalistycznych instalacji i stosujących specjalistyczne technologie do rerafinacji olejów przepracowanych do olejów bazowych.

3) Za cenę wyrobu, o której mowa w poz. 5, 6, 7 i 19 tabeli, uważa się cenę nie zawierającą podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Podstawą ustalenia równowartości tej ceny w ECU jest kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia sprzedaży wyrobu.

Załącznik 2. [TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO ORAZ NIEKTÓRYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.

Symbol Systematycz­nego wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa towaru (grupy towarów)

Stawka podatku akcyzowego w zł za 1 hl 100% spirytusu lub w % obrotu lub w zł za 1 hl

1

2

3

4

1

2441

Spirytus surowy (od 1 hl 100% spirytusu):

 

 

 

1) przeznaczony do skażenia u nabywcy

30,00

 

 

2) przeznaczony do produkcji spirytusu rektyfikowanego

wolny od podatku

 

 

3) przeznaczony do produkcji spirytusu odwodnionego stosowanego do wytwarzania etylin z zawartością 4,5-5,0% alkoholu etylowego

wolny od podatku

 

 

4) spirytus owocowy (SWW : 2441-3) przeznaczony do produkcji wódek gatunkowych

wolny od podatku

 

 

5) spirytus surowy posiarczynowy

wolny od podatku

 

 

6) pozostały

5174,00

2

2442-1,-2,-3

Spirytus rektyfikowany zwykły, wyborowy i luksusowy (od 1 hl 100% spirytusu):

 

 

 

1) do wytwarzania napojów alkoholowych typu win niskoprocentowych i napojów winopochodnych na bazie alkoholu winnego do 18% mocy (SWW : 2471-6) oraz do wytwarzania napojów alkoholowych o mocy powyżej 1,5%, nie zaliczanych do wyrobów spirytusowych, piwa i wyrobów winiarskich

2700,00

 

1

2

3

4

 

 

2) do produkcji aromatów i esencji spożywczych

415,00

 

 

3) do wytwarzania win l miodów pitnych oraz produktów zielarskich nie zaliczanych do leków

124,00

 

 

4) do produkcji artykułów me przeznaczonych do spożycia, jeżeli nie może być stosowany spirytus skażony

34,00

 

 

5) do skażenia u nabywcy

30,00

 

 

6) do produkcji leków oraz do wytwarzania wyrobów spirytusowych ( SWW : 2443)

wolny od podatku

 

 

7) pozostały

5174,00

3

2442-4

Spirytus rektyfikowany techniczny (od 1 hl 100% spirytusu):

 

 

 

1) do produkcji artykułów nie przeznaczonych do spożycia, jeżeli nie może być stosowany spirytus skażony

45,00

 

 

2) przeznaczony do skażenia u nabywcy

30,00

 

 

3) do produkcji spirytusu odwodnionego stosowanego do wytwarzania etylin z zawartością 4,5 – 5% alkoholu etylowego

wolny od podatku

 

 

4) pozostały

5174,00

4

2442-9

Spirytus – alkohol etylowy 96% czysty i czysty do analizy (od 1 hl 100% spirytusu)

5174,00

5

2443

Wyroby spirytusowe czyste l gatunkowe własnej produkcji, w tym również napoje alkoholowe niskoprocentowe do 18% mocy SWW : 2443-52 (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

5174,00

 

1

2

3

4

6

2444-1

Spirytus odwodniony (od 1 hl 100% spirytusu):

 

 

 

1) przeznaczony bezpośrednio do produkcji wyrobów nie będących artykułami spożywczymi, esencjami i aromatami spożywczymi oraz wyrobami tytoniowymi

55,00

 

 

2) dla farmacji (F i FS)

wolny od podatku

 

 

3) przeznaczony do skażenia u nabywcy

30,00

 

 

4) przeznaczony do wytwarzania etylin z zawartością 4,5–5% alkoholu etylowego

 

 

 

wolny od podatku

 

 

5) pozostały

5174,00

7

2444-2

Spirytus skażony1):

 

 

 

1) denaturat butelkowany

35%

 

 

2) denaturat luzem

40%

 

 

3) sprzedawany w opakowaniach zawierających 10 l lub mniej

35%

 

 

4) ogólnym środkiem skażającym AT 80:

 

 

 

a) w opakowaniach 10 l lub mniej

35%

 

 

b) luzem

40%

 

 

5) przeznaczony do wytwarzania etylin z zawartością 4,5–5% alkoholu etylowego

wolny od podatku

 

 

6) sprzedawany podmiotom innym niż określone w § 4 niniejszego rozporządzenia ( od 1 hl 100% spirytusu)

5174,00

 

 

7) pozostały ( od 1 hl 100% spirytusu)

30,00

8

2449-3

Spirytus porektyfikacyjny (od 1 hl 100% spirytusu):

 

 

 

1) przeznaczony bezpośrednio do produkcji wyrobów nie będących artykułami spożywczymi, esencjami i aromatami spożywczymi oraz wyrobami tytoniowymi

wolny od podatku

 

 

2) pozostały

5174,00

9

2449-4

Oleje fuzlowe i frakcje propanolowo-izobutanolowe

5%

 

1

2

3

4

10

2449-5

Półprodukty do wódek gatunkowych (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach):

 

 

 

1) do wytwarzania wyrobów spirytusowych

wolny od podatku

·

 

2) pozostałe

5174,00

11

2449-9

Spirytus bezpirydynowy o niskiej zawartości ubocznych produktów fermentacji alkoholowej, nie zawierający pirydyny (od 1 hl 100% spirytusu):

 

 

 

1) do produkcji octu

wolny od podatku

 

 

2) przeznaczony do produkcji spirytusu rektyfikowanego

wolny od podatku

 

 

3) przeznaczony do produkcji spirytusu odwodnionego stosowanego do wytwarzania etylin z zawartością 4,5 – 5% alkoholu etylowego

wolny od podatku

 

 

4) pozostały

5174,00

12

bez względu na symbol

Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, nie zaliczone do wyrobów spirytusowych, piwa oraz wyrobów winiarskich

200,00 zł/hl

13

244

Wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego nie wymienione w poz. 1–12 tabeli

wolne od podatku

 

1) skażony środkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie warunków skażania spirytusu oraz ustalania ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu (Dz. U. Nr 121, poz. 542 i z 1994 r. Nr 78, poz. 361).

Załącznik 3. [TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH IMPORTOWANYCH TOWARÓW]

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH IMPORTOWANYCH TOWARÓW

Poz.

Kod PCN

Nazwa grupy towarów (towaru)

Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania*)

1

2

3

4

1

1704 10

Guma do żucia, również pokryta cukrem

25

 

ex 2106 90 92 0

 

 

 

ex 2106 90 98 0

 

 

2

ex 2008

Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin zawierające dodatek alkoholu o rzeczywistej mocy alkoholu przewyższającej w masie 1,5% (od 1 hl 100 % spirytusu zawartego w tych wyrobach)

5174,00 zł

3

ex 2202 90

Piwo bezalkoholowe

5,2

4

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu (od 1 hektolitra za każdy % wag. ekstraktu brzeczki podstawowej)

4,95 zł

5

2103 90 30 0

Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej (od 1 hl 100 % spirytusu zawartego w tych wyrobach)

5174,00 zł

6

2204

Wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi, moszcz winogronowy inny niż z pozycji nr 2009 w tym:

o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

100 zł/hl

5174,00 zł

7

2205

Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi w tym:

100 zł/hl

 

 

o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj. (od 1 hl 100% spirytusu zawartego w tych wyrobach)

5174,00 zł

8

ex 2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej

81 zł/hl

 

 

w tym:

 

 

 

a) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj. (od 1 hl 100% spirytusu

 

 

 

zawartego w tych wyrobach)

5174,00 zł

 

 

b) miody pitne

60 zł/hl

9

2106 90 20 0

Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji napojów (od 1 hl 100 % spirytusu zawartego w tych wyrobach)

5174,00 zł

 

1

2

3

4

10

2207

Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy skażony i pozostałe alkohole skażone o dowolnej mocy (od 1 hl 100 % spirytusu zawartego w tych wyrobach)

5174,00 zł

11

2208

Alkohol etylowy nie skażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe (od 1 hl 100 % spirytusu zawartego w tych wyrobach)

5174,00 zł

 

 

z czego:

 

 

2208 20

1) napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron

5174,00 zł

 

2208 30

2) whisky

5174,00 zł

 

2208 40

3) rumy

5174,00 zł

 

2208 50

4) giny i gin Geneva

5174,00 zł

 

2208 60

5) Vodka

5174,00 zł

12

2208 90 69 1

Gotowe preparaty ziołowe będące farmaceutykami na bazie alkoholu

wolne od podatku

13

2402

Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu

100

 

 

w tym:

 

 

 

papierosy

76,50 zł/1000 szt.

14

2403 10 10 0

Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 500 g

150

15

250100 91 0

Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi

w tym:

17,7

 

 

sól jodowana z mikroelementami

7,5

16

ex 2710 00

Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe

1153,00 zł/t

 

 

w tym:

 

 

 

a) etylina 94

1129,00 zł/t

 

 

b) benzyny bezołowiowe

1040,00 zł/t

 

 

c) benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

1125,00 zł/t

17

ex 2710 00

Oleje napędowe do silników, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych

664,00 zł/t

 

 

w tym:

 

 

 

1) oleje napędowe o zawartości siarki:

 

 

 

a) do 0,05 % włącznie

604,00 zł/t

 

 

b) powyżej 0,05 % do 0,2 % włącznie

644,00 zł/t

 

 

2) paliwa do silników odrzutowych

624,00 zł/t

18

ex 2710 00 87 0

Oleje silnikowe

17,7

19

3303 00

Perfumy i wody toaletowe

25

20

ex 3304

Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), łącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure, z wyłączeniem towarów o symbolu 3304 99 00 0

25

21

ex 3506

Kleje do rzęs i peruk

25

 

1

2

3

4

22

ex 4302

Garbowane lub wykończone skóry futerkowe (łącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone (bez dodatku z innych materiałów), z wyjątkiem króliczych i zajęczych, z owiec i jagniąt, z jagniąt astrachańskich, szerokoogonowych karakułowych, perskich i podobnych jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, z wydr morskich lub nutrii

25

23

ex 4303

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie – z wyjątkiem wytworzonych ze skór króliczych i zajęczych, z owiec i jagniąt, z jagniąt astrachańskich, szerokoogonowych karakułowych, perskich i podobnych jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, z wydr morskich lub nutrii

17,7

24

8525 40

Kamery video, ze stop-klatką oraz pozostałe kamery video rejestrujące, których wartość celna jest wyższa od równowartości 600 ECU

11,1

25

ex 8521 10 30 0

Magnetowidy i odtwarzacze, których wartość celna jest wyższa

 

 

ex 8521 10 80 0

od równowartości 350 ECU

11,1

26

ex 8528

Odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego (barwne), których wartość celna jest wyższa od równowartości 750 ECU

11,1

27

ex 8528

Zestawy sprzętu elektronicznego:

 

 

 

1) odbiornika telewizyjnego i magnetowidu lub odtwarzacza, jeżeli wartość celna zestawu jest wyższa od równowartości 1100 ECU

11,1

 

 

2) odbiornika telewizyjnego i kamery video, jeżeli wartość celna zestawu jest wyższa od równowartości 1350 ECU

11,1

 

 

3) odbiornika telewizyjnego, magnetowidu lub odtwarzacza i kamery video, jeżeli wartość celna zestawu jest wyższa od równowartości 1700 ECU

11,1

28

ex 8703

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, których wartość celna jest wyższa od równowartości 7500 ECU, z wyłączeniem sanitarek

15

29

ex 8903

Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe, których wartość celna jest wyższa od równowartości 2400 ECU

25

30

ex 9303

Broń myśliwska

25

31

ex 9304 00 00 0

Broń gazowa

25

32

ex 9504 40 00 0

Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci

33,3

33

ex 9504

Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej:

 

 

 

1) rulety wraz ze stołami do rulety

17,7

 

 

2) automaty hazardowe

17,7

 

 

3) stoły do gry w karty

17,7

 

 

4) maszyny i urządzenia losujące

17,7

 

 

5) elektroniczne maszyny i urządzenia do gry

17,7

 

1

2

3

4

34

niezależnie od kodu PCN

Kasety zawierające preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wymienione w poz. 19 i 20

25

35

niezależnie od kodu peN

Opakowania z tworzyw sztucznych:

 

1) balony z tworzyw sztucznych

0,50 zł/szt.

 

2) beczki z tworzyw sztucznych

5,00 zł/szt.

 

3) bębny z tworzyw sztucznych

6,00 zł/szt.

 

4) skrzynki z tworzyw sztucznych

0,75 zł/szt.

 

5) kanistry z tworzyw sztucznych

0,40 zł/szt.

 

6) transporterki z tworzyw sztucznych

0,75 zł/szt.

 

7) butelki z tworzyw sztucznych:

 

 

a) o pojemności do 1,5 l włącznie

0,03 zł/szt.

 

b) o pojemności powyżej 1,5 l

0,05 zł/szt.

 

8) fiolki z tworzyw sztucznych

1,00 zł/1000 szt.

 

9) tuby z tworzyw sztucznych

1,00 zł/1000 szt.

 

10) puszki i pudełka z tworzyw sztucznych

0,01 zł/szt.

 

11) słoje i słoiki z tworzyw sztucznych

0,02 zł/szt.

 

12) pozostałe

wolne od podatku

36

 

Pozostałe towary nie wymienione w poz. 1–35

wolne od podatku

 

Objaśnienia:

ex – zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalona tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3.

*) – określonej w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »