| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 kwietnia 1998 r.

w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) wielkości obowiązkowych zapasów paliw, jakie powinny utrzymywać przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych,

2) sposób gromadzenia zapasów paliw,

3) sposób kontroli stanu zapasów paliw.

§ 2.
 1. Zapasy paliw, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą:

1) węgla kamiennego i brunatnego, oleju opałowego i oleju napędowego, zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w przedsiębiorstwach energetycznych,

2) gazu ziemnego.

2. Przedsiębiorstwa energetyczne gromadzą i utrzymują zapasy paliw, o których mowa w ust. 1, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu, niezależnie od obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770).

§ 3.
 1. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła zobowiązane są do gromadzenia i utrzymywania w magazynach, składowiskach i zbiornikach zapasów paliw, będących paliwem podstawowym, w ilości odpowiadającej co najmniej:

1) dla węgla kamiennego:

a) dwudziestodobowemu zużyciu, jeżeli odległość składowiska zapasów przedsiębiorstwa energetycznego od kopalń, które dostarczają łącznie powyżej 70% przewidywanego maksymalnego zużycia, nie jest większa niż 50 km,

b) trzydziestodobowemu zużyciu – w przedsiębiorstwach energetycznych nie spełniających warunków, o których mowa w lit. a),

2) dla węgla brunatnego – jednodobowemu zużyciu,

3) dla paliw ciekłych – dwudziestodobowemu zużyciu.

2. Przedsiębiorstwa energetyczne, do których dostarczany jest węgiel kamienny i brunatny bezpośrednio z kopalń przy użyciu taśmociągów, zobowiązane są gromadzić i utrzymywać zapasy węgla w ilości co najmniej trzydobowego zużycia, pod warunkiem zawarcia z dostawcą umowy o dostawę węgla na okres nie krótszy niż jeden rok.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności zobowiązanie dostawcy do utrzymywania na terenie swojego składowiska, do dyspozycji przedsiębiorstwa energetycznego, zapasów węgla w ilości co najmniej dwudziestodobowego przewidywanego zużycia węgla.

§ 4.
 1. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych zobowiązane są do utrzymania zapasów gazu ziemnego zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw w ilości odpowiadającej dziewięćdziesięciodobowej wielkości sprzedaży gazu odbiorcom.

2. Uzyskanie ilości zapasów gazu ziemnego, o których mowa w ust. 1, będzie następowało sukcesywnie w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

3. Ilość zapasów, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 1 listopada każdego roku.

4. Przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z gromadzenia zapasów gazu ziemnego, pod warunkiem zawarcia z przedsiębiorstwami zajmującymi się wydobywaniem lub magazynowaniem gazu ziemnego umowy o gromadzenie przez nie zapasów w ilości, o której mowa w ust. 1.

§ 5.
 Zużycie dobowe, o którym mowa w § 3 i 4 ust. 1, ustala się w następujący sposób:

1) dla elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni w okresie:

a) od 1 listopada do 30 kwietnia – w ilości dobowego zużycia, przy mocy osiągalnej wynikającej z warunków technicznych, bez przeciążania urządzeń wytwórczych,

b) od 1 maja do 31 października – w ilości średniodobowego zużycia z tego okresu w roku poprzednim,

2) dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją lub wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych – w ilości 1/360 sprzedanego gazu w roku poprzednim.

§ 6.
 Zapasy paliw powinny być gromadzone w magazynach, składowiskach i zbiornikach w sposób zapewniający:

1) bezpieczeństwo osób i składowania,

2) ochronę środowiska,

3) dostęp w ciągu całego roku.

§ 7.
 1. Przedsiębiorstwo energetyczne umożliwia przeprowadzenie kontroli zapasów w zakresie, o którym mowa w ust. 3, w tym dostęp do miejsc składowania zapasów.

2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia, które powinno zawierać:

1) oznaczenie osoby dokonującej kontroli,

2) nazwę kontrolowanego przedsiębiorstwa energetycznego,

3) zakres kontroli.

3. Kontrola obejmuje badanie:

1) ilości i zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym zapasów,

2) kosztów poniesionych na tworzenie i utrzymanie zapasów,

3) jakości paliw tworzących zapasy.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół i przedstawia organom kontrolowanego przedsiębiorstwa energetycznego.

§ 8.
 Przedsiębiorstwa energetyczne, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają technicznych możliwości gromadzenia i utrzymywania zapasów paliw, o których mowa w § 2 ust. 1, zobowiązane są do spełnienia warunków, o których mowa w § 3 i 4, w okresie:

1) 1 roku – dla zapasów paliw, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,

2) 10 lat – dla zapasów paliw, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 9.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »