| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 października 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia.

Na podstawie art. 19 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia (Dz. U. Nr 130, poz. 851), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w pkt 2:

a) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) są przeznaczone do konserwacji sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów albo do zastąpienia części tego samego rodzaju, uszkodzonych lub nie nadających się do użytku.",

b) skreśla się lit. d);

2) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do towarów, których ilość lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej."

3) w § 13:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Świadectwo pochodzenia prawidłowo wystawione w kraju, z którego dokonano wywozu towaru, jest uznawane przez organ celny za dowód pochodzenia towaru.

3. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa pochodzenia organ celny uzna duplikat tego świadectwa wystawiony prawidłowo przez upoważniony organ. "

4) w § 15 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Świadectwo pochodzenia można również wystawić po dokonaniu wywozu towaru z polskiego obszaru celnego. Świadectwo pochodzenia wystawione po wywozie towaru może dotyczyć także towarów objętych wieloma zgłoszeniami celnymi.

8. W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa pochodzenia, na wniosek zainteresowanego organ celny wystawia duplikat świadectwa."

5) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. 1. W celu sprawdzenia autentyczności świadectwa pochodzenia towarów lub prawidłowości danych w nim zawartych organ celny może skierować je do weryfikacji do organu wystawiającego świadectwo.

2. Jeżeli organ, do którego skierowano świadectwo w celu jego weryfikacji, nie udzieli odpowiedzi w terminie 10 miesięcy od dnia wysłania wniosku o weryfikację lub udzielona odpowiedź nie będzie zawierała informacji pozwalających na stwierdzenie, że weryfikowany dokument jest autentyczny i zawiera prawidłowe dane, dokument uznaje się za nieprawidłowy do potwierdzenia pochodzenia towaru. "

6) załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WYKAZ PROCESÓW WYKONYWANYCH NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH, NADAJĄCYCH PRODUKTOM INNYM NIŻ MATERIAŁY I WYROBY WŁÓKIENNICZE POCHODZENIE KRAJU WYTWARZANIA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 października 1998 r. (poz. 890)

Załącznik nr 1

WYKAZ PROCESÓW WYKONYWANYCH NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH, NADAJĄCYCH PRODUKTOM INNYM NIŻ MATERIAŁY I WYROBY WŁÓKIENNICZE POCHODZENIE KRAJU WYTWARZANIA

Pozycja HS

Opis produktu

Rodzaje procesów

1

2

3

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone

Ubój poprzedzony tuczeniem przez okres co najmniej trzech miesięcy1), a w przypadku zwierząt mających mniej niż 3 miesiące – od urodzenia

0202

Mięso wołowe mrożone

Ubój poprzedzony tuczeniem przez okres co najmniej trzech miesięcy1), a w przypadku zwierząt mających mniej niż 3 miesiące – od urodzenia

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone

Ubój poprzedzony tuczeniem przez okres co najmniej trzech miesięcy1), a w przypadku zwierząt mających mniej niż 3 miesiące – od urodzenia

0204

Mięso baranie i kozie – świeże, chłodzone lub mrożone

Ubój poprzedzony tuczeniem przez okres co najmniej trzech miesięcy1), a w przypadku zwierząt mających mniej niż 3 miesiące – od urodzenia

0205

Mięso końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone

Ubój poprzedzony tuczeniem przez okres co najmniej trzech miesięcy1), a w przypadku zwierząt mających mniej niż 3 miesiące – od urodzenia

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone

Ubój poprzedzony tuczeniem przez okres co najmniej trzech miesięcy lub dwóch miesięcy w przypadku świń, owiec lub kóz1), a w przypadku zwierząt mających mniej niż 3 miesiące – od urodzenia

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone

Ubój poprzedzony tuczeniem przez okres co najmniej 5 tygodni1), a w przypadku ptaków mających mniej niż 5 tygodni – od urodzenia

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów

Ubój poprzedzony tuczeniem przez okres co najmniej trzech miesięcy1), a w przypadku zwierząt mających mniej niż 3 miesiące – od urodzenia

0302 do 0305

Ryby inne niż żywe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte uprzednio materiały z działu 3 muszą być pochodzące

ex 0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, suszone

Suszenie (po stłuczeniu i oddzieleniu, gdzie jest to konieczne):

– jaj ptasich, w skorupkach, świeżych lub konserwowanych, z pozycji ex 0407,

– jaj ptasich, bez skorupek, innych niż suszone, z pozycji ex 0408 lub

– białka jaj, innego niż suszonego, z pozycji ex 3502

0506

Kości i rdzenie rogów, nie obrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nie przycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 2 muszą być przedtem pochodzące

 

1603

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

Wytwarzanie ze zwierząt objętych działem 1. Jednakże wszystkie użyte ryby, skorupiaki, mięczaki lub inne bezkręgowce wodne muszą być przedtem pochodzące

1604

Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte ryby lub ikra rybia muszą być przedtem pochodzące

1605

Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte skorupiaki, mięczaki lub inne bezkręgowce wodne muszą być przedtem pochodzące

ex 2701

Węgiel

Całkowicie uzyskane2)

ex 3502

Albumina jaja, suszona

Suszenie (po stłuczeniu i oddzieleniu, gdzie jest to konieczne):

– jaj ptasich, w skorupkach, świeżych lub konserwowanych, z pozycji ex 0407,

– jaj ptasich, bez skorupek, innych niż suszone, z pozycji ex 0408 Iub

– białka jaj, innego niż suszonego, z pozycji ex 3502

3503

Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych /nawet kwadratowych/, barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny; karuk; inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji nr 3501

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z pozycji nr 0506 muszą być przedtem pochodzące

6401 do 6405

Obuwie

Wytwarzanie z materiałów wymienionych w jakiejkolwiek pozycji, z wyjątkiem połączeń wierzchów z wewnętrznymi podeszwami lub innymi częściami podeszwy objętych pozycją nr 6406

ex 8520

Magnetofony, wyposażone lub nie w urządzenia do odtwarzania dźwięku

Wytwarzanie, podczas którego wartość dodana w wyniku montażu i, jeśli ma to miejsce, włączenie części pochodzących z kraju montażu stanowi co najmniej 45% ceny ex works produktu.

Kiedy powyższa reguła nie jest spełniona, produkt powinien być traktowany jako pochodzący z kraju, z którego pochodzą części stanowiące więcej niż 35% ceny ex works produktu.

Kiedy reguła 35% jest spełniona przez dwa kraje, produkt powinien być traktowany jako pochodzący z kraju, z którego pochodzą części reprezentujące większy udział procentowy

ex 8527

Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, posiadające lub nie, w tej samej obudowie, aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub posiadające zegar

Wytwarzanie, podczas którego wartość dodana w wyniku montażu i, jeśli ma to miejsce, włączenie części pochodzących z kraju montażu stanowi co najmniej 45% ceny ex works produktu.

Kiedy powyższa reguła nie jest spełniona, produkt powinien być traktowany jako pochodzący z kraju, z którego pochodzą części stanowiące więcej niż 35% ceny ex works produktu.

Kiedy reguła 35% jest spełniona przez dwa kraje, produkt powinien być traktowany jako pochodzący z kraju, z którego pochodzą części reprezentujące większy udział procentowy

ex 8528

Urządzenia odbiorcze dla telewizji (z wyłączeniem odtwarzaczy wideo, projektorów wideo i monitorów wideo) nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, ale nie z magnetowidem lub odtwarzaczami dźwięku

Wytwarzanie, podczas którego wartość dodana w wyniku montażu i, jeśli ma to miejsce, włączenie części pochodzących z kraju montażu stanowi co najmniej 45% ceny ex works produktu.

Kiedy powyższa reguła nie jest spełniona, produkt powinien być traktowany jako pochodzący z kraju, z którego pochodzą części stanowiące więcej niż 35% ceny ex works produktu.

Kiedy reguła 35% jest spełniona przez dwa kraje, produkt powinien być traktowany jako pochodzący z kraju, z którego pochodzą części reprezentujące większy udział procentowy

ex 8542

Elektroniczne układy scalone

Dyfuzja, w czasie której układy scalone są formowane na półprzewodniku poprzez selektywne wprowadzanie właściwych domieszek

8712

Rowery dwukołowe i inne rowery (także trzykołowe wózki – rowery dostawcze), bezsilnikowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30% ceny ex works produktu

ex 9613

Zapalniczki kieszonkowe gazowe jednorazowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji 9613 nie przekracza 30% ceny ex works produktu

 

1) Gdy te warunki nie są spełnione, mięso (odpadki) powinno być uważane za pochodzące z kraju, gdzie zwierzęta lub ptaki, z których zostało uzyskane, były tuczone lub hodowane przez najdłuższy okres.

2)Określenie „całkowicie uzyskane" oznacza produkty mineralne tam wydobyte (w danym kraju, zgodnie z przepisem art. 16 § 2 pkt 1 Kodeksu celnego.

Załącznik 2. [WYKAZ TOWARÓW PRZYWOŻONYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY, KTÓRYCH POCHODZENIE MUSI BYĆ UDOKUMENTOWANE ŚWIADECTWEM POCHODZENIA]

Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW PRZYWOŻONYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY, KTÓRYCH POCHODZENIE MUSI BYĆ UDOKUMENTOWANE ŚWIADECTWEM POCHODZENIA

Pozycja HS

Opis produktu

1

2

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone

0202

Mięso wołowe mrożone

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone

0204

Mięso baranie i kozie – świeże, chłodzone lub mrożone

0205

Mięso końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów

0302 do 0305

Ryby inne niż żywe

ex 0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, suszone

0506

Kości i rdzenie rogów, nie obrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nie przycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

1603

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

1604

Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

1605

Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane

ex 2701

Węgiel

ex 3502

Albumina jaja, suszona

3503

Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych /nawet kwadratowych/, barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny; karuk; inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji nr 3501

sekcja XI

Materiały i wyroby włókiennicze

6401 do 6405

Obuwie

ex 8520

Magnetofony, wyposażone lub nie w urządzenia do odtwarzania dźwięku

ex 8527

Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, posiadające lub nie, w tej samej obudowie, aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub posiadające zegar

ex 8528

Urządzenia odbiorcze dla telewizji (z wyłączeniem odtwarzaczy wideo, projektorów wideo i monitorów wideo) nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, ale nie z magnetowidem lub odtwarzaczami dźwięku

 

8712

Rowery dwukołowe i inne rowery (także trzykołowe wózki – rowery dostawcze), bezsilnikowe

 

ex 9613

Zapalniczki kieszonkowe gazowe jednorazowe

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »