| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lutego 1998 r.

w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rada Legislacyjna, działająca przy Prezesie Rady Ministrów, zwana dalej „Radą”, jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach stanowienia prawa i oceny jego stanu w określonych dziedzinach.
§ 2.
Zadania określone w § 1 Rada wykonuje przez:

1) dokonywanie okresowych ocen stanu prawa w określonych dziedzinach, z uwzględnieniem wymogu dostosowywania do norm konstytucyjnych oraz stopnia harmonizacji prawa polskiego z wymogami prawa Wspólnot Europejskich,

2) opiniowanie projektów ustaw opracowywanych z inicjatywy Rządu i założeń do projektów ustaw o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej, a także projektów podstawowych aktów wykonawczych,

3) opiniowanie projektów o szczególnej doniosłości, opracowywanych z inicjatywy posłów, Senatu lub Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanych w celu zajęcia stanowiska przez Rząd lub opiniowanie stanowiska Rządu o tych projektach,

4) formułowanie propozycji i wyrażanie opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza dostosowywania prawa do wymogów konstytucyjnych,

5) opiniowanie projektów programu prac legislacyjnych Rządu oraz harmonogramu realizacyjnego tego programu,

6) formułowanie opinii i wniosków w podstawowych sprawach związanych z procesem stanowienia prawa,

7) ocenę stosowania niektórych ustaw w celu oceny skuteczności przyjętych rozwiązań prawnych.

§ 3.
1. Rada wykonuje zadania z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, przewodniczących stałych komitetów Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub Sekretarza Rady Ministrów.

2. Rozpatrywanie spraw następuje w terminach wskazanych przez kierujących te sprawy do Rady, z uwzględnieniem zasad określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów.

§ 4.
1. W skład Rady wchodzą, powołane przez Prezesa Rady Ministrów, osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą i dorobkiem praktyki prawniczej - w liczbie do 15 osób.

2. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje, spośród członków Rady, Prezes Rady Ministrów.

3. Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek przewodniczącego Rady, spośród członków Rady.

4. Kadencja Rady trwa cztery lata.

5. Przewodniczący Rady organizuje i kieruje pracami Rady oraz - po zasięgnięciu opinii prezydium Rady, przewodniczących stałych zespołów Rady oraz Sekretarza Rady Ministrów - wydaje regulamin Rady.

§ 5.
1. Członek Rady może być przed upływem kadencji odwołany przez Prezesa Rady Ministrów z powodu:

1) złożenia rezygnacji,

2) nieuczestniczenia w pracach Rady,

3) powołania na kierownicze stanowisko państwowe określone przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

4) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady lub podważających zaufanie do jego niezależności lub bezstronności.

2. W razie powołania uzupełniającego, kadencja tak powołanego członka Rady upływa wraz z kadencją całej Rady.

§ 6.
1. Organami Rady są przewodniczący Rady i prezydium Rady.

2. Przewodniczący Rady w szczególności:

1) wyznacza terminy posiedzeń plenarnych Rady i przewodniczy na jej posiedzeniach,

2) powołuje zespoły, o których mowa w § 7, oraz określa ich skład i zadania,

3) kieruje poszczególne sprawy do zespołów Rady lub na plenarne posiedzenie Rady,

4) zapewnia sprawne rozpatrywanie spraw oraz terminowe przedstawianie opinii lub wniosków w sprawach rozpatrywanych przez Radę,

5) informuje Radę o pracy zespołów oraz o sposobie wykorzystania opinii i ekspertyz opracowanych przez Radę,

6) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Rady.

3. Prezydium Rady składa się z przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady. Prezydium planuje prace Rady, a w szczególności przygotowuje projekty programów prac Rady.

§ 7.
1. Rada wykonuje swoje zadania przez stałe zespoły, którymi kierują przewodniczący zespołów powołani przez prezydium Rady.

2. Przewodniczący Rady może powoływać doraźne zespoły do przygotowania opinii, o których mowa w § 2 pkt 2-4 i 6.

§ 8.
1. Przewodniczący Rady może skierować sprawę, z inicjatywy własnej lub na wniosek zespołu, do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym.

2. Opinie o projektach ustaw o szczególnej doniosłości oraz sprawy wymienione w § 2 pkt 1, 5 i 7 są rozpatrywane na posiedzeniach plenarnych Rady.

3. W sprawach nie cierpiących zwłoki oraz w sprawach mniejszej wagi opinię lub stanowisko Rady może przedstawić prezydium Rady.

§ 9.
1. Na posiedzenia plenarne Rady zaprasza się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego lub ich zastępców albo upoważnionych przez nich przedstawicieli.

2. W posiedzeniach Rady lub jej zespołów biorą udział - na zaproszenie jej przewodniczącego - właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, Prezes Narodowego Banku Polskiego bądź upoważnieni przez nich przedstawiciele.

3. W pracach Rady i jej zespołów bierze udział kierownik właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub delegowana przez niego osoba.

§ 10.
Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia plenarne Rady oraz na posiedzenia jej zespołów przedstawicieli innych niż wymienione w § 9 ust. 2 organów państwowych, a także organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych, reprezentujących środowiska prawnicze oraz placówki naukowe. W odniesieniu do posiedzeń zespołów uprawnienia te przysługują przewodniczącym zespołów.
§ 11.
1. Przewodniczący Rady może zwrócić się do organu administracji rządowej, który opracował projekt ustawy albo jej założenia skierowane do zaopiniowania przez Radę, o przedstawienie dodatkowych informacji i materiałów, jeżeli są one niezbędne do rozpatrzenia sprawy przez Radę, a w szczególności o uzupełnienie uzasadnienia projektu ustawy.

2. Przewodniczący Rady może organizować konferencje naukowe i zebrania środowiskowe w celu poddania pod dyskusję zagadnień i problemów związanych ze sprawami rozpatrywanymi przez Radę.

§ 12.
Opinie lub wnioski Rady są przedstawiane Prezesowi Rady Ministrów niezwłocznie po ich uchwaleniu. Odpisy opinii, ocen i wniosków doręcza się zainteresowanym przewodniczącym stałych komitetów Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrom, kierownikom urzędów centralnych, Sekretarzowi Rady Ministrów, a także kierownikowi właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 13.
Członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, przyznawane na zasadach stosowanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 14.
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady i jej zespołów przysługuje wynagrodzenie za opracowane opinie i ekspertyzy oraz diety, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach stosowanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 15.
Obsługę prac Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »